gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit nachtregister 2016

Regeling Aanwijzingsbesluit nachtregister 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 05-02-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 19-01-2016
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1502411

Inleiding

AANWIJZINGSBESLUIT NACHTREGISTER 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:37

De burgemeester van de gemeente Steenbergen heeft;

Gelet op artikel 2:37 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

Overwegende dat:

 • 1.

  in artikel 2:37 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 is opgenomen dat de houder van een inrichting of een voor hem handelend persoon verplicht is een register bij te houden, zoals bedoeld in artikel 438 Wetboek van Strafrecht, volgens een door de burgemeester vastgesteld model;

 • 2.

  met dit aanwijzingsbesluit de burgemeester uitvoering geeft aan deze bevoegdheid een model vast te stellen;

 

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit nachtregister 2016”;

 

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:37 lid 1 van de APV dient de houder van de inrichting of een voor hem handelend persoon het register zoals bedoeld in artikel 438 Wetboek van Strafrecht bij te houden volgens het model dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit nachtregister 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit nachtregister 2016”.

Aldus besloten door de burgemeester van Steenbergen op 19januari 2016

De burgemeester,

R.P. van den Belt, MBA

Nachtregister per 1 1 2016 15122015