gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit toezichthouders boa-pool Brabantse Wal en Tholen en parkeerbeheer Bergen op Zoom

Regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders boa-pool Brabantse Wal en Tholen en parkeerbeheer Bergen op Zoom

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 05-08-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 02-08-2016
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1602377

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek d.d. 28 juli 2016

Overwegende dat de leden van de boa-pool Brabantse Wal en Tholen en Parkeerbeheer Bergen op Zoom aangewezen dienen te worden om op het grondgebied van de gemeente Steenbergen toezichthoudende taken te kunnen uitvoeren

Gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 41, eerste lid onder b van de Drank- en Horecawet, artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 gemeente Steenbergen en de artikelen 5.10 tot en met 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Besluiten:

 • 1.

  Alle huidige en toekomstige leden van de Boa-pool Brabantse Wal en Tholen en Parkeerbeheer Bergen op Zoom, die namens de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht toezichthoudende taken uitvoeren, aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar, toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

Steenbergen, 2 augustus 2016

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Regeling informatie

de locosecretaris,

de burgemeester,

N.J. Reijngoudt

R.P. van den Belt, MBA