gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit autoverhuurbranche als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit

Regeling Aanwijzingsbesluit autoverhuurbranche als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-03-2019
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 19-02-2019
 • Bron bekendmaking gmb-2019-43860
 • Kenmerk voorstel BM1900329

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen de adviesnota betreffende de aanwijzing van de autoverhuurbranche als vergunningplichte bedrijfsmatige activiteit d.d. 13 februari 2019 (BD1900039)

Overwegende dat

 • -

  het OM, politie en gemeenten in Zeeland-West-Brabant de aanpak van ondermijnende criminaliteit als veiligheidsthema hebben benoemd;

 • -

  de gemeente Steenbergen de aanpak van ondermijning van de rechtstaat als leidend principe heeft;

 • -

  bij de aanpak van ondermijning volgens een intervisiestrategie wordt gewerkt waarbij een heel proces in beeld wordt gebracht en bij verschillende stappen daarin barrières worden opgeworpen;

 • -

  politiedistrict De Markiezaten een geschatte illegale drugsindustrie van honderden miljoenen euro's hebben. Daardoor ontstaat een maatschappelijke omgeving waarbij normale inkomstenwerving door arbeid/ondernemerschap concurreert met makkelijk verdiend crimineel geld. Bovendien wordt er over de inkomsten geen belasting afgedragen. Dit heeft een corrumperend effect op de samenleving en tast de leefbaarheid in de gemeenten aan;

 • -

  in de literatuur en rapporten de autoverhuur wordt gezien als een schakel in de georganiseerde criminaliteit;

 • -

  in de literatuur en rapporten huurauto's dienen als middel om geld te kunnen witwassen en afgeschermd/anoniem crimineel gedrag ten toon te spreiden;

 • -

  het product huurauto's daarmee ook het onbewust faciliteren van de georganiseerde criminaliteit in de hand werkt;

 • -

  de politie Zeeland-West-Brabant heeft verzocht de autoverhuurbranche vergunningplichtig te maken op grond van de APV;

 • -

  de politie aan dat verzoek een bestuurlijke rapportage ten grondslag heeft gelegd;

 • -

  in deze bestuurlijke rapportage geconcludeerd wordt dat in de autoverhuurbranche Zeeland-West-Brabant op grote schaal sprake is van het faciliteren van de georganiseerde criminaliteit en dit gebaseerd is op een door de politie uitgevoerd project waarbij door de hele regio ruim 50 bedrijven zijn bezocht;

 • -

  de politie eveneens constateert dat de autoverhuurbranche kwetsbaar is voor criminele invloeden en het product huurauto zeer interessant is voor crimineel gebruik (criminogeen);

 • -

  onder verwijzing naar een onderzoek van Dienst Justis is vastgesteld dat de autoverhuurbranche in Zeeland-West-Brabant een kans heeft die 8 tot 10 keer groter is dat deze branche bij criminele activiteiten betrokken is dan andere branches elders in het land;

 • -

  onder autoverhuur wordt verstaan een activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, het ter beschikking stellen van vervoersmiddelen tegen een vergoeding;

 • -

  dat het invoeren van een vergunningplicht voor de bedrijfsmatige activiteiten mogelijkheden biedt voor toezicht en handhaving en mogelijkheden biedt om aan de bewustwording te werken bij onbewust faciliterende bedrijven;

 • -

  artikel 2:40i lid 2 APV bepaalt dat het college een gebouw of een bedrijfsmatige activiteit kan aanwijzen waarop het verbod van artikel 2:40i lid 3 van toepassing is;

 • -

  artikel 2:40i lid 3 APV bepaalt dat het verboden is zonder vergunning van de burgemeester een bedrijf uit te oefenen;

 • -

  artikel 2:40i lid 11 van de APV voorziet in een overgangsbepaling;

Gelet op artikel 2:40i van de Algemene Plaatselijke Verordening

Besluiten:

ARTIKEL I

Om de autoverhuurbranche aan te wijzen als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit zoals bedoeld in artikel 2:40i van de Algemene Plaatselijke Verordening.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2019.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

TOELICHTING “AANWIJZINGSBESLUIT AUTOVERHUURBRANCHE ALS VERGUNNINGPLICHTIGE BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEIT”

Het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) heeft ter uitvoering van artikel 2:40i APV een branche aangewezen die vergunningplichtig is.

Waarom de autoverhuurbranche

De gemeente Steenbergen heeft in navolging van de gemeente Tilburg een vergunningplicht voor de autoverhuurbranche ingevoerd.

De Politie Zeeland-West-Brabant heeft een bestuurlijke rapportage opgemaakt. Uit de bestuurlijke rapportage komt naar voren dat de autoverhuurbranche in Zeeland-West-Brabant in belangrijke mate malafide besmet lijkt te zijn en dat er op grotere schaal sprake is van bewuste facilitering van de georganiseerde criminaliteit. Ook komt naar voren dat een groot deel van de hurende klanten criminele antecedenten heeft. De verwevenheid met diverse Outlaw Motorcycle Gangs is dan ook opvallend. Uit de bevindingen van de bestuurlijke rapportage wordt duidelijk dat de kans op betrokkenheid van de autoverhuurbedrijven bij criminele activiteiten binnen het bewakingsgebied van politie-eenheid Zeeland-West-Brabant acht tot tien keer groter is dan bij vergelijkbare bedrijven in de rest van Nederland. De autoverhuurbranche voldoet aan (bijna) alle criminogene branchekenmerken. Dit betekent dat de branche enorm kwetsbaar is voor criminele invloeden. De vergunningplicht zorgt ervoor dat de burgemeester meer zicht krijgt op de werkwijze van de autoverhuurbedrijven en kan de bedrijven op die manier ook beter controleren. Zo wordt doeltreffend een onveilig en malafide ondernemersklimaat tegengegaan.

Definitie autoverhuurbranche

Het college heeft de autoverhuurbranche aangewezen als vergunningplichtige branche. Deze branche bestaat uit bedrijven die met als bedrijfsactiviteit het verhuren en/of de shortlease van auto’s in de registers van de Kamer van Koophandel staan ingeschreven of waarbij geconstateerd is dat dit bedrijf auto’s verhuurt. De autoverhuurder stelt hierbij tegen betaling van een huurpremie een auto voor een bepaalde periode beschikbaar aan de huurder. Onder de definitie vallen de verhuur van auto’s tot 3500 kilogram en leenauto’s die tegen betaling ter beschikking worden gesteld.

De landelijke bedrijven en franchises die gevestigd zijn in de gemeente Steenbergen vallen ook onder de aanwijzing. Op grond van artikel 2:40i, vierde lid, onder b van de APV Steenbergen kan een beheerder of exploitant worden getoetst op slecht levensgedrag.

Vergunningsvoorschriften

Indien het bestuursorgaan besluit om tot vergunningverlening over te gaan, kunnen er een aantal voorschriften aan de vergunning worden verbonden. Deze voorschriften moeten voorkomen dat een ondernemer bewust dan wel onbewust illegale activiteiten verricht of faciliteert binnen zijn bedrijf. Het doel van de vergunningsvoorschriften is het sturen van de ondernemer zodat de integriteit van het lokale bestuur wordt beschermd.