gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Wet Markt en Overheid 2018

Regeling Aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Wet Markt en Overheid 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 26-04-2018
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Aanwijzing19sbesluit
 • Datum ondertekening 19-04-2018
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1800803

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2018

Overwegende dat:

 • -

  de raad van de gemeente Steenbergen op 26 juni 2014 een Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid heeft genomen waarin drie economische activiteiten zijn aangewezen als economische activiteiten in het algemeen belang en;

 • -

  dat gebleken is dat er naast de economische activiteiten zoals deze zijn aangewezen in het Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid d.d. 26 juni 2014 andere economische activiteiten zijn die dienen te worden aangewezen als economische activiteit in het algemeen belang;

Gelet op: artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet

besluit:

De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

in het algemeen belang die economische activiteiten die: - rechtstreeks worden uitgevoerd op basis van beleid en regelgeving met de strekking het algemeen belang te dienen en/of - op een dergelijke wijze worden uitgevoerd dat daarmee het algemeen belang het best wordt gediend;

en verder in het bijzonder:

 • -

  Verhuur van volkstuinen op de volkstuinencomplexen

 • -

  Het verstrekken van stimuleringsregelingen

 • -

  Het verstrekken van startersleningen

 • -

  Het ter beschikking stellen van materialen bij evenementen

Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen heeft op 19 april 2018 besloten een aantal activiteiten van de gemeente aan te wijzen als economische activiteiten in het algemeen belang.

Als de overheid of een overheidsbedrijf economische activiteiten uitvoert moet zij zich hierbij houden aan de volgende vier gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid.

 • 1.

  De integrale kostprijsdoorberekening. Overheden moeten tenminste alle integrale kosten van een economische activiteit doorberekenen in de kostprijs.

 • 2.

  Bevoordelingsverbod overheidsbedrijven. Overheidsbedrijven mogen door de overheid niet worden bevoordeeld boven concurrerende particuliere bedrijven.

 • 3.

  Gegevensgebruik. Gegevens die in het kader van een publieke taak zijn verkregen mogen niet voor een andere activiteit worden gebruikt als die gegevens niet ook aan derden beschikbaar kunnen worden gesteld.

 • 4.

  Functiescheiding. Als de overheid voor een bepaalde economische activiteit een bestuurlijke rol heeft, maar die activiteit ook zelf uitvoert, dan mogen dezelfde personen niet betrokken zijn bij de bestuurlijke en economische activiteit.

Als gevolg van het aanwijzen van bovenstaande activiteiten als economische activiteiten in het algemeen belang is de wet Markt en Overheid niet van toepassing op deze activiteiten. Dat betekent dat de vier gedragsregels niet van toepassing zijn op de aangewezen activiteiten. Dit besluit treedt in werking op 26 april.

Hieronder leest u per economische activiteit wat de motivering is om deze activiteit aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang.

Verhuur van volkstuinen op de volkstuinencomplexen

De gemeente heeft drie volkstuinencomplexen in eigendom in Steenbergen, Nieuw-Vossemeer en De Heen. De verhuurprijs voor deze volkstuinen dient per jaar aan de gemeente te worden betaald. Deze huurprijs is niet kostendekkend. Dat betekent dat de integrale kostprijs niet wordt doorberekend. De verhuur en het gebruik van volkstuinen is een activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang. Het hebben van een volkstuin versterkt onder andere recreatieve en sociale belangen. Er zijn in de gemeente geen particuliere aanbieders van volkstuinencomplexen. Gelet op het voorgaande wordt de verhuur van volkstuinen gezien als economische activiteit in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h Mededingingswet.

Stimuleringsregeling

Op grond van de Verordening Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Steenbergen kan het college van burgemeester en wethouders een stimuleringslening toekennen aan een aanvrager. Met het verstrekken van de lening wordt gestreefd naar een verbetering van de kwaliteit van de bestaande particuliere woningvoorraad. De lening wordt verstrekt voor drie soorten maatregelen die worden getroffen aan de woning te weten:

 • -

  duurzaamheidsmaatregelen;

 • -

  maatregelen tot het levensloopgeschikt of bestendig maken van een woning;

 • -

  veiligheidsmaatregelen

Door middel van de stimuleringslening wordt financiering verstrekt voor de werkelijke kosten voor kwaliteitsmaatregelen die worden getroffen in de woning van een aanvrager, ten aanzien van duurzaamheid en/of levensloopgeschikt cq bestendigheid en/of veiligheid. Onder werkelijke kosten wordt verstaan de kosten voor materialen en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het treffen van de maatregelen. Door middel van de financiering van de duurzaamheidsmaatregelen wordt gestimuleerd dat maatregelen worden getroffen die zorgen voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking. Daarmee wordt ingezet op de energietransitie. De duurzaamheidsmaatregelen leveren een bijdrage aan de doelstelling van de Verklaring van Steenbergen om als Steenbergen energieneutraal te zijn in 2040. De rijksoverheid, provinciale overheid en regionale overheid hebben deze doelstelling geformuleerd voor het jaar 2050. De levensloopgeschiktheids/bestendigheidsmaatregelen leveren een bijdrage aan het langer zelfstandig kunnen wonen van in het bijzonder mensen op leeftijd en levert een bijdrage aan de doelstellingen die zijn opgenomen in de Woonvisie 2015 en het beleidsplan sociaal domein 2018 t/m 2021. Investeringen aan de woning in het kader van veiligheid hebben tot doel om de woonsituatie veiliger te maken het gaat hierbij o.a. om inbraakveiligheid en brandveiligheid. In het integraal veiligheidsbeleid 2016-2020 is het veiliger maken van de woning en de woonomgeving als een belangrijke doelstelling opgenomen. Aanwijzing van stimuleringslening als economische activiteit in het algemeen belang heeft tot gevolg dat de volledige integrale kostprijs niet wordt doorgerekend. Gelet op voorgaande argumentatie wordt het verstrekken van stimuleringsleningen voor het verbeteren van de particuliere woningvoorraad gezien als economische activiteit in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h lid 5 Mededingingswet.

Starterslening

Op grond van de Verordening Starterslening Steenbergen kan het college van burgemeester en wethouders een starterslening toekennen. De starterslening biedt starters in de gemeente Steenbergen de mogelijkheid om een lening aan te vragen ten behoeve van de financiering van een woning. De lening omvat het verschil tussen de koopsom van het huis dat de starter koopt en de maximale hypotheek die de starter bij de bank kan afsluiten. Het algemeen belang dat met het verstrekken van deze leningen wordt gediend is het belang van starters die met het verkrijgen van de lening een betere positie op de woningmarkt krijgen. Daarnaast wordt de woningmarkt gestimuleerd en wordt het voor starters aantrekkelijk om zich in de gemeente Steenbergen te vestigen. Er zijn geen andere aanbieders die onder dezelfde voorwaarden een starterslening verstrekken. Gelet op voorgaande argumentatie wordt het toekennen van een starterslening aangemerkt als economische activiteit in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h lid 5 Mededingingswet.

Ter beschikking stellen materialen bij evenementen

Organisatoren van evenementen hebben de mogelijkheid om materialen bij de gemeente te huren. Deze materialen zijn bedoeld ter verbetering van de veiligheid bij evenementen. De volgende materialen worden ter beschikking gesteld: dranghekken, vlaggen, vlaggenmasten, verkeershesjes, kettingen of sloten en overige materialen.

Deze materialen zijn tegen een vergoeding te huur bij de gemeente. Indien de aanvrager geen vervoersmogelijkheid heeft, worden de materialen tegen een vergoeding bij het evenement afgeleverd. Indien de aanvrager geen personen heeft die de materialen kunnen laden of lossen wordt dit tegen een vergoeding door de medewerkers van de gemeente gedaan. Door het beschikbaar stellen van de materialen, wordt de openbare orde en veiligheid bij evenementen bevorderd. De veilige en deugdelijke afzetting bij evenementen wordt op een laagdrempelige manier gestimuleerd. Het aanwijzen van deze activiteit als economische activiteit in het algemeen belang heeft tot gevolg dat de integrale kostprijs niet volledig wordt doorberekend. Er zijn particuliere aanbieders die dergelijke materialen tegen betaling ter beschikking stellen. Gelet op het voorgaande wordt het ter beschikking stellen van materialen bij evenementen aangemerkt als economische activiteit in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h lid 5 Mededingingswet.

Dit besluit treedt in werking op 26 april 2018