gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen 2016

Regeling Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 05-02-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 17-11-2015
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1502316

Inleiding

Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:3

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 5:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

Overwegende dat:

 • -

  in artikel 5:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 een verbod is opgenomen omtrent het te koop aanbieden van voertuigen;

 • -

  in artikel 5:3 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 is opgenomen dat het college plaatsen kan aanwijzen waar dit verbod geldt;

 • -

  met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid;

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen 2016”;

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:3, lid 1, van de APV zijn de wegen in de bebouwde kommen van de gemeente Steenbergen, alle carpoolplaatsen (parkeerterreinen die qua ligging en ontsluiting geschikt zijn voor het in- en uitstappen in het kader van het deelgebruik van een auto, en die als zodanig herkenbaar zijn) en direct naar een bebouwde kom leidende of uit een bebouwde kom komende wegen aangewezen als gebieden waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van artikel 5.1 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen 2016”.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 17 november 2015

De plv. secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA