gemeente Steenbergen | Algemene Plaatselijke Verordening, Nadere regels behorende bij de

Regeling Algemene Plaatselijke Verordening, Nadere regels behorende bij de

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-04-2009
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 25-07-2013
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 24-03-2009
 • Bron bekendmaking Steenbergse Courant, 27-03-2009
 • Kenmerk voorstel 9b

Inleiding

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE STEENBERGEN

Regelgeving t.a.v. voorwerpen op of aan de weg (innemen gemeentegrond)

Nadere regels terrassen. APV-artikel 2:10, lid 3a en 5

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

Terras:Een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

 • 1.

  Het is toegestaan een terras te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het terras levert geen gevaar, schade of hinder op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • b.

   Op wegen of weggedeelten, bestaande uit een rijbaan en een trottoir, wordt het terras zodanig ter hoogte van de eigen onderneming op het trottoir geplaatst dat een vrije doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal 1,5 meter breed aanwezig is voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

  • c.

   Het terras wordt zodanig geplaatst dat altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal 4 meter breed aanwezig is en blijft ten behoeve van hulpdiensten.

  • d.

   De exploitant of beheerder zorgt ervoor dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van het terras, het terras(meubilair) en de op en in nabijheid van het terras op de weg achtergebleven stoffen of voorwerpen worden verwijderd.

 • 2.

  Het terras mag niet worden geplaatst:

  • a.

   Indien op de locatie van het terras (onderhouds)werkzaamheden moeten worden verricht;

  • b.

   Tijdens een evenement, markt, kermis, andere festiviteit en/of gebeurtenis van algemeen belang, tenzij hiervoor door de burgemeester toestemming is verleend.

 • 3.

  Door of namens het bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemene belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder ander betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van het terras en/of daarop aanwezige voorwerpen (zoals bijvoorbeeld glaswerk) zonder dat de exploitant aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 • 4.

  Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van het terras zal door de gemeente voor rekening van de exploitant worden hersteld.

Bevoegdheid tot vaststellen: burgemeester (artikel 174 Gemeentewet)

Datum vaststelling: 24 maart 2009

Datum bekendmaking: 27 maart 2009

Datum inwerkingtreding: 1 april 2009

Nadere regels (winkel)uitstallingen. APV-artikel 2:10, lid 3b en 5

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

Uitstalling: Een los voorwerp geplaatst voor een pand op een openbare plaats, dat een onmiskenbare relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming, waaronder tevens wordt verstaan:

 • a.

  voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel;

 • b.

  uitstallingsmaterialen;

 • c.

  speelattracties.

 • 1.

  Het is toegestaan een uitstalling te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   De uitstalling brengt door de omvang, vormgeving, constructie, plaats of het beoogde gebruik geen schade toe aan de weg.

  • b.

   De uitstalling of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • c.

   De uitstalling of het beoogde gebruik daarvan levert geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

  • d.

   Een vrije doorgang in een recht doorgaande lijn van ten minste 1,5 meter is gewaarborgd voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

  • e.

   Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal 4,0 meter aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

  • f.

   De uitstalling levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.

  • g.

   De initiatiefnemer zorgt voor een schoon en ordelijk aanzien van de uitstalling en voor het schoonhouden van de openbare ruimte in de directe omgeving daarvan.

  • h.

   De uitstalling is enkel aanwezig op de weg op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is.

 • 2.

  De uitstalling die voldoet aan het in artikel 1 gestelde, mag uitsluitend aanwezig zijn ter hoogte van de eigen onderneming op voor voetgangers bestemde delen van de weg.

 • 3.

  De uitstalling mag niet worden geplaatst indien deze een belemmering vormt voor op de locatie van de uitstalling te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

 • 4.

  Indien dit door of namens de gemeente, de politie of de brandweer wordt geëist in het kader van het algemene belang, de openbare orde of veiligheid, dient de uitstalling geheel of gedeeltelijk te worden verwijderd zonder dat de initiatiefnemer recht heeft op schadevergoeding.

 • 5.

  Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de uitstalling zal door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer worden hersteld.

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 24 maart 2009

Datum bekendmaking: 27 maart 2009

Datum inwerkingtreding: 1 april 2009

Nadere regels bouwobjecten. APV-artikel 2:10, lid 3c en 5

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

Bouwobjecten: Voorwerpen, zoals bouwmaterialen, steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, eco-toiletten etc.

 • 1.

  Het is toegestaan tijdelijk bouwobjecten te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het bouwobject brengt door de omvang of vormgeving, constructie, plaats van bevestiging of het beoogde gebruik geen schade toe aan de weg.

  • b.

   Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • c.

   Het bouwobject levert geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

  • d.

   Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.

  • e.

   De duur van de ingebruikname van de weg of een weggedeelte bedraagt aaneensluitend niet langer dan 30 dagen.

  • f.

   Op het trottoir een vrije doorgang in een recht doorgaande lijn van ten minste 1,5 meter breed is gewaarborgd voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

  • g.

   Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal 4 meter breed aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

  • h.

   Het college wordt tenminste 5 werkdagen voorafgaand aan de plaatsing van de bouwobjecten in kennis gesteld met een telefonische of digitale melding.

 • 2.

  Bouwobjecten mogen niet worden geplaatst indien deze een belemmering vormen voor aan, onder, op of boven de weg te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

 • 3.

  Door of namens het bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemene belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder ander betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste objecten zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 • 4.

  Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van het bouwobject zal door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer worden hersteld.

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 24 maart 2009

Datum bekendmaking: 27 maart 2009

Datum inwerkingtreding: 1 april 2009

Nadere regels reclameborden/plantenbakken/banken. APV-artikel 2:10, lid 3d en 5

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

Reclamebord: Een reclame-uiting geplaatst voor een pand op een openbare plaats, dat een onmiskenbare relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming.

Plantenbakken en banken:Hetgeen hieronder in het dagelijks verkeer wordt verstaan.

 • 1.

  Het is toegestaan reclameborden, plantenbakken en banken te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   De reclameborden, plantenbakken en banken brengen door de omvang, vormgeving en plaats geen schade toe aan de weg.

  • b.

   De reclameborden, plantenbakken en banken leveren geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • c.

   De reclameborden, plantenbakken en banken leveren geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

  • d.

   Een vrije doorgang in een recht doorgaande lijn van ten minste 1,5 meter breed is gewaarborgd voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

  • e.

   Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal 4 meter breed aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

  • f.

   De reclameborden, plantenbakken en banken leveren geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.

  • g.

   De initiatiefnemer zorgt voor een schoon en ordelijk aanzien van de reclameborden, plantenbakken en banken en voor het schoonhouden van de openbare ruimte in de directe omgeving daarvan.

  • h.

   Het reclameborden is enkel aanwezig op de weg ter hoogte van de eigen onderneming en op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is.

 • 2.

  De reclameborden, plantenbakken en banken die voldoen aan het in artikel 1 gestelde, mogen uitsluitend aanwezig zijn op voor voetgangers bestemde delen van de weg.

 • 3.

  De reclameborden, plantenbakken en banken mogen niet worden geplaatst indien deze een belemmering vormen voor op de locatie van de reclameborden, plantenbakken en banken te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

 • 4.

  Door of namens het bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemene belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder ander betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste objecten zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 • 5.

  Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de reclameborden, plantenbakken en banken zal door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer worden hersteld.

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 24 maart 2009

Datum bekendmaking: 27 maart 2009

Datum inwerkingtreding: 1 april 2009

Nadere regels verkiezingsborden. APV-artikel 2:10, lid 3f en 5

Verkiezingsbord: Een los voorwerp geplaatst op een openbare plaats, dat een onmiskenbare relatie heeft met de verkiezingen die in hetzelfde kalenderjaar gaan plaatsvinden (artikel II en V van de Kieswet).

Hieronder wordt verstaan: Een beplakte kartonnen plaat, bevestigd aan een paal.

Het is toegestaan verkiezingsborden te plaatsen in de periode dat campagnes van de verschillende partijen gaan plaatsvinden tot en met de dag waarop de verkiezingen plaatshebben. Er moet wel voldaan worden aan elk van de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De verkiezingsborden brengen door de omvang (max. A3), vormgeving en plaats geen schade toe aan de weg en bevestigingsplaatsen.

 • 2.

  Borden mogen niet bevestigd worden aan geschilderde palen.

 • 3.

  De verkiezingsborden leveren geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig, veilig, gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 • 4.

  Alvorens gebruik te maken van ongeschilderde palen van een andere eigenaar/wegbeheerder dan de gemeente Steenbergen, dient bij die instantie toestemming te worden gevraagd.

 • 5.

  De verkiezingsborden leveren geen overlast op voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

 • 6.

  Een vrije doorgang in een recht doorgaande lijn van ten minste 1,5 meter breed is gewaarborgd voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

 • 7.

  Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal 4 meter breed aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

 • 8.

  De verkiezingsborden leveren geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.

 • 9.

  De initiatiefnemer zorgt voor een schoon en ordelijk aanzien van de verkiezingsborden en voor het schoonhouden van de openbare ruimte en in de directe omgeving daarvan.

 • 10.

  De verkiezingsborden zijn enkel aanwezig vanaf 2 maanden voor de verkiezingsdag tot en met de dag van verkiezingen.

 • 11.

  De verkiezingsborden moeten uiterlijk 2 dagen na de verkiezing verwijderd zijn.

 • 12.

  Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de verkiezingsborden zal door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer worden hersteld.

 • 13.

  Bij het plaatsen van de verkiezingsborden moet er rekening gehouden worden met de Kieswet

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 26 januari 2010

Datum bekendmaking: 5 februari 2010

Datum inwerkingtreding: 1 februari 2010

Plakken en kladden. APV-artikel 2:42, lid 6

Nadere regel m.b.t. het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen

Aangebrachte affiches op de borden die telkenmale ten behoeve van de verkiezingen van gemeentewege tijdelijk worden geplaatst mogen niet over worden geplakt met een andere affiche o.i.d.

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 21 april 2009

Datum bekendmaking: 24 april 2009

Datum inwerkingtreding: 24 april 2009

Regelgeving t.a.v. overige geluidhinder

Nader regels geluidswagens APV-artikel 4:6, lid 5

Het is toegestaan een geluidswagen in te zetten indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

 • a.

  De geluidswagen beweegt zich minimaal met loopsnelheid voort.

 • b.

  De geluidswagen beweegt zich voort met een maximale tussenstop van 2 minuten per 50 meter.

 • c.

  De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 90 dB(A) aan de bron.

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 24 maart 2009

Datum bekendmaking: 27 maart 2009

Datum inwerkingtreding: 1 april 2009