gemeente Steenbergen | Algemene voorwaardenverordening inzake verloop en erfpacht 2006

Regeling Algemene voorwaardenverordening inzake verloop en erfpacht 2006

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 20-01-2007
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 21-12-2006
 • Bron bekendmaking Steenbergse Courant, 12-01-2007
 • Kenmerk voorstel 8E

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders dd 10 oktober 2006;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

'Algemene voorwaardenverordening inzake verkoop en erfpacht, 2006'

Artikel 1 aanvraag, reservering en betalen waarborgsom

 • 1.

  leder die een perceel bouwgrond ten behoeve van de bouw van een particuliere woning (met aanhorigheden) wenst te kopen cq in erfpacht wenst te verkrijgen, dient bij burgemeester en wethouders, volgens een vaststaand model, een aanvraagformulier tot reservering van een bouwkavel in.Het aanvraagformulier moet aangetekend worden ingediend.

 • 2.

  Per aanvrager mag slechts één aanvraagformulier worden ingediend;

 • 3.

  Het aanvraagformulier wordt niet eerder in behandeling genomen alvorens een waarborgsom van € 1500,- is overgemaakt op het gemeentelijke bankrekeningnummer;

 • 4.

  leder, die bedrijfsgrond van de gemeente wenst te kopen cq in erfpacht wenst te verkrijgen dient bij burgemeester en wethouders een verzoek in op een daartoe te verstrekken aanvraagformulier;

 • 5.

  Het verzoek onder 4 wordt niet in behandeling genomen dan nadat bij de gemeente een waarborgsom is gestort ten bedrage van 10% van de koopsom of bij erfpacht 10% van de grondwaarde met een minimum van € 12,-.

Artikel 2 termijn om in aanmerking te komen voor reservering van bouw- en bedrijfsgrond

Om voor de reservering van een kavel bouw- of bedrijfsgrond in aanmerking te komen, dient over een periode van 10 jaar, ingaande de datum van eigendomsverkrijging van een bouwkavel, geen bouw- en bedrijfsgrond aan een verzoeker te zijn verkocht en gelever

Artikel 3 uitzetten perceel

Artikel 4 terugbetalen waarborgsom

 • 1.

  De waarborgsom als bedoeld in artikel 1, lid 3 van deze voorwaardenverordening wordt geheel terug betaald indien alle beschikbare bouwkavels zijn gereserveerd en men niet is opgeroepen om deel te nemen aan een loting om een kavel bouwgrond te reserveren;

 • 2.

  Indien men wordt opgeroepen voor een loting en vervolgens geen kavel bouwgrond wenst te reserveren, wordt een bedrag van € 1000,- terugbetaald;

 • 3.

  Indien een kavel grond is gereserveerd en de koop niet doorgaat, wordt de waarborgsom niet terugbetaald;

 • 4.

  Indien de koop van de kavel bouwgrond doorgaat, wordt de waarborgsom geheel terugbetaald cq verrekend met de koopsom

 • 5.

  Over het terugbetalen van (een gedeelte van) de waarborgsom wordt geen rentevergoeding betaald;

 • 6.

  Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de waarborgsom vindt plaats in de hierna volgende gevallen:

  • a.

   bij het verlijden van de notariële akte van levering of vestiging van het zakelijk recht van erfpacht 100%

  • b.

   indien het verkoopbesluit cq erfpachtbesluit niet tot stand komt, doordat burgemeester en wethouders niet besluiten tot verkoop of erfpacht 100%

  • c.

   indien op de datum van de ontvangst van de schriftelijke mededeling van de aanvrager, dat hij zijn aanvraag/reservering intrekt en door of namens burgemeester en wethouders het verkoop- of erfpachtbesluit nog niet is verzonden 50%

 • 7.

  Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel. Dit besluit wordt schriftelijk medegedeeld.

Artikel 5 betaling koopsom of erfpachtcanon

De betaling van de koopsom cq erfpachtcanon voor het eerste jaar zal geschieden vóór of bij het verlijden van de notariële akte van levering of vestiging van het zakelijk recht van erfpacht

Artikel 6 opmaken akte

 • 1.

  De akte van levering of vestiging van het zakelijk recht van erfpacht dient te worden verleden ten overstaan van een door burgemeester en wethouders aan te wijzen notaris, tenzij de koper of erfpachter te kennen geeft een andere notaris te wensen.

 • 2.

  De akte van levering of vestiging van het zakelijk recht moet worden verleden binnen acht weken na de dag waarop het verkoop- cq erfpachtbesluit is bekendgemaakt.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen, indien hiertoe bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, de in lid 2 genoemde termijn verlengen. De koper cq erfpachter dient hiertoe binnen zes weken, na de ontvangst van het besluit tot verkoop of tot vestiging van het zakelijk recht, een verzoek in bij burgemeester en wethouders. Aan de verlenging van de termijn kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 4.

  Indien de koper cq de erfpachter niet meewerkt aan het verlijden van de akte binnen in de lid 2 en 3 van dit artikel vermelde termijn, is hij vanaf de datum van het passeren van de notariële akte een boete verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke rente over de verschuldigde koopsom cq de grondwaarde bij erfpacht. Bij de berekening van de boete wordt uitgegaan van volle maanden. De verschuldigde boete moet worden voldaan vóór of tijdens het verlijden van de notariële akte

Artikel 7 kosten verkoop,zakelijke lasten en belastingen

 • 1.

  Alle kosten en belastingen met betrekking tot de overeenkomst tot het in erfpacht geven/de vestiging van het zakelijk recht of tot koop en verkoop en vervolgens levering van grond inclusief de kosten van kadastrale inmeting zijn voor rekening van de erfpachter cq koper.

 • 2.

  Alle lasten en belastingen, als bedoeld onder 1, komen voor rekening van de erfpachter cq koper met ingang van 1 januari na de datum van passering van de notariële akte..

Artikel 8 staat van overdracht

 • 1.

  De grond wordt overgedragen cq in erfpacht uitgegeven in de staat, waarin zij zich op het moment van eigendomsoverdracht cq de vestiging van het zakelijk recht dan wel van eerdere ingebruikneming bevindt, vrij van hypotheken, hypothecaire inschrijvingen, beslagen, huur of pacht, doch overigens met alle daaraan verbonden heersende en lijdende erfdienstbaarheden, lasten en belastingen.

 • 2.

  De gemeente geeft geen enkele garantie of vrijwaring behoudens die van uitwinning.

Artikel 9 milieu

 • 1.

  Naar de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de te veropen cq in erfpacht uit te geven grond, is een globaal onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport bodemonderzoek, waarin de toestand van de grond wordt omschreven en waaruit blijkt dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat zich in de grond stoffen bevinden, die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu of die anderszins onaanvaardbaar zijn. Evenmin heeft de gemeente gezien het voorafgaande gebruik van de grond en voor zover dat bij haar bekend is, reden om aan te nemen dat zich schadelijke stoffen in de grond zouden kunnen bevinden.

 • 2.

  Indien tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het op de grond te realiseren bouwplan, doch vóór het moment van het ondertekenen van de notariële akte zou blijken van enige aanwezigheid van voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen, die van een zodanige concentratie en aard zijn dat van de koper cq de erfpachter in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zonder tot sanering over te gaan, aan zijn bouwplicht kan voldoen, heeft de koper cq de erfpachter het recht eenzijdig deze overeenkomst te ontbinden en de grond ter vrije beschikking van de gemeente te stellen, voor zover mogelijk in de staat waarin deze zich bevond bij het aangaan van de overeenkomst. De gemeente is in dit geval op geen enkele wijze tot schadevergoeding verplicht.

 • 3.

  Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen, zoals omschreven in lid 2, wordt niet verstaan: funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, noch stobben van bomen en struiken.

Artikel 10 gebruiksbepaling

 • 1.

  De koper cq de erfpachter verbindt zich op het door hem gekochte cq op de aan hem in erfpacht gegeven grond een door burgemeester en wethouders te bepalen aantal en soort gebouwen te stichten cq te doen stichten, in overeenstemming met het voor het gekochte of in erfpacht uitgegeven grond geldende bestemmingsplan.

 • 2.

  Zowel het verkochte of hetgeen in erfpacht is gegeven als de daarop gestichte bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig hetgeen in het door de koper ingediende en door de gemeente goedgekeurde inrichtingsvoorstel is aangegeven.

 • 3.

  Indien het gekochte of hetgeen in erfpacht is gekregen bouwgrond/bedrijventerrein betreft mag ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd, voorzover het bestemmingsplan de bouw van een dergelijke woning toestaat. Bij splitsing van het perceel grond, zulks met inachtneming van bestemmingsbepalingen, mag geen extra bedrijfswoning worden gerealiseerd.

Artikel 11 bebouwing

 • 1.
  • a.

   Binnen twee jaar na de datum van het passeren van de leveringsakte cq de akte van vestiging van het zakelijk recht van erfpacht moet de op de grond te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn. Op verzoek kan deze termijn door burgemeester en wethouders worden verlengd.

  • b.

   De bouw dient binnen zes maanden na het verkrijgen van een bouwvergunning te zijn begonnen en behoort regelmatig te worden voortgezet. Op verzoek kan deze termijn door burgemeester en wethouders worden verlengd.

 • 2.

  Zolang niet is voldaan aan de in lid 1 vermelde verplichtingen mag de koper de grond niet zonder toestemming van burgemeester en wethouders vervreemden, met zakelijke rechten bezwaren, verhuren of verpachten. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 3.

  Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing ingeval van executoriale verkoop door een hypotheekhouder ex. artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek of door een schuldeiser ingeval van verkoop op grond van artikel 3:174 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 4.

  De in lid 2 bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend als de overdracht van de betreffende grond geschiedt ter uitvoering van een tussen de in de overeenkomst genoemde koper en diens wederpartijen gesloten koop/aannemingsovereenkomst, waarbij de koper zich tegenover de wederpartij verplicht uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 10.

 • 5.

  Het in lid 4 van dit artikel gestelde geldt uitsluitend voor de koper met wie een overeenkomst is gesloten en niet voor zijn rechtsopvolger(s);

 • 6.

  Voor het geval de bouw niet binnen de in de leden 1 a en 1b van dit artikel gestelde termijnen mocht zijn begonnen dan wel zijn voltooid, is de koper dan wel diens rechtsverkrijgende gehouden, voor zover de gemeente dit te kennen geeft, op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip zonder enig voorbehoud mee te werken aan het terug leveren van het verkochte aan de gemeente, een en ander tegen 90% van de oorspronkelijke koopprijs. De resterende 10% vervalt aan de gemeente als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde opbrengsten. De op de terug levering betrekking hebbende kosten komen in dit geval voor rekening van de overdragende partij. De overdragende partij zal geen aanspraak maken op enige rentevergoeding over de koopprijs.

 • 7.

  De koper dan wel diens rechtsverkrijgende dient het verkochte, voor zover dit niet wordt bebouwd in een goede staat te onderhouden.

Artikel 12 garantieregeling

 • 1.

  Voor het passeren van de akte van levering bij verkoop cq van de akte tot vestiging van het zakelijk recht van erfpacht, doch uiterlijk binnen acht weken na bekendmaking van het besluit tot verkoop of het besluit tot vestiging van het zakelijk recht dient degene, die tot de aankoop cq tot de aanvaarding van het zakelijk recht overgaat, met de bedoeling daarop voor derden woningen te bouwen met een bouwvergunning aan te tonen, dat voor de te bouwen woning een certificaat van het garantie-instituut woningbouw is verkregen.

 • 2.

  Van het bepaalde in lid 1 kunnen burgemeester en wethouders op verzoek vrijstelling verlenen, indien naar hun oordeel op een andere wijze voldoende zekerheid ten aanzien van het bouwen van woningen is gesteld.

 • 3.

  Bij het niet of niet tijdig voldoen aan het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is de gemeente bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Alsdan bestaat geen recht op schadevergoeding of terugbetaling van een van de waarborgsommen als vermeld in artikel 1.

Artikel 13 afsluiting perceel

De koper doet afstand van de bevoegdheid van artikel 5.49 van het Burgerlijk Wetboek voor zover de aan het verkochte terrein grenzende grond eigendom van de gemeente is.

Artikel 14 vervallen overeenkomst bij faillissement e.d.

 • 1.

  Indien de koper of de erfpachter voor het verlijden van de leveringsakte of de akte van vestiging van het zakelijk recht van erfpacht in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft verkregen, alsmede wanneer er voor het verlijden van een van de vorenbedoelde akten executoriaal beslag op zijn roerende en/of onroerende zaken wordt gelegd, is de gemeente bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

 • 2.

  Reeds betaalde gedeelten van de koopsom cq de erfpachtcanon zullen worden gerestitueerd voor zover zij het bedrag van de kosten en boeten ingevolge de koopovereenkomst of de overeenkomst tot vestiging van erfpacht te boven gaan.

Artikel 15 ingebruikneming

De koper cq de erfpachter kan het gekochte cq het in erfpacht gekregene in eigen gebruik en genot aanvaarden zodra de koopsom cq de erfpachtcanon is betaald en de leveringsakte cq de akte van de vestiging van het zakelijk recht van erfpacht is verleden.

Artikel 16 vervroegde ingebruikneming

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 15 kunnen burgemeester en wethouders de koper of de erfpachter toestemming verlenen het bouwterrein geheel of gedeeltelijk in gebruik te nemen voor het in artikel 15 genoemde tijdstip. In dit geval gaat het risico op de koper of de erfpachter over met ingang van de dag van vervroegde ingebruikname.

 • 2.

  Over het tijdvak van de datum van vervroegde ingebruikname tot de dag van betaling van de koopsom cq de erfpachtcanon is de'koper cq de erfpachter rente verschuldigd, welke wordt berekend naar een door burgemeester en wethouders voor de ingebruikname te bepalen rentepercentage per jaar over het bedrag van de koopsom.

Artikel 17 aansprakelijkheid koper cq erfpachter

De ten laste van de koper cq de erfpachter en hun rechtverkrijgenden komende verplichtingen zijn ondeelbaar. Indien die verplichtingen op meer personen cq rechtspersonen berusten, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen

Artikel 18 boetebedingen

 • 1.

  Voor iedere niet-nakoming van de verplichtingen in artikel 11, lid 1a en 1b is de koper cq de erfpachter en zo meerdere personen samen gekocht hebben c.q in erfpacht hebben genomen door hen als hoofdelijke debiteuren, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ten behoeve van de gemeente een dadelijk opeisbare boete verschuldigd zijn van 1% van de totale koopsom cq van de grondwaarde per dag, met een minimum van € 50,- per dag dat de tekortkoming voortduurt.

 • 2.

  De gemeente is gerechtigd om de wederpartij dan wel diens directe of indirecte rechtverkrijgende bij niet-nakoming of overtreding van de koop- of erfpachtovereenkomst, dan wel van één van de hierop van toepassing verklaarde bepalingen of van de hieruit voortvloeiende akten, een door burgemeester en wethouders nader te bepalen dadelijk opeisbare boete op te leggen tot een maximum van € 500.000 per overtreding of niet-nakoming, te verhogen met maximaal € 250,- per dag of een gedeelte van de dag dat de niet-nakoming of overtreding voortduurt. De boete is verschuldigd aan de gemeente onverminderd het recht om boven de boete nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 waarborging recht van uitweg

Bij verkoop van grond voor aaneengebouwde woningen in blokken van meer dan twee eenheden kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld, waardoor het recht van uitweg voor alle bouwers/bewoners onverkort gewaarborgd wordt en gehandhaafd blijft.

Artikel 20 geen verrekening

Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals die in eerste instantie door de gemeente is aangegeven zal, behoudens nadere bepaling in de koop- of erfpachtovereenkomst, geen aanleiding geven tot enige verrekening.

Artikel 21 kettingbeding

Tenzij de gemeente schriftelijk heeft toegestaan dat daarvan wordt afgeweken moeten de artikelen 10, 11, 12, 13, 18, lid 2, 19 en 21 bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte of vestiging van enig zakelijk recht daarop aan elke opvolger in eigendom of rechthebbende van het zakelijk recht worden opgelegd onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete ten behoeve van de gemeente van €50.000,

De boete is verschuldigd door het enkele feit van niet-nakoming of overtreding van het bepaalde in dit artikel, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. De boete moet worden betaald binnen acht dagen na een schriftelijke aanmaning van burgemeester en wethouders.

De hiervoor vermelde artikelen inclusief dit artikel blijven tevens van toepassing bij herbouw of herstel van het verkochte na het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de alsdan bestaande bebouwing.

Artikel 22 anti-speculatiebeding

 • 1.

  Tenzij sprake is van projectontwikkeling waarmee de gemeente uitdrukkelijk heeft ingestemd zijn de leden 2 en 3 van dit artikel van toepassing.

 • 2.

  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders mag het verkochte perceel bouw- of bedrijfsgrond niet worden vervreemd alvorens een termijn van 5 jaar na de juridische levering is verstreken. De koper is dan verplicht op eerste vordering van de gemeente het perceel bouw- of bedrijfsgrond terug te leveren aan de gemeente tegen de oorspronkelijke koopsom vermeerderd met de kosten van eigendomsoverdracht.

 • 3.

  Indien voorzieningen, geen onderhoud zijnde, zijn aangebracht in of aan het verkochte worden de uit de voorziening voortvloeiende kosten geacht zijn begrepen in de oorspronkelijke koopsom.

Artikel 22 heiverbod

 • 1.

  Het is verboden binnen de gemeente heiwerkzaamheden te verrichten of te doen verrichten.

 • 2.

  Het heiverbod geldt zonder onderscheid naar de bij de werkzaamheden te gebruiken hulpmiddelen en materialen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd van het heiverbod vrijstelling te verlenen.

 • 4.

  Van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in lid 3 kan gebruik worden gemaakt indien:

  • a.

   de bebouwing binnen een straal van 75 meter rondom de plaats waar geheid moet worden niet op palen is gefundeerd, mits dit door of vanwege de opdrachtgever genoegzaam is aangetoond.

  • b.

   De bebouwing binnen een straal van 75 meter rondom de plaats waar geheid moet worden niet op palen is gefundeerd en middels een trillingsonderzoek en risicoanalyse wordt aangetoond, dat heien verantwoord is.

  • c.

   Indien binnen een straal van 75 meter slechts panden aanwezig zijn die aan de opdrachtgever in eigendom toebehoren en uitsluitend bij hem in gebruik zijn.

 • 5.

  Voor zover burgemeester en wethouders overigens van hun vrijstellingsbevoegdheid gebruik maken geschiedt, dat enkel langs ontwikkelde en te ontwikkelen beleidslijnen.

Artikel 23 geschillenregeling

Alle geschillen, die naar aanleiding van de koopovereenkomst of erfpachtovereenkomst mochten ontstaan van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter, tenzij partijen ter zake van die geschillen arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut overeenkomen.

Artikel 24 slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Met ingang van de dag vermeld in lid 1 treedt de verordening in de plaats van de algemene voorwaardenverordening inzake verkoop en erfpacht, 1997 en de wijziging dd 29 maart 2001 en 28 september 2006.