gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Steenbergen Zuid

Regeling Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Steenbergen Zuid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-10-2020
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 02-10-2022
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 01-09-2020
 • Bron bekendmaking gmb-2020-251192
 • Kenmerk voorstel B20000209

Inleiding

DE BURGEMEESTER VAN STEENBERGEN

Overwegende:

 • -

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 kan besluit tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  dat uit de veiligheidsscan van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant blijkt dat er veel incidenten, zoals branden, sabotages en vernielingen plaatsvinden;

 • -

  dat er sprake is van maatschappelijke onrust als gevolg van de vele incidenten;

 • -

  dat het cameratoezicht moet worden gezien in samenhang met eerdere maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid, zoals de inzet van extra toezichthouders in de wijk en de verbetering van de verlichting;

 • -

  dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht: kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit;

 • -

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

  besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Steenbergen Zuid 2020

Artikel 1

1.

De volgende gebieden in de gemeente Steenbergen zijn aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Steenbergen 2019. Dit gebied omvat de volgende straten:

 • -

  Het gebied tussen de Molenweg, Seringenlaan, J.L.Brooijmansdreef en Oudlandsestraat te Steenbergen

 • -

  Het sportpark gelegen aan de Seringenlaan;

2.

De in lid 1 aangewezen gebieden zullen, indien nodig geacht in het kader van de openbare orde en veiligheid, live worden uitgelezen door de politie eenheid Zeeland- West-Brabant.

3.

De politie eenheid Zeeland-West-Brabant bekijkt de beelden op andere dan de in lid 2 genoemde tijden indien er incidenten hebben plaatsgevonden, klachten worden ingediend of aangifte wordt gedaan.

4.

De opgenomen beelden worden ten hoogste 7 dagen bewaard.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot en met 1 oktober 2022. Na maximaal 2 jaar wordt dit besluit geëvalueerd over noodzakelijkheid van inzet van cameratoezicht in het aangewezen gebied.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Steenbergen Zuid 2020

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 1 september 2020