gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Steenbergen

Regeling Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 01-01-2021
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 15-12-2020
  • Bron bekendmaking gmb-2020-338452
  • Kenmerk voorstel U2001560

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek tot het aanwijzen van een nieuwe heffings- en invorderingsambtenaar.

Overwegende dat wegens wijzigingen in de organisatie het wenselijk is een nieuwe heffingsambtenaar aan te wijzen

Gelet op artikel 231 lid 2 sub b en sub c van de Gemeentewet en artikel 1 lid 2 Wet WOZ

Besluiten:

1.

de medewerker Bezwaar en Beroep, team Servicecentrum, taakveld WOZ, aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen (heffingsambtenaar);

2.

de teammanager Servicecentrum aan te wijzen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen (plaatsvervangend heffingsambtenaar);

3.

de teammanager Servicecentrum aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen (invorderingsambtenaar);

4.

de vervanger van de teammanager Servicecentrum aan te wijzen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen (plaatsvervangend invorderingsambtenaar);

5.

de besluiten van 31 oktober 2017 in te trekken (BM1703786 en BM1703788);

6.

dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2021.