gemeente Steenbergen | Beleidsregel van burgemeester en wethouders, inhoudende het handelingskader ‘Wat te doen in welke situatie na de PAS uitspraak’

Regeling Beleidsregel van burgemeester en wethouders, inhoudende het handelingskader ‘Wat te doen in welke situatie na de PAS uitspraak’

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 16-11-2019
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 12-11-2019
  • Bron bekendmaking gmb-2019-277251
  • Kenmerk voorstel BM1904948

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

In behandeling genomen het ambtelijk advies van 5 november 2019;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

1.

Het Handelingskader gemeente Steenbergen  ‘Wat te doen in welke situatie na de PAS-uitspraak’, als volgt vast te stellen:

Regeling informatie

 

 

Handelingskader gemeente Steenbergen ‘Wat te doen in welke situatie na de PAS-uitspraak’

 

 

ACTIVITEIT

 

 

GEMEENTE

BESTEMMINGSPLANNEN (waaronder ook vallen: uitwerkingsplannen/

wijzigingsplannen)

 

1. Bij mer-beoordelingen die deel uitmaken van een ruimtelijke procedure wordt een integrale beoordeling van de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu gemaakt. Onderdeel van deze integrale beoordeling is het in beeld brengen van de stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden.*

2. Bij in voorbereiding zijnde ontwikkelingen /bestemmingsplannen moet vóór de ter inzagelegging van het bestemmingsplan middels een voortoets aangetoond zijn dat er geen significant negatieve effecten zijn op de Natura 2000-gebieden*.

3. In de onder 1. en 2. genoemde gevallen geldt, dat indien er sprake is van een toename van stikstofdepositie van meer dan 0,00 Mol per hectare per jaar en er geen oplossing wordt gevonden, het bestemmingsplan niet (verder) in procedure wordt gebracht*.

 

* Dit geldt voor de fase van aanleg en de gebruiksfase en moet in beeld gebracht worden met de herziene (meest actuele) AERIUS Calculator.

 

OMGEVINGS-

VERGUNNINGEN,

DEELACTIVITEIT BOUWEN

    

1. Bij aanvragen omgevingsvergunning moet middels een voortoets aangetoond zijn dat geen significant negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden te verwachten zijn. Dit geldt voor de fase van aanleg en de gebruiksfase en moet in beeld gebracht worden met de herziene (meest actuele) AERIUS Calculator;

2. Uitzondering op onderdeel 1: voor bouwplannen voor 1 woning of een daaraan gelijk te stellen ontwikkeling in het kader van de planologische procedure en omgevingsvergunning geen voortoets uit te voeren en de planologische procedure voort te zetten en/of de omgevingsvergunningen te verlenen.

 

OMGEVINGS-

VERGUNNINGEN,

DEELACTIVITEIT MILIEU

 

 

De aanvrager moet een Wet natuurbeschermingsvergunning aanvragen, wanneer dit noodzakelijk is. De Omgevingsdienst handelt namens de gemeente via het mandaatbesluit de aanvragen af en verleent geen Omgevingsvergunning, deelactiviteit Milieu, zonder dat er – indien van toepassing – een Wnb-vergunning is verleend.

 

MILIEUMELDING

(Melding Activiteitenbesluit)

 

De Omgevingsdienst handelt namens de gemeente via het mandaatbesluit de meldingen af. De Omgevingsdienst neemt bij bedrijven die te maken kunnen hebben met de Wet natuurbescherming, de volgende tekst op:

 

“Wij willen u erop wijzen dat u mogelijk ook nog een vergunning aan moet vragen op grond van de Wet natuurbescherming. Dat is het geval als de door u aangevraagde situatie een negatieve invloed heeft op één of meerdere Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld als gevolg van stikstofdepositie.

 

Een dergelijke vergunning kunt u via het Omgevingsloket aanvragen bij de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft voor de afhandeling van deze vergunningaanvragen de Omgevingsdienst Brabant Noord gemandateerd en die beoordeelt daarom de aanvragen namens de provincie.”

 

2.

Het onder 1. opgenomen Handelingskader gemeente Steenbergen ‘Wat te doen in welke situatie na de PAS-uitspraak’ treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Steenbergen, 12 november 2019