gemeente Steenbergen | Aanwijzing toezichthouder

Regeling Aanwijzing toezichthouder

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 28-10-2017
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 26-09-2017
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1703522

Inleiding

Bekendmaking Aanwijzing toezichthouder gemeente Steenbergen  

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

 

In behandeling genomen het verzoek tot aanwijzing van een persoon als toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar d.d. 20 september 2017

Overwegende dat het toezicht in het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit wordt uitgevoerd door de toezichthouder die de gemeente Bergen op Zoom heeft ingehuurd en tevens voor de gemeente Steenbergen toezicht houdt.

Gelet op het bepaalde in:

- Artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

- Artikel 4.2 Wet basisregistratie personen.

Besluiten:

Bekendmaking Aanwijzing toezichthouder gemeente Steenbergen  

 • 1.

  De navolgende persoon aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder: H. Wijers, geboren op 7 april 1958 te Utrecht

 

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad.