gemeente Steenbergen | AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2017

Regeling AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 25-07-2017
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 02-09-2019
 • Betreft Aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 20-07-2017
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1702426

Inleiding

De burgemeester van steenbergen

Overwegende:

 • -

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Steenbergen 2016 kan besluiten tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  dat uit de Veiligheidsscan van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant blijkt dat in het weekend in de binnenstad op vrijdag- en zaterdagnacht regelmatig uitgaansgeweld en –overlast wordt ondervonden;

 • -

  dat uit burgerenquête blijkt dat dat de helft van de bewoners in de binnenstad zich (wel eens) onveilig voelt in de openbare ruimte tijdens de avonduren;

 • -

  dat het cameratoezicht moet worden gezien in samenhang met eerdere maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde in het centrum, zoals de inzet van het Horecateam en de verbetering van de verlichting;

 • -

  dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht: kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit;

 • -

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  dat overleg met de Officier van Justitie heeft plaatsgevonden

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht juli 2017

Artikel 1

 • 1.

  De volgende gebieden in de gemeente Steenbergen zijn aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Steenbergen 2016. Dit gebied omvat de volgende straten:

 • o

  De Visserstraat / Markt

 • o

  De Westdam / Oostdam / Markt

 • o

  Kruispunt Blauwstraat / Grote Kerkstraat / Kaaistraat / Markt

  En de omliggende aanlooproutes

 • o

  Doktersdreefje

 • o

  Pompstraat

 • 2.

  De in lid 1 aangewezen gebieden zullen op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht van 22:00 tot 05:00 uur en gedurende evenementen zoals bedoeld in artikel 2:24 APV Steenbergen 2016, feestdagen, en indien nodig geacht in het kader van de openbare orde en veiligheid, live worden uitgelezen door de politie eenheid Zeeland-West-Brabant.

 • 3.

  De politie eenheid Zeeland-West-Brabant bekijkt de beelden op andere dan de in lid 2 genoemde tijden indien er incidenten hebben plaatsgevonden, klachten worden ingediend of aangifte wordt gedaan.

 • 4.

  De opgenomen beelden worden ten hoogste 7 dagen bewaard.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot en met 1 september 2019. Na 1 jaar wordt dit besluit geëvalueerd over noodzakelijkheid van inzet van cameratoezicht in het aangewezen gebied.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht juli 2017.