gemeente Steenbergen | Beleidsregels Eenmalige energietoeslag (EET) 2022

Regeling Beleidsregels Eenmalige energietoeslag (EET) 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 04-10-2022
 • Terugwerkende kracht t/m 01-04-2022
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2023
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 04-10-2022
 • Bron bekendmaking gmb-2022-454729
 • Kenmerk voorstel 2230544

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

In behandeling genomen de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag (EET) 2022 gemeente

Steenbergen.

Overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden

 • -

  huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

BESLUITEN:

 • 1.

  De nieuwe Beleidsregels Eenmalige energietoeslag (EET) 2022 vast te stellen

 • 2.

  De eerder vastgestelde ‘Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022’ vastgesteld op 19 april 2022 en het Wijzigingsbesluit 'Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen' vastgesteld 19 juli 2022 en het ‘Wijzigingsbesluit 'Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen' vastgesteld op 30 augustus 2022 in te trekken.

 • 3.

  De nieuwe beleidsregels met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 april 2022

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (Pw) (en aanverwante regelingen) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Participatiewet;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders van gemeente Steenbergen;

  • c.

   energietoeslag: categoriale bijzondere bijstand als tegemoetkoming voor de gestegen kosten van energie.

  • d.

   inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 31, artikel 32 lid 2 en artikel 33 lid 2 van de participatiewet;

  • e.

   AIO-uitkering: de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen;

  • f.

   peildatum: aanvraagdatum;

  • g.

   referteperiode: bij een vast inkomen één maand direct voorafgaand aan de maand van aanvraag. In geval van wisselende inkomsten drie maanden direct voorafgaand aan de maand van aanvraag.

  • h.

   hoofdbewoner: eigenaar of huurder van hoofdverblijf en energielasten betaalt op basis van een leveringsovereenkomst met een energieleverancier;

  • i.

   kostganger: niet zijnde een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van degene die de woning bewoont als eigenaar of huurder, dezelfde woning als hoofdverblijf heeft, een commerciële prijs van kostgangerschap betaalt van minimaal € 576,00 per maand, zonder eigen energiecontract.

  • j.

   (onder)huurder: niet zijnde bloed- of aanverwant in eerste of tweede graad van degene die de woning bewoont als eigenaar of (mede)huurder, dezelfde woning als hoofdverblijf heeft, een commerciële huurprijs betaalt van minimaal € 345,00 per maand, zonder eigen energiecontract.

  • k.

   vergelijkingsnorm: norm waarmee het inkomen wordt vergeleken. Dit zijn de alleenstaande- en echtparennorm van de bijstand en alleenstaande- en echtparennorm van de AOW.

Artikel 2: Laag inkomen

1.

Er is sprake van een laag inkomen als het inkomen exclusief vakantiegeld lager is dan of gelijk is aan 135 procent van de vergelijkingsnorm exclusief vakantietoeslag. Bij een hoger inkomen bestaat geen recht op de energietoeslag.

2.

Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het (gemiddelde) inkomen gedurende de referteperiode.

3.

De middelen bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de wet worden niet tot het inkomen gerekend.

4.

In afwijking van artikel 32, eerste lid, onderdeel a van de wet worden een teruggave inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen niet als inkomen in aanmerking genomen.

5.

De verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over inkomen waarover geen loonbelasting is geheven wordt gesteld op het percentage van dat inkomen genoemd in artikel 6, tweede lid, van het Bbz 2004.

Artikel 3: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

1.

De eenmalige energietoeslag 2022 bedraagt maximaal € 1300,- en is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als categoriale bijzondere bijstand verleend.

 • a.

  Bij een vergelijkingsnorm lager of gelijk aan 120%, wordt een eenmalige toeslag toegekend van € 1.300,00

 • b.

  Bij een vergelijkingsnorm boven 120%, maar lager of gelijk aan 135%, wordt een eenmalige toeslag toegekend van € 800,00

 • c.

  Reeds afgehandelde en toegekende aanvragen voor de energietoeslag (positief besluit, die al € 800,00 hebben ontvangen), worden ambtshalve aangepast aan het nieuwe bedrag, onder aftrek van het reeds verstrekte bedrag.

2.

Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

 • a.

  in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

 • b.

  jonger is dan 21 jaar, tenzij zij ook aanvullende periodieke bijzondere bijstand ontvangen voor het voeren van een zelfstandig huishouden;

 • c.

  dak- en thuisloos is;

 • d.

  op grond van artikel 19a van de Participatiewet wordt aangemerkt als kostendelende medebewoner, tenzij men hoofdbewoner is.

 • e.

  Onderhuurder of kostganger is met huurcontract die een maandelijkse commerciële huurprijs of commerciële kostgangerprijs betaalt die lager is dan de bedragen zoals opgenomen in art. 5 en art. 6 van de Beleidsregels Kostendelersnorm Participatiewet

3.

De beleidsregels ‘bijzondere bijstand gemeente Steenbergen zijn niet van toepassing op aanvragen voor de energietoeslag.

Artikel 4: Ambtshalve toekenning

Ambtshalve toekenning vindt plaats aan huishoudens:

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en een periodieke uitkering voor levensonderhoud, in de periode tussen 1 april en 1 januari 2023, ontvangen op grond van:

  • a.

   de Participatiewet; of

  • b.

   de IOAW; of

  • c.

   de IOAZ; of

  • d.

   het Bbz 2004; of

  • e.

   de AIO

 • 2.

  Óf in de periode vanaf 1 juli 2021 tot 1 april 2022 tenminste één van de onderstaande lokale armoede en minima-regelingen hebben ontvangen:

  • a.

   de individuele inkomenstoeslag;

  • b.

   de bijzondere bijstand (zonder draagkracht);

  • c.

   inwoners die een bijdrage hebben ontvangen voor sociaal culturele activiteiten en/of Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen (MPSK)

 • 3.

  Inwoners die voor 1 januari 2023 een kwijtschelding hebben ontvangen voor de gemeentelijke belastingen vanuit de Belastingsamenwerking West-Brabant voor het jaar 2022.

Artikel 5: Aanvraag

1.

Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 1 mei 2022 een aanvraag indienen.

2.

De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt zoveel mogelijk digitaal ingediend via het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier op de website van de ISD Brabantse wal (www.antwoordop.nl). In afwijking van deze digitale aanvraag behoort een schriftelijke aanvraag ook tot de mogelijkheden.

3.

Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

4.

Bij de aanvraag wordt tenminste overgelegd:

 • a.

  de bewijzen van het inkomen van aanvrager en eventuele partner in de referteperiode;

 • b.

  een kopie van een identiteitsbewijs van de aanvrager en eventuele partner;

 • c.

  een bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager de hoofdbewoner is en energielasten betaalt (leveringsovereenkomst en/of bewijs betaling energielasten).

 • d.

  bij onderhuurder een bewijsstuk van betaling commerciële huurprijs en het huurcontract.

 • e.

  bij kostganger bewijs van betaling commerciële prijs op basis van kostgangerschap en de kostgangerovereenkomst.

Artikel 6: Hardheidsclausule

Namens het college kan met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende worden afgeweken van deze beleidsregels, indien toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

1.

Deze beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht ingang van 1 april 2022.

2.

Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag (EET) 2022 gemeente Steenbergen.