gemeente Steenbergen | Aanwijzing toezichthouder wet milieubeheer, algemene wet bestuursrecht, afvalstoffenverordening

Regeling Aanwijzing toezichthouder wet milieubeheer, algemene wet bestuursrecht, afvalstoffenverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 25-08-2018
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 21-08-2018
  • Bron bekendmaking gmb-2018-182209
  • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Overwegende dat het voor de goede uitvoering van de genoemde taken en werkzaamheden gewenst is:

- Met MB-ALL Toezicht b.v. een detacheringovereenkomst is aangegaan voor toezicht en handhaving in de Openbare Ruimte binnen de gemeentelijke grenzen, met betrekking tot het project omgekeerd inzamelen;

- Dat in het kader van deze overeenkomst de gemeente de heer S.A. van der Meule is ingehuurd van MB-ALL Toezicht b.v.;

- Dat de intentie is uitgesproken om de heer S.A. van der Meule aan te wijzen als Toezichthouder Openbare Ruimte, domein 1;

Gelet op de artikelen van de Wet Milieubeheer, Algemene wet bestuursrecht en de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen, voor zover gemeente Steenbergen bevoegd gezag is.

b e s l u i t e n :

De heer S.A. van der Meule, geboren 23 oktober 1954 te Oost- en West-Souburg aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar, in tijdelijke dienst;

De heer S.A. van der Meule, geboren 23 oktober 1954 te Oost- en West-Souburg aan te wijzen als Toezichthouder Openbare Ruimte belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de navolgende wetten bepaalde:

a. Algemene wet bestuursrecht;

b. de Wet Milieubeheer;

c. de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen;

Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking hiervan. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad.