gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen 2016

Regeling Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 05-02-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 17-11-2015
 • Bron bekendmaking gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1502315

Inleiding

Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:8

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

Overwegende dat:

 • -

  in artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 een verbod is opgenomen omtrent het parkeren van grote voertuigen;

 • -

  in artikel 5:8 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 is opgenomen dat het college plaatsen kan aanwijzen waar dit verbod geldt;

 • -

  met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid;

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen 2016”;

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

1.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, lid 1, van de APV zijn alle wegen in de bebouwde kommen van de gemeente Steenbergen aangewezen als wegen waar het verboden is om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan zes meter of een hoogte van meer dan twee meter en veertig centimeter te parkeren. Het parkeren van voertuigen die in één of beide richtingen groter zijn, is schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2.

Het parkeren van deze voertuigen is wel toegestaan op de bedrijventerreinen Reinierpolder I en II in Steenbergen en op het parkeerterrein voor vrachtauto's aan de Van Heemskerckstraat en op het bedrijventerrein Molenkreek in Dinteloord.

3.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, lid 2, van de APV zijn geen wegen aangewezen.

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van artikel 5.3 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen 2016”.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 17 november 2015

De plv. secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA