gemeente Steenbergen | Portefeuilleverdeling 2023 (per 30 maart 2023)

Artikel Portefeuilleverdeling 2023 (per 30 maart 2023)

 PortefeuilleTaakvelden

Burgemeester

R.P. (Ruud) van den Belt, MBA

Wettelijke taken Coördinatie van beleid en besluitvorming
Voorzitter van het college van B&W
Voorzitter van de gemeenteraad
Voorzitter van het Presidium
  Algemeen bestuurlijke en kabinetszaken Openbare orde en veiligheid
  Coördinatie Regionale Samenwerking Bevorderen en coördineren van
Veerkrachtig Bestuur (Brabantse Wal) & verstedelijkingsstrategie (West-Brabant West)
 

APV (Bevoegd gezag)

Openbare orde & veiligheid
  Evenementen Bevoegd gezag
  Verkiezingen  
  Integrale handhaving (Openbare Orde/Veiligheid/APV)  
  Communicatie & Externe Communicatie

Coördinatie externe communicatie
Communicatiebeleid
Public Affairs

  Personeel & Organisatie  
  Jaarverslagen Klachtencommissie
Bezwaarschriftencommissie
Rekenkamercommissie
  Juridische Zaken  
  Relevante Regiozaken Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)

Wethouder

E.M.J. (Esther) Prent
1e locoburgemeester

Jeugd Lokaal jeugdbeleid
Jeugd & jongerenwerk, jeugdzorg
Bestuurstafel jeugd West-Brabant West
  Onderwijs Onderwijshuisvesting (inclusief IHP)
VVE/Onderwijsachterstandenbeleid
REA/LEA
Leerplicht & RMC-vsv
WEB/laaggeletterdheid (inclusief bibliotheek en TaalSteenbergen)
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
NPO-middelen
NT2-Onderwijs PO (Wereldwijs)
  Sociale Veiligheid Zorg- en Veiligheidshuis "De Markiezaten".
Gemeenschappelijke Regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA)
  Gezond Leven Uitvoeringsprogramma sport
Preventieakkoord
Sportverenigingen
Kadernota spelen & bewegen
Sportcoaches
Uniek sporten
Eenzaamheid
Lokaal fit-akkoord
Preventie
Spelen en bewegen
  MVG (Maatschappelijk vastgoed) & beleid Accommodatiebeleid
Beheer (vastgoed) accommodaties
Vastgoedbeleid
  Dienstverlening Burgerzaken
Uitvoeringsprogramma
Klanten Contact Centrum (KCC)
  Bedrijfsvoering Facilitaire Zaken
Kwaliteitszorg
Digitalisering
  ICT Equalit
Datamanagement
  Fort Henricus  
  Relevante Regiozaken Regionaal Bureau Leren (RBL)
West Brabants Archief (WBA)
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Regionale Ambulancevoorziening Midden- en West Brabant (RAV)

Wethouder

C.A.A.M. (Kees) Gommeren
2e locoburgemeester

Economie (inclusief glastuinbouw) Speerpunten bedrijventerrein
Agrarische Zaken en Zorgeconomie
Centrumontwikkeling
Werkgelegenheid
Aansluiting Arbeidsmarkt – Onderwijs
Economische Kracht (+Marketingplan)
  Financiën  
  Omgevingswet  
  Grondzaken Grondbeleid
Grondtransacties
Grondexploitatie
  AFC Nieuw Prinsenland  
  Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) Wabo/APV
Evenementen
Bouwbeleid
  Gezondheidscentrum  
  Relevante Regiozaken Regio West Brabant (RWB)
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Wethouder

N. (Nadir) Baali, MSc
3e locoburgemeester

 Volkshuisvesting

 

Woningbouwproductie (nieuwbouwplannen)
Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties
Sturingsinstrumenten woningmarkt
Financiële instrumenten (starterslening en stimuleringslening)

Huisvesting arbeidsmigranten
Huisvesting statushouders
Huisvesting bijzondere doelgroepen
Woonwagencentra- en beleid

Woonzorgvisies per kern

 

Ruimtelijke Ordening

Structuurvisie
Bestemmingsplannen
Omgevingsvisie
Omgevingsplan
  Vitale Vesting  
  Armoede, Werk en Inkomen Armoedebeleid
Participatiebeleid
Schuldhulpverlening
Wet inburgering
  Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)

WMO maatwerk
Beschermd wonen, Maatschappelijke Opvang & OGGZ
Kleinschalig Collectief Vervoer

  Welzijn  Mantelzorg
Ouderenwerk
Sociaal teams
Maatschappelijk werk
Er-naar-toe team
Accounthouderschap WijZijn
Subsidiebeleid
  Burgerparticipatie Participatiebeleid
Initiatievenfonds
Kerngericht werken en kerncoördinatoren
  Kunst & Cultuur Cultuurverenigingen
Jubileumjaar 2022
Musea
  Informatieveiligheid & Privacy  
  Inclusiviteit  
  Relevante Regiozaken Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD)
Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS)
Regio West Brabant (RWB)
Stuurgroep Wonen West-Brabant West.

Wethouder

M.H.H.I. (Maurice) Remery
4e locoburgemeester

Verstedelijkingsstrategie/
Regionale Investeringsagenda/
Verstedelijkingsakkoord
 
  Marketing   
  Toerisme & Recreatie  Samen Blijven(d) Herdenken
  Mobiliteit Randwegen
GVVP
Openbaar Vervoer
  Natuur & Groen  Natuureducatie
  Duurzaamheid Energietransitie
Klimaat: klimaatadaptatie en groen en biodiversiteit
  Circulaire economie  
  Milieu & Afval   
  Erfgoed & Monumenten  
  Beheer Openbare Ruimte Beheer van objecten in de openbare ruimte (zoals civieltechnische kunstwerken en speeltoestellen)
  Relevante Regiozaken Regio West Brabant (RWB)
Energieregio West-Brabant