gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister 2016

Regeling Aanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 05-02-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 19-01-2016
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1502309

Inleiding

Aanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:67

De burgemeester van de gemeente Steenbergen heeft;

Gelet op artikel 2:67 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 eerste lid Wetboek van Strafrecht;

Overwegende dat:

 • -

  in artikel 2:67 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 is opgenomen dat de handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt in een door de burgemeester aan te wijzen digitaal register;

 • -

  in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij heeft verworven of voorhanden heeft indien hij een doorlopend of een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register houdt;

 • -

  het door de politie ontwikkelde Digitaal Opkopers Register is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd;

 • -

  registratie van goederen in dit systeem ervoor zorgdraagt dat gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en handel in goederen afkomstig van een misdrijf op effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 eerste lid van de Algemeen Plaatselijke Verordening 2016 en artikel 2 van het uitvoeringsbesluit van artikel 437 eerste lid van het Wetboek van Strafrecht;

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit gebruik digitaalopkopersregister 2016”;

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

Het Digitaal Opkopers Register wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen als bedoeld in artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 eerste lid Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit gebruik digitaal opkopersregister 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister 2016”.

Aldus besloten door de burgemeester van Steenbergen op 19 januari 2016

De burgemeester,

R.P. van den Belt MBA