gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Participatiewet (Pw), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) Steenb...

Regeling Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Participatiewet (Pw), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) Steenb...

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 10-10-2020
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 05-02-2020
 • Bron bekendmaking gmb-2020-261040
 • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op het bepaalde in

 • -

  artikel 511 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • -

  artikel 76a van de Participatiewet (Pw);

 • -

  artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen(loaz) en;

 • -

  artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers(loaw)

Gezien:

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen d.d. 07-01-2020 totmandaatverlening in deze;

BESLUIT

De sociaal rechercheurs (medewerkers Handhaving I volgens de HR21 aanduiding) in dienst van de gemeente Bergen op Zoom aan te wijzen als toezichthouder voor het houden van toezicht op de naleving van de Pw, loaw en loaz voor de gemeente Steenbergen .

Het toezichthouderschap eindigt voor de medewerker zodra de medewerker de functie van sociaal rechercheurin dienst van de gemeente Bergen op Zoom niet meer uitoefent.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan.

Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie.

05 februari 2020