gemeente Steenbergen | Beleidsregels begraafplaatsen Gemeente Steenbergen

Regeling Beleidsregels begraafplaatsen Gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2014
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 12-11-2013
 • Bron bekendmaking Steenbergse Bode
 • Kenmerk voorstel B1300160

Inleiding

Beleidsregels begraafplaatsen Gemeente Steenbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Gelet op de artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging, de Beheerverordening begraafplaatsen Steenbergen 2013 en artikel 147 van de Gemeentewet;

Beheerverordening begraafplaatsen Steenbergen 2013;

Artikel 3, lid 1

Artikel 11, lid 2

Artikel 12, lid 1

Artikel 12, lid 2

Artikel 19, lid 3

Artikel 21, lid 7

Overwegende dat het college conform de door de gemeenteraad vast te stellen “Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Steenbergen 2013” nadere regels stelt ten aanzien van het gebruik van de begraafplaatsen en de vergunningverlening ten behoeve van het plaatsen van monumenten.

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

Artikel 1:

Openingstijden begraafplaatsen:

alle gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang.

Artikel 2:

Onderverdeling particuliere graven:

De particuliere graven worden onderverdeeld in:

 • 1.

  graven van ten hoogste 2,53 meter lang en 0,90 meter breed voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk en het plaatsen van 2 as bussen van overledenen, dan wel het verstrooien van de as van 2 overledenen in het graf.

 • 2.

  Kindergraven van ten hoogste 1,00 meter lang en 0,90 meter breed, voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk en het plaatsen van 2 as bussen met of zonder urn, dan wel het verstrooien van de as van 2 overledenen in het graf.

De particuliere urnengraven worden onderverdeeld in:

1. Urnengraven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 as bussen met of zonder urn, dan wel het doen verstrooien van as van 2 overledenen in het graf.

De particuliere urnennissen worden onderverdeeld in:

1. Urnennissen uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het bijzetten van ten hoogste 2 asbussen met urn.

Gedenkplaatsen:

1. Gedenkplaatsen uitgegeven voor de tijd van 20 jaren.

Artikel 3:

Onderverdeling algemene graven:

 • 1.

  Graven van ten hoogste 2,53 meter lang en 0,90 meter breed, waarin gelegenheid wordt gegeven voor het begraven van 1 lijk voor de tijd van 10 jaren.

 • 2.

  Kindergraven van ten hoogste 1,00 meter lang en 0,90 meter breed, voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk.

Artikel 4:

Onderverdeling algemene urnengraven:

1. Urnengraven waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van 1 as bus met of zonder urn voor de tijd van 10 jaren.

Artikel 5:

Wijze van aanvragen vergunning:

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de gemeente een gedenkteken te plaatsen, te bevestigen of te wijzigen.

 • 2.

  De vergunning dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het college van B&W;

 • 3.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend:

 • 4.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   Een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   De soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   De vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   De woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   Het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

  • f.

   De naam van de rechthebbende;

  • g.

   De plaats van het graf, vak- en rijnummer.

 • 5.

  De te plaatsen grafbedekking moet overeenkomen met de bijgaande gewaarmerkte tekening eventueel met de daarop in rood aangebrachte wijzigingen;

 • 6.

  De vergunning vervalt wanneer er binnen 6 maanden na dagtekening geen gebruik van de vergunning is gemaakt of indien blijkt dat het jaarlijkse recht voor het graf niet is voldaan.

 • 7.

  Het vereiste van de vergunning geldt ook voor de winterharde beplantingen op een graf.

 • Niet

  ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende of belanghebbende en de beheerder van de begraafplaats over de keuze van winterharde beplanting is daarom gewenst.

Aard en afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen:

Aan de schriftelijke toestemming tot plaatsing van grafbedekking worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • a.

  van plaatsing van het gedenkteken wordt ten minste 2 werkdagen vóór de daadwerkelijke plaatsing kennis gegeven aan de beheerder. De zaterdag geldt, voor de toepassing van deze bepaling, niet als werkdag;

 • b.

  bij aanvang van de daadwerkelijke plaatsing dient de steenhouwer zich eerst, met de schriftelijke toestemming tot plaatsing/wijziging, te melden bij de beheerder;

 • c.

  nadat het gedenkteken is geplaatst, dient de steenhouwer zich weer af te melden bij de beheerder, zodat de eindcontrole kan plaatsvinden;

 • d.

  Het gedenkteken moet op de door de beheerder aangegeven plaats, hoogte en lijn worden gesteld;

 • e.

  alle oneffenheden, ontstaan tengevolge van de werkzaamheden, moeten onverwijld worden opgeruimd;

 • f.

  op het gedenkteken mag geen firmanaam of enige andere reclame worden aangebracht;

 • g.

  het monument dient te worden gelegd op een gewapende betonplaat. Deze betonplaat dient te worden gefundeerd door vier betonpalen met een lengte van 1,50 meter;

 • h.

  de onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • I

  de te plaatsen grafbedekking moet overeenkomen met de bijgaande gewaarmerkte tekening eventueel met de daarop in rood aangebrachte wijziging.

Afmetingen gedenktekens:

 • a.

  De afmetingen voor de staande stenen zijn;

  • -

   maximaal 1,10 m’ hoog

  • -

   maximaal 0,90 m’ breed

  • -

   indien een betonsloof aanwezig is dient de steen hierin te worden geplaatst.

 • b.

  De afmetingen van de liggende stenen en grafranden zijn;

  • -

   minimaal 0,70 m’ en maximaal 0,90 m’ breed

  • -

   maximaal 1,80 m’ lang

  • -

   maximaal 0,45 m’ hoog

  • -

   liggende stenen en grafranden dienen te worden gelegd op een betonnen funderingsplaat welke gefundeerd is met vier betonpalen van 1,50 m’;

 • c.

  de afmetingen voor een dubbele staande steen zijn;

  • -

   maximaal 1,10 m’ hoog

  • -

   maximaal 1,40 m’ breed

  • -

   indien een betonsloof aanwezig is dient de steen hierin te worden geplaatst.

 • d.

  De afmetingen voor dubbele liggende stenen zijn:

  • -

   Maximaal 1,80 m’ breed

  • -

   Maximaal 1,80 m’ lang

  • -

   Maximaal 0,45 m’ hoog

  • -

   liggende stenen en grafranden dienen te worden gelegd op een betonnen funderingsplaat welke gefundeerd is met vier betonpalen van 1,50 m’;

Artikel 6:

Termijn voor het herstellen van schade aan grafbedekkingen:

- De termijn voor het herstellen van schade wordt gesteld op 6 maanden.

Artikel 7:

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking van dit besluit.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregels begraafplaatsen Gemeente Steenbergen”

De datum van ingang van deze beleidsregels is 1 januari 2014.