gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit inzameling textiel huis aan huis 2020

Regeling Aanwijzingsbesluit inzameling textiel huis aan huis 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 12-12-2019
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 31-12-2020
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 09-12-2019
 • Bron bekendmaking gmb-2019-301132
 • Kenmerk voorstel BM1905452

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen de verzoeken om kleding in te zamelen in het jaar 2020;

Gelet op artikel 4, lid 1.a van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019

Overwegende dat

 • artikel 4, lid 1.a bepaalt dat het voor anderen dan de inzameldienst verboden is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen;

 • het textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 op 1-1-2019 in werking is getreden

 • de verzoeken zijn getoetst aan dit textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019

 • bij dit besluit de instellingen en periodes worden aangewezen.

Besluiten:

Artikel I

De volgende instellingen aan te wijzen voor de volgende periodes

 • Simavi, 1e kwartaal 2020 op 13 februari 2020

 • Stichting. het vergeten kind, 2e kwartaal 2020 op 8 mei 2020

 • Maag, lever en darm stichting, 3e kwartaal 2020 op 18 augustus 2020

 • Artsen voor Kinderen, 4e kwartaal 2020 op 23 oktober 2020

De voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4 van het textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 zijn van toepassing.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking conform artikel 139 van de Gemeentewet.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit aanwijzingsbesluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda).

Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.