gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit cameratoezicht steenbergen zuid 2019

Regeling Aanwijzingsbesluit cameratoezicht steenbergen zuid 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 06-06-2019
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 02-06-2020
 • Betreft Nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 28-05-2019
 • Bron bekendmaking gmb-2019-138162
 • Kenmerk voorstel BM1902384

Inleiding

De burgemeester van steenbergen

Overwegende:

 • -

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 kan besluit tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  dat uit de veiligheidsscan van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant blijkt dat er veel incidenten, zoals branden, sabotages en vernielingen plaatsvinden;

 • -

  dat er sprake is van maatschappelijke onrust als gevolg van de vele incidenten;

 • -

  dat het cameratoezicht moet worden gezien in samenhang met eerdere maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid, zoals de inzet van extra toezichthouders in de wijk en de verbetering van de verlichting;

 • -

  dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht: kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit;

 • -

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Steenbergen Zuid 2019

Artikel 1

1.

De volgende gebieden in de gemeente Steenbergen zijn aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Steenbergen 2019. Dit gebied omvat de volgende straten:

 • -

  Het gebied tussen de Molenweg, Seringenlaan, J.L. Brooijmansdreef en Oudlandsestraat te Steenbergen

 • -

  Het sportpark gelegen aan de Seringenlaan;

2.

De in lid 1 aangewezen gebieden zullen, indien nodig geacht in het kader van de openbare orde en veiligheid, live worden uitgelezen door de politie eenheid Zeeland- West-Brabant.

3.

De politie eenheid Zeeland-West-Brabant bekijkt de beelden op andere dan de in lid 2 genoemde tijden indien er incidenten hebben plaatsgevonden, klachten worden ingediend of aangifte wordt gedaan.

4.

De opgenomen beelden worden ten hoogste 7 dagen bewaard.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot en met 1 juni 2020. Na 1 jaar wordt dit besluit geëvalueerd over noodzakelijkheid van inzet van cameratoezicht in het aangewezen gebied.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Steenbergen Zuid 2019

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 28 mei 2019

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.