gemeente Steenbergen | Beleidsregels ambtshalve vermindering Wet WOZ Steenbergen 2008

Regeling Beleidsregels ambtshalve vermindering Wet WOZ Steenbergen 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 23-02-2008
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Beleidsregels
 • Datum ondertekening 19-02-2008
 • Bron bekendmaking Steenbergse Courant
 • Kenmerk voorstel 0800879

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Steenbergen;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken en het Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken;

Besluit:

vast te stellen de volgende:

Beleidsregels ambtshalve vermindering Wet WOZ Steenbergen 2008

Artikel 1 Reikwijdte en definities

1.

Deze beleidsregels gelden in aanvulling op het Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken.

2.

Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet WOZ: Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  heffingsambtenaar: de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet WOZ;

 • d.

  beschikking: de voor bezwaar vatbare beschikking bedoeld in artikel 22, eerste lid, 25, eerste lid, 26, eerste lid, 27, eerste lid en 28, eerste lid, van de Wet WOZ, tenzij in deze beleidsregels anders wordt aangegeven;

 • e.

  belanghebbende: degene op wiens naam een beschikking is gesteld;

 • f.

  vermindering: verlaging van de eerder bij beschikking vastgestelde waarde.

Artikel 2 Gevallen waarin ambtshalve vermindering wordt verleend

1)

Onverminderd het bepaalde in artikel 1, eerste lid, verleent de heffingsambtenaar uitsluitend ambtshalve vermindering in de in dit artikel bedoelde gevallen, alsmede ingeval de in artikel 4, eerste lid, bedoelde afwijkende regeling daartoe aanleiding geeft.

2)

Ingeval de waarde van een onroerende zaak had behoren te zijn vastgesteld op een bedrag dat tenminste 20% met een minimum van € 5.000,-- lager is dan de te hoog vastgestelde waarde van die onroerende zaak, verleent de heffingsambtenaar ambtshalve vermindering voor het verschil tussen beide waarden, indien:

 • a.

  een bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard wegens het te laat indienen van het bezwaarschrift dan wel om andere redenen van formele aard, of

 • b.

  hem dat ambtshalve uit enig feit blijkt.

Artikel 3 Jurisprudentie

1.

Een uitspraak van de Hoge Raad, van een gerechtshof of van een rechtbank, waarin een toepassing van de Wet WOZ besloten ligt die voor de belanghebbende gunstiger is dan de bij de vaststelling van de beschikking gevolgde toepassing, leidt niet tot het ambtshalve verlenen van vermindering van de waarde indien de beschikking onherroepelijk is komen vast te staan voor de dag, waarop de uitspraak door de Hoge Raad, het hof of de rechtbank is gewezen, tenzij het college op dit punt een afwijkende regeling heeft getroffen.

2.

Hetgeen in het eerste lid is bepaald met betrekking tot een uitspraak van de Hoge Raad, van een gerechtshof of van een rechtbank, is in daartoe leidende gevallen van overeenkomstige toepassing op prejudiciële beslissingen van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen alsmede op rechterlijke uitspraken van het Hof en andere supranationale colleges.

Artikel 4 Mededeling van afwijzing

Indien geen termen aanwezig zijn om ambtshalve een vermindering te verlenen, wordt daarvan gemotiveerd mededeling gedaan in de uitspraak waarin de niet-ontvankelijkheid wordt uitgesproken van een bezwaarschrift, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a.

Artikel 5 Slotbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels ambtshalve vermindering Wet WOZ Steenbergen 2008’.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2008.