gemeente Steenbergen | Portefeuilleverdeling 2022

Artikel Portefeuilleverdeling 2022

 PortefeuilleTaakvelden

Burgemeester

R.P. (Ruud) van den Belt, MBA

Wettelijke taken Coördinatie van beleid en besluitvorming
  Coördinatie Regionale Samenwerking Bevorderen en coördineren van
Veerkrachtig Bestuur (Brabantse Wal) & verstedelijkingsstrategie (West-Brabant West)
 

APV (Bevoegd gezag)

Openbare orde & veiligheid
  Evenementen Bevoegd gezag
  Verkiezingen  
  Integrale handhaving (Openbare Orde/Veiligheid/APV)  
  Communicatie & Externe Communicatie Coördinatie externe communicatie
Communicatiebeleid
  Personeel & Organisatie  
  Jaarverslagen Klachtencommissie
Bezwaarschriftencommissie
Rekenkamercommissie
  Juridische Zaken  
  Relevante Regiozaken Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
(OMWB)

Wethouder

E.M.J. (Esther) Prent
1e locoburgemeester

Jeugd Lokaal jeugdbeleid
Jeugd & jongerenwerk, jeugdzorg
Jeugd & veiligheid
Pilots: 'samen scheiden'
Bestuurstafel jeugd West-Brabant West
  Onderwijs Onderwijshuisvesting (inclusief IHP
VVE/Onderwijsachterstandenbeleid
REA/LEA
Leerplicht & RMC-vsv
WEB/laaggeletterdheid (inclusief bibliotheek en TaalSteenbergen)
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
NPO-middelen
NT2-Onderwijs PO (Wereldwijs)
  Sport & Bewegen Uitvoeringsprogramma sport
Lokaal sportakkoord
Sportverenigingen
Kadernota spelen & bewegen
Sportcoaches
Uniek sporten
  MVG (Maatschappelijk vastgoed) & beleid Accommodatiebeleid
Beheer (vastgoed) accommodaties
Vastgoedbeleid
  Volksgezondheid Eenzaamheid
Lokaal fit-akkoord
Preventie
Spelen en bewegen
  Dienstverlening Burgerzaken
Uitvoeringsprogramma
Klanten Contact Centrum (KCC)
  Bedrijfsvoering Facilitaire Zaken
Kwaliteitszorg
  ICT Equalit
  Fort Henricus  
  Relevante Regiozaken Regionaal Bureau Leren (RBL)
West Brabants Archief (WBA)
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Regionale Ambulancevoorziening Midden- en West Brabant (RAV)

Wethouder

C.A.A.M. (Kees) Gommeren
2e locoburgemeester

Economie (inclusief glastuinbouw) Speerpunten bedrijventerrein
Agrarische Zaken en Zorgeconomie
Werkgelegenheid
Aansluiting Arbeidsmarkt – Onderwijs
  Financiën  
  Omgevingswet  
  Grondzaken Grondbeleid
Grondtransacties
Grondexploitatie
  AFC Nieuw Prinsenland  
  Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) Wabo/APV
Evenementen
Bouwbeleid
  Zorgcentrum  
  Relevante Regiozaken Regio West Brabant (RWB)
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Wethouder

N. (Nadir) Baali, MSc
3e locoburgemeester

 

Wmo (inclusief adviesraad sociaal domein)

Beschermd wonen, OGGZ
Mantelzorg
Wmo maatwerk
Sociale veiligheid
Loket voor regionale samenwerking Wmo BW voorziening lokaal
Kleinschalig Collectief Vervoer
Bestuurstafel Wmo
  Welzijn  Mantelzorg
Ouderenwerk
Sociaal teams
Maatschappelijk werk
Er-naar-toe team
Accounthouderschap WijZijn
Deelname aan de arbeidsmarkt
Subsidiebeleid
  RO & Volkshuisvesting Woonwagens
Statushouders
Huisvesting arbeidsmigranten
Huisvesting overige bijzondere doelgroepen (via voorrangsregeling)
Huisvesting ouderen.
Huisvesting nestverlaters
Visie wonen en zorg op kernniveau.
Woningbouwproductie (nieuwbouw plannen).
Omgevingsvisie (RO)
Prestatie afspraken met woningbouwcorporaties.
Sturingsinstrumentarium woningmarkt.
Regionale samenwerking west Brabant West wonen
Financiële instrumenten, Starterslening en stimuleringsleningen en evt nieuwe instrumenten
  Participatie-wet Armoedebeleid
Schuldhulpverlening
Taakstelling statushouders
Wet inburgering
Sociale veiligheid (zorg- en veiligheidshuis)
Bestuurstafel werk & inkomen 
  Burgerparticipatie/ - beleid Kerngericht werken
Kerncoördinatoren
  Kunst & Cultuur Cultuurverenigingen
750 jaar Steenbergen (Steenbergen 2022)
Musea
  Inclusiviteit  
  Informatieveiligheid & Privacy   
  Vitale Vesting  
  Relevante Regiozaken Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD)
Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS)
Regio West Brabant (RWB)

Wethouder

M.H.H.I. (Maurice) Remery
4e locoburgemeester

Verstedelijkingsstrategie/
Regionale Investeringsagenda/
Verstedelijkingsakkoord
 
  Marketing   
  Toerisme & Recreatie   
  Mobiliteit Randwegen
GVVP
Openbaar Vervoer
  Natuur & Groen  Natuureducatie
  Duurzaamheid Energietransitie
Klimaat: klimaatadaptatie en groen en biodiversiteit
Circulaire economie
  Milieu & Afval   
  Erfgoed & Monumenten  
  Beheer Openbare Ruimte Beheer van speeltoestellen
  Relevante Regiozaken Regio West Brabant (RWB)
Energieregio West-Brabant