gemeente Steenbergen | Addendum op de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Regeling Addendum op de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 25-07-2017
  • Terugwerkende kracht t/m 01-07-2017
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft Beleidsregels
  • Datum ondertekening 18-07-2017
  • Bron bekendmaking Gemeenteblad
  • Kenmerk voorstel ZS0000160

Inleiding

Behoort bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen d.d. 18 juli 2017

Addendum op de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

In dit Addendum geeft de gemeente Steenbergen aan in welke artikelen zij afwijkt van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) en op welke wijze.

Alle in dit Addendum opgenomen artikelen zijn aanvullend op de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT).

Artikel 1 Begrippen

Regeling informatie

1.1

Acceptatie

In aanvulling op begrip 1.1 van de GIBIT dient de acceptatie van (onderdelen van) de ICT prestatie schriftelijk plaats te vinden.

1.33

Aanbestedingsdocumenten:

Alle stukken die door de aanbestedende dienst of het speciale- sectorbedrijf worden opgesteld of vermeld ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding of de procedure, inclusief alle daartoe bijbehorende bijlagen.

1.34

Aanbod :

Een eenzijdige rechtshandeling door de Leverancier die door aanvaarding daarvan tot een overeenkomst leidt. Een aanbod kan gedaan worden in de vorm van een offerte of een aanbieding en is alleen geldig als deze schriftelijk is gedaan.

1.35

Diensten :

De door de Leverancier te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de Opdrachtgever, niet zijnde werken of leveringen.

1.36

Gegadigde :

Leverancier die belangstelling heeft voor het doen van een Aanbod.

1.37

Goederen :

Alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

1.38

Partij :

De Opdrachtgever of de Leverancier.

1.39

Prestatie :

De te verrichten Leveringen of Diensten.

1.40

Opdrachtverstrekking :

Een door de Opdrachtgever in de zin van artikel 6: 217 BW Schriftelijk gedane aanvaarding van het aanbod.

1.41

Schriftelijk :

Onder Schriftelijk wordt verstaan: correspondentie per post, fax of e-mail of, in geval van een aanbod, per post, fax, e-mail of elektronisch via een aanbestedingsplatform.

1.42

Uitnodiging:

Een Schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever aan de potentiële Leverancier om een Aanbod uit te brengen.

1.43

Werkdag :

Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en door de Opdrachtgever vastgestelde brugdagen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

Regeling informatie

3.9

Een Uitnodiging is slechts rechtsgeldig wanneer zij Schriftelijk en door de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Opdrachtgever is gedaan.

3.10

Uitnodigingen van de Opdrachtgever voor een Aanbod binden de Opdrachtgever niet, doch zijn een Uitnodiging tot het doen van een Aanbod.

3.11

Een Aanbod is steeds deugdelijk gespecificeerd en heeft expliciet betrekking op de Uitnodiging.

3.12

De Opdrachtgever heeft het recht een Opdrachtverstrekking te herroepen binnen twee Werkdagen na datum van de Opdrachtverstrekking.

3.13

In aanvulling op artikel 3.3 worden hier alle Leveranciers bedoeld.

3.14

In aanvulling op artikel 3.3 dient gelezen te worden dat alle in redelijkheid verlangde informatie voorafgaand aan het Aanbod door de Opdrachtgever verstrekt zal worden.

3.15

De door de potentiële Leverancier in te schakelen derden dienen in het Aanbod kenbaar gemaakt te worden aan de Opdrachtgever.

3.16

Leverancier dient in dit gehele artikel 3 gelezen te worden als Gegadigde.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

Regeling informatie

4.5.

De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om haar goedkeuring met betrekking tot inzet derden in te trekken, indien tijdens de door hen uit te voeren werkzaamheden aan de Opdrachtgever blijkt dat zij niet in staat zijn de uitvoering volgens de Overeenkomst vorm te geven.

4.6

Indien de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen van toepassing zijn dient de ICT-prestatie gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde aan de meest recente versie van de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen te voldoen.

Artikel 7 Acceptatie

Regeling informatie

7.9

n tegenstelling tot wat in artikel 7.1 staat beschreven is de Leverancier verplicht de Acceptatieprocedure vast te leggen in een schriftelijk testprotocol, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 Onderhoud en ondersteuning

Regeling informatie

8.15

n tegenstelling tot artikel 8.10 van GIBIT verzorgt de opdrachtnemer altijd de Implementatie van Upgrades en Updates, tenzij anders is overeengekomen. Kosten van deze Implementatie zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.

8.16

Artikel 8.14 vervalt

Artikel 9 Vergoeding, facturatie en betaling

Regeling informatie

9.10

In aanvulling op artikel 9.6 dienen negatieve indexeringen te allen tijde te worden toegepast.

9.11

Inhaalslagen voor niet toegepaste positieve indexeringen zijn niet mogelijk.

9.12

De in artikel 9 genoemde termijnen, dan wel ander tussen Partijen nader overeengekomen betalingstermijnen, zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling moet de Opdrachtgever derhalve Schriftelijk in gebreke worden gesteld. Bij de ingebrekestelling moet de Leverancier de Opdrachtgever een redelijke termijn voor nakoming van haar betalingsverplichting stellen.

9.13

ndien de ICT-prestatie niet beantwoordt aan de Overeenkomst is de Opdrachtgever bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

9.14

Betaling door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 10 Garantie

Regeling informatie

10.3

aanvulling op artikel 10.1iii garandeert Leverancier in ieder geval Onderhoud te kunnen plegen gedurende de volledige looptijd van de overeengekomen onderhoudsduur.

Artikel 11 Documentatie

Regeling informatie

11.4

Op verzoek van Opdrachtgever dient Leverancier een Schriftelijke vertaling van in de Engelse taal opgestelde documentatie te overleggen binnen een nader tussen Opdrachtgever en Leverancier overeen te komen redelijke termijn.

Artikel 15 Geheimhouding

Regeling informatie

15.5

De zinsnede ‘tot minimaal twee jaar na afloop van de Overeenkomst’ zoals opgenomen in artikel 15.1 vervalt.

Artikel 17 Intellectueel eigendom

Regeling informatie

17.10

In artikel 17.8 wordt verwezen naar artikel 17.7 ii en iii

Artikel 20 Opschorting, opzegging en ontbinding

Regeling informatie

20.15

Bepaling 20.11 viii geldt eveneens voor de in de aanbestedingsprocedure van toepassing verklaarde facultatieve uitsluitingsgronden zoals opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet.

20.16

In tegenstelling tot hetgeen is opgenomen in artikel 20.14 verwijdert Leverancier slechts gegevens nadat deze zijn geretourneerd naar Opdrachtgever dan wel na toestemming van de Opdrachtgever.

Artikel 22 Overstap van Opdrachtgever naar ander systeem, afschaling en overdracht

Regeling informatie

22.11

Artikel 22.9 geldt eveneens in geval van een fusie van Opdrachtgever met een andere publiekrechtelijke instelling.

Artikel 33 Wet Aanpak Schijnconstructies

Regeling informatie

33.1

De Leverancier houdt zich bij het verrichten van de Overeenkomst aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

33.2

De Leverancier legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

33.3

De Leverancier verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

33.4

De Leverancier verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de overeenkomst.

33.5

De Leverancier legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van de Overeenkomst en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de Overeenkomst.

33.6

De Leverancier is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieplichten) onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

33.7

De Leverancier is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

33.8

De Opdrachtgever kan de Overeenkomst met directe ingang opzeggen als blijkt dat Leverancier de gemaakte afspraken niet nakomt. Als blijkt dat de Leverancier de gemaakte afspraken niet nakomt, is de Opdrachtgever – na ingebrekestelling – tevens gerechtigd aan de Leverancier een boete op te leggen tot maximaal de hoogte van de opdracht