gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit overlast en verontreiniging door honden 2016

Regeling Aanwijzingsbesluit overlast en verontreiniging door honden 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 03-07-2020
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft wijziging art. 1
 • Datum ondertekening 23-06-2020
 • Bron bekendmaking gmb-2020-167121
 • Kenmerk voorstel BM2003008

Inleiding

Aanwijzingsbesluit overlast en verontreiniging door honden 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:57 en 2:58

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

Overwegende dat:

 • -

  in artikel 2:57 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 een verbod is opgenomen een hond op de daar genoemde plaatsen niet aangelijnd te laten verblijven of lopen;

 • -

  in artikel 2:57 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 is opgenomen dat het college een gebied aan kan wijzen waar het verbod van 2:57 lid 1 niet geldt;

 • -

  in artikel 2:58 lid 1 is opgenomen dat degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft verplicht is de uitwerpselen van de hond onmiddellijk te verwijderen.

 • -

  in artikel 2:58 lid 5 is opgenomen dat het college plaatsen kan aanwijzen waar artikel 2:58 lid 1 niet geldt;

 • -

  met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid;

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit overlast en verontreiniging door honden 2016”;

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit aanlijnplicht

1.

Het is degene die zich met een hond op een openbare plaats binnen de bebouwde bevindt verboden de hond daar te laten verblijven of lopen indien de hond niet is aangelijnd, behalve op de volgende plaatsen:

 • a.

  In Steenbergen:

  • -

   een veld aan de Wisselkom;

  • -

   een veld aan de J.L. Brooijmansdreef;

  • -

   een veld aan het Floraplein;

  • -

   een zone met wandelpaden gelegen langs de watergang tussen Solmsbolwerk tot aan het fietspad aan Buiten de Veste (totale lengte zeshonderdtwintig meter).

 • b.

  In Dinteloord:

  • -

   een veld aan de Omloop;

  • -

   het pad gelegen lang de watergang aan de Omloop;

  • -

   het terrein gelegen aan de Dorus Rijkersstraat tijdelijk totdat het bouwplan wordt gerealiseerd. Daarbij blijft de ijsbaan in de wintertijd behouden.

 • c.

  In Welberg:

  • -

   een veld gelegen aan het Tussendoortje (naast de begraafplaats).

2.

De onder a. en b. genoemde plaatsen zijn weergegeven op de bij het aanwijzingsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.

Artikel 2. Aanwijzingsbesluit opruimplicht

Het is degene die zich met een hond op een openbare plaats bevindt niet verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van de hond onmiddellijk worden verwijderd op buiten de bebouwde kom gelegen openbare plaatsen.

Artikel 3. Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit overlast en verontreiniging door honden 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van artikel 2.11 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit overlast en verontreiniging door honden 2016”.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 17 november 2015

De plv. secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA