gemeente Steenbergen | Beleidsregels reclame-uitingen op geadopteerde rotondes gemeente Steenbergen 2014

Regeling Beleidsregels reclame-uitingen op geadopteerde rotondes gemeente Steenbergen 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 17-02-2014
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 05-04-2016
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 14-01-2014
 • Bron bekendmaking Elektronisch gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1303020

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de Gemeentewet, titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.10 (het plaatsen van voorwerpen op of van de weg in strijd met de publieke functie van de weg) van de Algemene Plaatselijke Verordeningen gemeente Steenbergen 2010.

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregels

BELEIDSREGELS RECLAME-UITINGEN OP GEADOPTEERDE ROTONDES GEMEENTE STEENBERGEN 2014.

Algemeen:

Overwegende dat geadopteerde rotondes meehelpen om de openbare ruimte afwisselender, verzorgder en mooier te maken en dat bedrijven en instanties zich door middel van adoptie kunnen profileren op een rotonde en aldaar naamsbekendheid kunnen genereren;

dat met het oog op het gebruik van de openbare ruimte het wenselijk is om beleid vast te stellen voor reclame-uitingen op geadopteerde rotondes;

dat de uitgangspunten van dit beleid zijn verwoord in de op 14 januari 2014 vastgestelde beleidsnotitie Adoptie rotondes gemeente Steenbergen 2014;

dat het voor het kunnen uitvoeren van de voorgenoemde notitie noodzakelijk is om op basis hiervan concrete en handhaafbare beleidsregels op te stellen die tevens voldoen aan de eisen die de Algemene plaatselijke verordening stelt;

gelet op de Gemeentewet, titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.10 ( voor-werpen op of van de weg) van de Algemene plaatselijke verordening.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Apv: Algemene plaatselijke verordening

 • b.

  Adoptant: Het bedrijf, instantie of instelling die het beheer van het middeneiland van de rotonde of het plantsoen overneemt in ruil voor het mogen plaatsen van een reclame-uiting.

 • c.

  Bebouwde kom; De bebouwde kom, bedoeld in artikel 1:1, onder a van de APV

 • d.

  Reclame-uiting op geadopteerde rotonde: Een op een rotondes geplaatste bordconstructie dat qua uitvoering een integraal onderdeel is van het inrichtingsplan van de adoptant en waarvan het aangebrachte tekstopschrift en/of beeldmerk onmiskenbaar bijdraagt aan de profilering en naamsbekendheid van de adverteerder als adoptant van de rotonde.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zien op:

 • 1.

  de adoptie van het middeneiland van een rotonde in combinatie met reclamevoering

 • 2.

  het plaatsen van de reclame-uiting welke bijdraagt aan het profileren en het maken van naamsbekendheid van de adverteerder als adoptant van de rotonde.

Artikel 3 Plaatsingsrecht en locaties

 • 1.

  Het aanbrengen van de reclame-uitingen geschiedt na het sluiten van een overeenkomst voor de adoptie van de rotonde.

 • 2.

  De adoptant van de rotonde brengt de reclame-uiting aan conform de gesloten adoptieovereenkomst.

Artikel 4 wijze van reclame-uiting

Het plaatsen van reclame uitingen op een geadopteerde rotonde is toegestaan indien;

 • 1.

  de reclame-uiting ondergeschikt is aan de inrichting van de rotonde en aan de rotonde als verkeersvoorziening;

 • 2.

  het aangebrachte tekstopschrift en/of beeldmerk direct gerelateerd is aan de adoptant;

 • 3.

  op het bord geen productreclame, actiereclame en dergelijke wordt gevoerd.

 • 4.

  de uiting niet in strijd is met de regels van de (landelijke) Reclame Code Commissie

 • 5.

  de reclame-uiting de volgende maximale afmetingen heeft; - 0.5 meter breed en 0,35 m hoog voor uitingen op rotondes;

 • 6.

  de afstand tussen de bovenkant van het bord en het maaiveld maximaal 0,50 m;

 • 7.

  de uiting uit degelijk en weerbestendig materiaal bestaat;

 • 8.

  maximaal 1 reclame-uiting per wegaansluiting op de rotonde wordt aangebracht;

 • 9.

  de uiting niet wordt verlicht;

 • 10.

  de uiting niet retroreflecterend of bewegend is.

Artikel 5 Veiligheid

De verkeersveiligheid mag op geen enkele wijze in gevaar komen. Daarom moeten de reclame-uitingen minimaal 0.60 cm uit de binnenrand van de verharding rondom het middeneiland van de rotonde worden geplaatst zodat deze geen belemmering vormen voor de verkeersveiligheid.

Artikel 6 Onwenselijke reclamevormen

 • 1.

  Als onwenselijke vormen van reclame worden alcohol-, tabak- , vuurwerk- en onzedelijke reclames beschouwd.

 • 2.

  Reclameborden voor alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan in het zicht van ontwenningsklinieken of onderwijsinstellingen die in meerderheid door minderjarigen worden bezocht en langs snelwegen of wegen buiten de bebouwde kom. In het verlengde hiervan wordt een reclameverbod voor coffeeshops en haar producten geschaard, welke overigens binnen het op nationale schaal altijd geaccepteerde gedoogregime niet mogen adverteren;

 • 3.

  Tabaksreclame via reclameborden is in principe niet verboden. Per 31 juli 2005 is de communautaire richtlijn inzake tabaksreclame van kracht.

 • 4.

  Vuurwerkreclame via reclameborden is in principe niet verboden. Echter is deze uiting van reclame niet gewenst.

 • 5.

  Onzedelijke reclames. Hieronder wordt verstaan: Expliciete erotische reclameboodschappen met dien verstande dat er onderscheid gemaakt wordt in de mate van erotiek als reclamemiddel ( bv. Een schaars geklede vrouw die een auto aanprijst) of als direct reclamedoel ( bv een vrouw die haar seksuele diensten of die van een ander aanprijst), maar ook vrouw- , kind- en dieronvriendelijke reclame, onethische of racistische en discriminerende reclame.

Artikel 7 Handhaving

 • 1.

  Indien in strijd wordt gehandeld met deze beleidsregels zal er door of namens burgemeester en wethouders van Steenbergen handhavend worden opgetreden. De kosten komen in dat geval voor rekening van de overtreder.

 • 2.

  Illegale reclames worden verwijderd in opdracht van de gemeente.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die waarop zij zijn van bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden bekend gemaakt in het elektronische gemeenteblad.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels reclame-uitingen op geadopteerde rotondes, gemeente Steenbergen 2014”.

Vastgesteld in de vergadering van het college dd 14 januari 2014