gemeente Steenbergen | Aanwijzing toezichthouder wet milieubeheer, algemene wet bestuursrecht, afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen

Regeling Aanwijzing toezichthouder wet milieubeheer, algemene wet bestuursrecht, afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 27-04-2018
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 24-04-2018
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BBM1800814

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Overwegende dat het voor de goede uitvoering van de genoemde taken en werkzaamheden gewenst is:

 • -

  Met MB-ALL Toezicht b.v. een detacheringovereenkomst is aangegaan voor toezicht en handhaving in de Openbare Ruimte binnen de gemeentelijke grenzen, met betrekking tot het project Omgekeerd Inzamelen;

 • -

  Dat in het kader van deze overeenkomst de gemeente de heer A. Mandala is ingehuurd van MB-ALL Toezicht b.v.;

 • -

  Dat de intentie is uitgesproken om de heer A. Mandala aan te wijzen als Buitengewoon Opsporingsambtenaar in domein 1;

Gelet op de artikelen van de Wet Milieubeheer, Algemene wet bestuursrecht en de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen, voor zover gemeente Steenbergen bevoegd gezag is.

b e s l u i t e n :

De heer A. Mandala, geboren op 10 december 1975 te Mataro, Spanje aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar, in tijdelijke dienst;

De heer A. Mandala, geboren op 10 december 1975 te Mataro, Spanje aan te wijzen als Toezichthouder Openbare Ruimte belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de navolgende wetten bepaalde:

 • a.

  Algemene wet bestuursrecht;

 • b

  de Wet Milieubeheer;

 • c.

  de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen;

Deze persoon, na beëdiging tot BOA, als zodanig te belasten met de opsporing van strafbare feiten als genoemd in de akte, verleend door Dienst Justis en de strafbepalingen uit de  Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen;

Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking hiervan. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad.