gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit woonschepen en andere vaartuigen 2016

Regeling Aanwijzingsbesluit woonschepen en andere vaartuigen 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 05-02-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 27-03-2018
 • Betreft aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 17-11-2015
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1502311

Inleiding

Aanwijzingsbesluit ligplaats woonschepen en andere vaartuigen 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:25

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

Overwegende dat:

 • -

  in artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 een verbod is opgenomen voor het innemen of hebben dan wel beschikbaar stellen van een ligplaats met een vaartuig op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water;

 • -

  met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid gedeelten van openbaar water aan te wijzen;

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit woonschepen en andere vaartuigen 2016”;

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op de volgende gedeelten van openbaar water:

 • a.

  de havenkom en het havenkanaal in Dinteloord, behoudens voor degenen die kunnen aantonen d.m.v. een overeenkomst het recht te hebben om een roeiboot in het havenkanaal af te meren en zij die met een pleziervaartuig gedurende maximaal vierentwintig uur aan-afmeren in de havenkom;

 • b.

  de Rietkreek te Nieuw-Vossemeer, voor zover het betreft het gedeelte van het openbaar water, dat in beheer en onderhoud is bij de gemeente in de nabijheid van de Burgemeester Catshoeklaan;

 • c.

  de haven en het havenkanaal te Steenbergen, behoudens vooreen tweetal ligplaatsen voor woonschepen, zoals aangeduid op de plankaart van het bestemmingsplan 'Stadsreconstructie Vesting Noord' en zoals vermeld op het ligplaatsenoverzicht behorend bij de Woonschepenverordening 1997, behoudens de in de haven aanwezige ligplaatsen voor de pleziervaart en voor degenen die kunnen aantonen van de gemeente of een andere (semi-)overheidsinstantie

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen etc. 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van artikel 5.6.1 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit woonschepen en andere vaartuigen 2016”.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 17 november 2015

De plv. secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA