gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied

Regeling Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 21-10-2015
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 21-10-2015
 • Bron bekendmaking www.gemeente-steenbergen.nl
 • Kenmerk voorstel B1500075

Inleiding

Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Steenbergen en ex artikel 151b van de Gemeentewet.

De burgemeester van Steenbergen,

Gelezen het advies bestuurlijke rapportage onderzoek raadsvergadering Steenbergen van de Teamchef van de politie team Bergen op Zoom van 20 oktober 2015 (hierna: het advies);

Gehoord de beraadslaging in het driehoeksoverleg van 21 oktober 2015 met de Hoofdofficier van Justitie en het hoofd van de politie, team Bergen op Zoom;

Overwegende dat:

 • -

  Het advies aanwijzingen veiligheidsrisicogebied van de teamchef van de politie feiten en omstandigheden beschrijft waaruit blijkt dat in het gebied in de gemeente Steenbergen, kern Steenbergen, met daarin de straten Oostdam, Westdam, Markt, Wijnstraat, Zonnestraat, Visserstraat, Grote Kerkstraat, Kaaistraat, Blauwstraat, Wouwsestraat, Waterplaats, Boomvaart en Krommeweg (zie bijgevoegde kaart/plattegrond) sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)wapens, dan wel ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

 • -

  Hij de beweegredenen die staan beschreven in het advies tot de zijne maakt en deze als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd in dit besluit;

 • -

  In het rapport concrete aanwijzingen zijn opgenomen dat de openbare orde op woensdag 21 oktober 2015 verstoord zal gaan worden door een groep personen die tegen de opvang van vluchtelingen in een asielzoekerscentrum zijn;

 • -

  Op donderdag 15 oktober 2015 het onderwerp opvang vluchtelingen heeft geleid tot escalatie waarbij interventie van de politie noodzakelijk was;

 • -

  De escalatie tevens gepaard is gegaan met fysiek geweld;

 • -

  Er nu voldoende concrete aanwijzingen zijn dat tijdens of voor of na de openbare beeldvormende raadsvergadering van woensdag 21 oktober 2015 opnieuw geweld of andere vormen van ongeregeldheden mede door het bezit van (vuur)wapens gepleegd gaan worden;

 • -

  onverminderd de wet Wapens en Munitie voorwerpen het op grond van de Noodverordening Steenbergen 21-10-2015, die op 21 oktober 2015 van 16.00 uur tot 23.59 uur van kracht is, het verboden is mee te voeren of stoffen bij zich te hebben waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze bedoeld zijn om de openbare orde te verstoren en de veiligheid in gevaar kunnen brengen Hieronder worden in ieder geval, doch niet limitatief verstaan, stokken, kettingen, stenen, knuppels, glasverpakkingen, brandbare en brandversnellende middelen en dergelijke

 • -

  Het bezit en gebruik van (vuur)wapens groot gevaar oplevert voor de openbare orde en de rechtsorde;

 • -

  De dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen het bezit en gebruik van (vuur)wapens op te treden;

 • -

  Het wenselijk is dat de Officier van Justitie in staat wordt gesteld om in het bewuste gebied de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, 51 en 52 van de Wet wapens en munitie te doen gelasten;

 • -

  De belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

 • -

  De duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  Overige maatregelen die in het bewuste gebied zijn getroffen om het bezit en gebruik van (vuur)wapens alsmede geweldsincidenten terug te dringen, zoals omschreven in het advies, onvoldoende effect sorteren;

 • -

  Het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan de veiligheid in het aangewezen gebied;

Gelet op het bepaalde in artikel 2:76 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Steenbergen 2013, het advies van de politie en artikel 151b van de Gemeentewet;

Besluit:

 • 1.

  Het gebied in de gemeente Steenbergen, kern Steenbergen, met daarin de straten Oostdam, Westdam, Markt, Wijnstraat, Zonnestraat, Visserstraat, Grote Kerkstraat, Kaaistraat, Blauwstraat, Wouwsestraat, Waterplaats, Boomvaart en Krommeweg aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2:76 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Steenbergen 2013 met ingang van 21 oktober 2015 van 16.00 uur tot 23.59 uur.

 • 2.

  Dat dit besluit inwerking treedt na bekendmaking op de gemeentelijke website. Tevens ligt het besluit ter inzage in het gemeentehuis te Steenbergen en in het Cromwiel, Krommeweg 1 te Steenbergen.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 21 oktober 2015,

De burgemeester van Steenbergen,

J.A.M. Vos

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van het besluit hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift kan worden verstuurd naar de Burgemeester van Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

plattegrond behorende bij aanwijzingsbesluit