gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaats woonschepen en andere vaartuigen 2018 (gemeente Steenbergen)

Regeling Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaats woonschepen en andere vaartuigen 2018 (gemeente Steenbergen)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 27-03-2018
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Aanwijzingsbesluit en nadere regels
 • Datum ondertekening 20-03-2018
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1800926

Inleiding

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:25

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018;

Overwegende dat:

in artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 een verbod is opgenomen voor het innemen of hebben dan wel beschikbaar stellen van een ligplaats met een vaartuig op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water;

het college kan gedeelten van het openbaar water aanwijzen waarop dit verbod van toepassing is;

het college kan nadere regels stellen omtrent het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats;

met dit aanwijzingsbesluit en de nadere regels het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid gedeelten van openbaar water aan te wijzen;

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit en nadere regels woonschepen en andere vaartuigen 2018”;

Inhoudende:

Artikel 1 Aanwijzingsbesluit en nadere regels

Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op de volgende gedeelten van openbaar water:

 • a.

  de havenkom van Dinteloord, behoudens het afmeren met een pleziervaartuig voor maximaal vierentwintig uur.

 • b.

  het havenkanaal in Dinteloord. Het verbod geldt niet aan de oostelijke zijde van het havenkanaal ter hoogte van de percelen Kade 1 tot en met Galgendijk 21 te Dinteloord. Langs deze percelen mag worden aangemeerd tot maximaal 50% van de aanwezige perceellengte langs het havenkanaal, voor zover er een adequate aanmeervoorziening aanwezig is en voor zover er sprake is van een schriftelijke toestemming van het college aan de eigenaar van het perceel.

 • c.

  de Rietkreek te Nieuw-Vossemeer, voor zover het betreft het gedeelte van het openbaar water, dat in beheer en onderhoud is bij de gemeente in de nabijheid van de Burgemeester Catshoeklaan;

 • d.

  de haven en het havenkanaal te Steenbergen, behoudens voor een tweetal ligplaatsen voor woonschepen, zoals aangeduid op de plankaart van het bestemmingsplan 'Stadsreconstructie Vesting Noord' en zoals vermeld op het ligplaatsenoverzicht behorend bij de Woonschepenverordening 1997, behoudens de in de haven aanwezige ligplaatsen voor de pleziervaart en voor degenen die kunnen aantonen van de gemeente of een andere (semi-)overheidsinstantie

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaats woonschepen en andere vaartuigen treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van het “aanwijzingsbesluit ligplaats woonschepen en andere vaartuigen 2016”.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit en nadere regels woonschepen en andere vaartuigen 2018”.