gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016

Regeling Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 05-02-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2019
 • Betreft aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 17-11-2015
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1502314

Inleiding

Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:6

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

Overwegende dat:

 • -

  in artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 een verbod is opgenomen omtrent het parkeren van kampeermiddelen;

 • -

  in artikel 5:6 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 is opgenomen dat het college plaatsen kan aanwijzen waar dit verbod geldt;

 • -

  met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid;

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016”;

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

1.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, lid 1, onder a, van de APV zijn de wegen in de bebouwde kommen van de gemeente Steenbergen aangewezen als wegen waar het langer dan op drie achtereenvolgende dagen plaatsen of hebben van een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt niet is toegestaan. Een langer gebruik van de weg voor stalling van dergelijke voertuigen, is buitensporig met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte en voorts schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, lid 1, onder b, van de APV zijn geen plaatsen aangewezen.

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van artikel 5.2 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016”.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 17 november 2015

De plv. secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA