gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit onafhankelijk arts inzake vrijstelling artikel 5 sub a. Leerplichtwet 1969

Regeling Aanwijzingsbesluit onafhankelijk arts inzake vrijstelling artikel 5 sub a. Leerplichtwet 1969

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 30-01-2021
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 26-01-2021
  • Bron bekendmaking gmb-2021-27598
  • Kenmerk voorstel 2101533

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Overwegende dat,

ouders enkel een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a Leerplichtwet kunnen doen, indien bij de kennisgeving een verklaring van een door burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen is ingeschreven, aangewezen arts is overlegd waaruit blijkt dat deze de jongere niet geschikt acht om tot een school of instelling te worden toegelaten,

Gelet op het bepaalde in artikel 7 van de Leerplichtwet,

Artikel I

Besluit de artsen van de GGD West-Brabant aan te wijzen als arts bedoeld in artikel 7 Leerplichtwet 1969.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking hiervan.

Bekendmaking geschiedt door publicatie in het elektronisch gemeenteblad.