gemeente Steenbergen | Beleidsregel aankondigingsborden en lichtmastreclame gemeente Steenbergen 2010

Regeling Beleidsregel aankondigingsborden en lichtmastreclame gemeente Steenbergen 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 03-07-2010
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 05-04-2016
 • Betreft Onbekend.
 • Datum ondertekening 22-06-2010
 • Bron bekendmaking SC 02-07-2010
 • Kenmerk voorstel B1000645

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen;

overwegende dat met het oog op het gebruik van de openbare ruimte wenselijk is om beleid vast te stellen voor de reclame-uitvoering aan gemeentelijke lichtmasten, bomen, ed. aan gemeentelijke lichtmasten op openbare plaatsen in de gemeente Steenbergen;

dat de uitgangspunten van dit beleid zijn verwoord in de op 7 februari 2006 vastgestelde beleidsnota twee/driehoeksreclame en lichtmastreclame gemeente Steenbergen;

dat het voor het kunnen blijven uitvoeren van voornoemde nota noodzakelijk is om op basis hiervan een concrete en handhaafbare beleidsregel op te stellen, die tevens voldoet aan de eisen die de Algemene plaatselijke verordening stelt;

gelet op de Gemeentewet, Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:10. (Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Steenbergen 2010.

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGELS AANKONDIGINGSBORDEN EN LICHTMASTRECLAME GEMEENTE STEENBERGEN 2010

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Apv:

 • Algemene plaatselijke verordening;

 • b.

  aankondigingsborden:

 • Reclameborden ter aankondiging van een evenement ofwel een activiteit van een bedrijf;

 • c.

  lichtmastreclame:

 • al dan niet verlichte-reclameborden op hoogte bevestigd aan lichtmasten veelal in combinatie met bewegwijzering;’

 • d.

  lichtmast:

 • een mast op een openbare plaats in eigendom van de gemeente Steenbergen en uitgerust met een lichtbron van openbare verlichting;

 • e.

  weg:

 • de weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 (definitie conform de Apv);

 • f.

  bebouwde kom:

 • de bebouwde kom, bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • g.

  handelsreclame/commerciële acties:

 • commerciële reclamecampagnes/-acties, geheel of gedeeltelijk bekostigd door een commerciële organisatie, ter realisering van bedrijfsdoelstellingen en daarvan afgeleide marketing- en reclamedoelstellingen;

 • h.

  evenement:

 • Is een georganiseerde publieke gebeurtenis al dan niet commercieel binnen de kernen van de gemeente Steenbergen, conform het gestelde in artikel 2:24 of 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Steenbergen;

 • i.

  commerciële activiteiten:

 • Commerciële reclame van een bedrijf met een incidenteel karakter, niet zijnde een evenement;

 • j.

  niet-commerciële activiteit:

 • Een aankondiging van niet-commerciële aard met een incidenteel karakter van een bedrijf dan wel organisatie, met eventueel landelijke uitstraling;

 • k.

  straat:

 • De openbare verharde weg tussen de rijen huizen van een kern, waarbij het naambord van de straat maatgevend is.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zien op:

 • 1.
  • a.

   de aankondigingsborden die worden geplaatst met betrekking tot zowel evenementen, commerciële en niet-commerciële activiteiten in het kader van artikel 2:10. van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Steenbergen;

  • b.

   lichtmastreclame;

 • 2.

  Bij het plaatsen van een aankondigingsbord voor een evenement moet het gaan om een publieke gebeurtenis;

Artikel 3. Plaatsingsrecht en locaties

 • 1.

  het aanbrengen van aankondigingsreclameborden en lichtmastreclames aan lichtmasten geschied exclusief door de reclame-exploitant. Dit is het Nationaal Publiciteits Bureau, Postbus 1025, 2001 BA Haarlem, telefoon: 023-5384844, website: www.n-p-b.nl ;

 • 2.

  de reclame-exploitant brengt onder lid 1 genoemde reclamematerialen aan conform de op 19 september 2006, onder nr. LK/0605421 verleende plaatsingsvergunning en conform de op 19 september 2006 gesloten exploitatieovereenkomsten;

 • 3.

  de toegewezen locaties voor aankondigingsborden en lichtmastreclames zijn in de bij deze beleidsregel behorende bijlage aangeven.

Artikel 4. Afmetingen

Het aankondigingsbord heeft de volgende maximale afmetingen: 1 meter breed X 1,5 meter hoog;

Artikel 5. Veiligheid

 • 1.

  De verkeersveiligheid mag op geen enkele wijze in gevaar komen. Daarom moeten aankondigingsborden zodanig bevestigd zijn dat zij niet verder uitsteken dan strikt noodzakelijk en geen ander potentieel gevaar opleveren voor de passanten;

 • 2.

  Het inspectieluik van de lichtmast moet te allen tijde goed bereikbaar zijn.

Artikel 6. Ongewenste reclames

Een aantal onwenselijke vormen van reclame zijn te onderscheiden, te weten alcohol, tabak en onzedelijke reclames.

 • 1.

  Alcoholreclame via reclameborden is in principe niet verboden, gelet op de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). Reclameborden voor alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan in het zich van ontwenningsklinieken of onderwijsinstellingen die in meerderheid door minderjarige worden bezocht en langs snelwegen of wegen buiten de bebouwde kom. In het verlengde hiervan wordt een reclameverbod voor coffeeshops en haar producten geschaard, welke overigens binnen het op nationale schaal altijd geaccepteerde gedoogregime niet mogen adverteren;

 • 2.

  Tabaksreclame via reclameborden is in principe niet verboden. Per 31 juli 2005 is de communautaire richtlijn inzake tabaksreclame van kracht;

 • 3.

  Vuurwerkreclames via reclameborden is in principe niet verboden. Echter wordt er sinds een aantal jaren steeds meer geconstateerd dat er reclame-uitingen op de openbare weg geplaatst worden. Het college van burgemeester en wethouders vinden deze toename van vuurwerkreclame-uitingen niet gewenst;

 • 4.

  Onzedelijke reclames. Hieronder wordt verstaan:

  • - expliciete erotische reclameboodschappen met dien verstande der er onderscheid gemaakt wordt in de mate van erotiek als reclamemiddel (bv een schaars geklede vrouw die een auto aanprijst) of als direct reclamedoel (bv een vrouw die haar seksuele diensten of die van een ander aanprijst), maar ook vrouw-, kind-, en dieronvriendelijke reclame, onethische of racistische en discriminerende reclame.

Artikel 8. Verbod sandwichborden

Het is verboden om aan lichtmasten, bomen, hekwerken, ed. sandwichborden of driehoeksborden (veelal kartonnen borden die willekeurig met een bindstrip of ijzerdraad worden aangebracht) of daarmee vergelijkbare, uitingen te bevestigen.

Artikel 9. Handhaving

 • 1.

  Indien in strijd wordt gehandeld met deze beleidsregels zal er door of namens burgmeester en wethouders van Steenbergen handhavend worden opgetreden. De kosten komen in dat geval voor rekening van de overtreder;

 • 2.

  De gemeente Steenbergen houdt zich het recht voor om illegaal aangebrachte reclames aan haar lichtmasten, bomen, ed binnen 24 uur na constatering en waarschuwing aan de overtreding (indien contactgegevens bekend) op basis van het privaatrecht (eigendomsrecht) te verwijderen;

 • 3.

  Illegale reclames worden verwijderd door de afdeling R&B/OB in opdracht van de juridisch beleidsmedewerker RO/handhaving of diens afdelingshoofd.

Artikel 10. In werking treden

 • 1.

  De beleidsregel treed in werking op de eerste dag gelegen na de mededeling van de bekendmaking ervan;

 • 2.

  De beleidsregel wordt bekend gemaakt in het huis aan huisblad de “Steenbergse courant”;

Artikel 11. Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel aankondigingsborden en lichtmastreclame gemeente Steenbergen”.

BIJLAGE I

Stratenoverzicht met detailkaart, behorende bij het beleid aankondigingsborden en lichtmastreclame gemeente Steenbergen 2010.

 • 1.

  Nieuw-Vossemeer

  • a.

   Burgemeester Catshoeklaan gedeelte binnen kom;

  • b.

   Hoogte;

  • c.

   Schoolstraat; geen reclame;*

  • d.

   Hogendijk; geen reclame;*

 • 2.

  De Heen

  • a.

   Dorpsweg; alleen binnen kom;

  • b.

   Heensedijk; alleen binnen kom;

 • 3.

  Kruisland

  • a.

   Langeweg;

  • b.

   Roosendaalseweg; alleen binnen kom;

  • c.

   Molenstraat; alleen binnen kom;

 • 4.

  Dinteloord

  • a.

   Steenbergseweg;

  • b.

   Havenweg; alleen binnen kom;

  • c.

   Zuideinde; alleen binnen kom;

  • d.

   Oostgroeneweg;

  • e.

   Molendijk; alleen binnen kom;

  • f.

   Bedrijventerrein Molenkreek;

 • 5.

  Steenbergen-Welberg

  • a.

   Kapelaan Kockstraat;

  • b.

   Hoogstraat; alleen binnen kom;

 • 6.

  Steenbergen-Stad

  • a.

   Molenweg;

  • b.

   Nassaulaan;

  • c.

   Watertorenweg;

  • d.

   Noorddonk;

  • e.

   Wipstraat;

  • f.

   Oudlandsestraat;

  • g.

   Fabrieksdijk;

  • h.

   Westdam;

  • i.

   Bedrijventerrein Reinierpolder I en II;

  • j.

   Kade; o.b.v. toestemming provincie;

  • k.

   Burgemeester van Loonstraat; o.b.v. toestemming provincie;

  • l.

   Franseweg; alleen binnen kom en o.b.v. toestemming provincie;

  • m.

   gedeeltes Zeelandweg-Oost; alleen binnen kom Heense Molen en Steenbergen (Reinierplder I/II) en o.b.v. toestemming provincie.

* De oude lichtmasten aan de Hogendijk en de Schoolstraat zijn onlangs vervangen door 4 meter hoge lichtmasten, die het politiekeurmerk dragen. Lichtmastreclame vergt lantaarnpalen met een minimale hoogte van 6 meter. Het complete straatbeeld wordt teniet gedaan als daar een totaal andere, hogere mast tussen staat. Het door een adverteerder/exploitant vervangen van alle lichtmasten in de straat wordt niet realistisch geacht.

TOELICHTING ALGEMEEN

Aankondigingsborden en lichtmastreclames als bedoeld in deze beleidsregel vallen onder het regime van artikel 2:10 van de Apv. Op grond van de Apv dient plaatsing ordelijk en verkeersveilig te gebeuren. Op basis van de op 7 februari 2006 vastgestelde beleidsnota twee/driehoeksreclame en lichtmastreclame gemeente Steenbergen 2005 zijn in onderlinge samenhang bezien een maximaal aantal locaties aangewezen die voldoen aan alle daaraan te stellen eisen. In de bijlage van deze beleidsregels zijn geactualiseerde plattegronden opgenomen.

Belang van een geconcretiseerde beleidsregel

Het opstellen van een concrete beleidsregel op grond van genoemde beleidsnota en artikel 2:10 lid 1 van de Apv dient verschillende doeleinden. Dit maakt directe en eenduidige handhaving mogelijk. Tevens kan de regel worden opgenomen in de online-gemeentelijke regelingenbank die in ontwikkeling is en die te zijner tijd voor eenieder (burgers, overheden, medewerkers) te raadplegen zal zijn.

Belang van de actualiteit van de beleidsregel

In verband met de in werking getreden nieuwe Apv is het noodzakelijk om het huidige beleid formeel-juridisch te stoelen op de verordening. Door het vaststellen van deze beleidsregel wordt hieraan voldaan.