gemeente Steenbergen | Beleidsregels terrassen gemeente Steenbergen

Regeling Beleidsregels terrassen gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 25-09-2013
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 05-04-2016
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 20-08-2013
 • Bron bekendmaking Gemeentelijke website
 • Kenmerk voorstel B1300115

Inleiding

De burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen

Gelet op de Gemeentewet, Titel 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.10, lid 3a en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening

BESLUIT/BESLUITEN

vast te stellen de volgende beleidsregels

BELEIDSREGELS TERRASSEN GEMEENTE STEENBERGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

 • 2.

  Terras: een buiten de besloten ruimte van een inrichting liggend deel van het horecabedrijf, waar zitgelegenheid wordt geboden en waar tegen betaling dranken worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie worden bereid en/of worden verstrekt.

 • 3.

  Permanent terras: een (overkapt) blijvend terras met zijwanden die niet verankerd zijn; direct gesitueerd aan de voorgevel waarbij alleen de zijkanten gesloten mogen zijn, maximaal ter breedte van de voorgevel van een horecabedrijf en al dan niet op openbaar grondgebied.

 • 4.

  Tijdelijk terras: een terras al dan niet met scheidingswanden, dat niet direct aan de gevel behoeft te zijn gesitueerd, maximaal ter breedte van de gevel van een horecabedrijf voor de maximale periode van 6 maanden in de periode 1 maart – 1 november;

 • 5.

  Pleinterras: een openbare ruimte niet toegankelijk voor auto’s en welke wordt gerealiseerd op een aangewezen trottoir en plein

 • 6.

  Scheidingswand: (transparante) wand ter afbakening van andere (horeca)gelegenheden aan de zijkanten van een terras;

 • 7.

  Zonwering: een aan de gevel aangebracht scherm dat ophaalbaar moet zijn;

 • 8.

  Terrasheaters: elektrisch of gasgestookt verwarmingsapparaat voor het verwarmen van het terras, die voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1

  Dit beleid geldt voor de gehele gemeente Steenbergen en reguleert terrassen van horecagelegenheden op eigen en op openbare grond.

 • 2

  Een permanent terras mag het gehele jaar rond (1 januari t/m 31 december) worden gerealiseerd.

 • 3

  Een tijdelijk terras mag voor de maximale periode van een half jaar ( 1 maart – 1 november) worden gerealiseerd.

 • 4

  Een terras mag alleen worden geplaatst bij een horecagelegenheid. Het terras mag niet breder zijn dan de voorgevel van een horecagelegenheid waartoe het terras behoort. Een vrijstaande horecagelegenheid en een hoekpand mogen maximaal twee gevels aan een terras hebben.

 • 5

  Het terras mag niet geplaatst worden voor in- en uitgangen, alsmede nooduitgangen van een horecagelegenheid of omliggende panden.

 • 6

  De openingstijden van terrassen zijn gelijk aan die van de horeca- inrichting tot uiterlijk 2.00 uur.. De horecaondernemer moet er zorg voor dragen, dat bezoekers na 2.00 uur niet meer op het terras kunnen plaatsnemen.

 • 7

  Het ten gehore brengen van (levende) muziek en het gebruik van geluidinstallaties zijn op het terras niet toegestaan. Op grond van artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening kan hiervan ontheffing worden verleend;

 • 8

  Open vuur op het terras is verboden met uitzondering van het gebruik van terrasheaters.

 • 9

  Voor het gebruik van gemeentegrond wordt met de horecaondernemers een huurovereenkomst gesloten

 • 10

  Bij de eerste melding van de plaatsing van een terras dan wel bij wijziging van de afmetingen van het terras wordt door de horecaondernemer een tekening (schaal 1:100) overgelegd, die wordt gevoegd bij de huurovereenkomst. Op de tekening dienen de afmetingen van het terras te zijn aangegeven.

Artikel 3 Permanent terras

 • 1.

  Een aanvraag voor de inrichting van een permanent terras moet passen binnen een definitief vastgesteld bestemmingsplan

 • 2.

  Bij een permanent terras mogen zowel aan de zijkanten als aan de voorzijde scheidingswanden worden geplaatst met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • -

   de lengte van de scheidingswand mag niet langer zijn dan de diepte van het bedoelde terras

  • -

   de hoogte van de scheidingswand aan de zijkant mag maximaal 1,5 meter bedragen.

  • -

   de hoogte van de scheidingswand aan de voorzijde dient lager te zijn dan de scheidingswand aan de zijkant.

  • -

   de scheidingswand mag tot een hoogte van maximaal 1 meter van hout of plaatmateriaal zijn, daarboven moet de scheidingswand transparant zijn. Er mogen geen reclame-uitingen van derden of andere bedrukte tekens op het transparante gedeelte worden aangebracht

 • 3.

  Een permanent terras moet worden afgebakend.

 • 4.

  De afbakening dient uitgevoerd te worden met inachtneming van de veiligheids- en welstandseisen. Indien de welstandseisen dit toelaten is een volledige afscherming met terrasschermen mogelijk.

 • 5.

  Zonwering is toegestaan, indien het is gemaakt van brandwerende materialen.

 • 6.

  Op het terras zijn parasols toegestaan. Deze mogen niet uitsteken boven een eventueel aangrenzend terras van een andere horeca-inrichting.

Artikel 4 Tijdelijk terras

 • 1.

  Een tijdelijk terras mag worden afgebakend . De afbakening dient te worden uitgevoerd met inachtneming van de veiligheids- en welstandseisen. Indien de welstandseisen dit toelaten is een volledige afscherming met terrasschermen mogelijk.

 • 2.

  Op een tijdelijk terras zijn parasols toegestaan, die niet permanent verankerd zijn.

Artikel 5 Inrichting terras

 • 1.

  De inrichting van een terras bestaat uit stoelen, tafels, statafels, parasols, verlichting, verwarming, terrasschermen, een verrijdbare trolly/kastje waarin bestek en servetten gelegen zijn en eventueel bloembakken/hekjes.

 • 2.

  Windschermen en andere terrasafscheidingen moeten demontabel zijn en mogen alleen in combinatie met tafels en stoelen worden geplaatst.

 • 3.

  Alleen gevelterrassen mogen worden voorzien van een windscherm. Bij pleinterrassen zijn windschermen niet toegestaan dit om aantasting van de openheid van de ruimte te voorkomen.

 • 4.

  Schermen dienen passend te zijn bij de uitstraling van niveau 1 gebied zoals omschreven in het gemeentelijk welstandbeleidsplan. Hoogwaardig kleur- en materiaalgebruik is daarom vereist.

 • 5.

  Als begrenzing van een terras mogen ook bloembakken worden gebruikt met een hoogte van maximaal 1 meter. Van deze hoogte kan na overleg om redenen worden afgeweken.

 • 6.

  Parasols dienen passend te zijn bij de uitstraling van de open ruimte. Enige terughoudend ten aanzien van kleur- en materiaalgebruik is vereist. Parasols mogen niet overhangen over een aangrenzend terras van een aangrenzende horeca-inrichting met terras.

 • 7.

  Parasols mogen op permanente terrassen vast in de grond worden verankerd en dienen dagelijks na sluitingstijd te worden ingeklapt. Op tijdelijke terrassen mogen de parasols niet in de grond te worden verankerd. Parasols mogen in uitgeklapte toestand de grenzen van het terras overschrijden.

 • 8.

  Na sluitingstijd van de horeca-inrichting mogen stoelen en tafels op permanente terrassen blijven staan met dien verstande dat de stoelen door middel van een stalen kabel worden vastgezet.

 • 9.

  De schoonmaak van het terras geschiedt door de vergunningverlener/horeca-exploitant. Zwerfvuil in de directe nabijheid van het terras dient de horeca-exploitant te worden opgeruimd.

Artikel 6 Overig

Indien een horeca-exploitant in het kader van een te houden evenement het terras wilt uitbreiden buiten de op tekening aangegeven ruimte en dit niet strijdig is met de nadere regels t.a.v. terrassen als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening, is dit slechts toegestaan met toestemming van het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen. De uitbreiding dient vooraf op tekening te worden aangegeven en ruim twee weken voor de geplande uitbreiding van het terras schriftelijk aan het gemeentebestuur te worden voorgelegd. .

Artikel 7 Evaluatie

In een te houden periodiek overleg met Koninklijke Horeca Nederland, afd. Steenbergen wordt het terrassenbeleid jaarlijks besproken en geëvalueerd.

Artikel 8 Vervallen terrassenbeleid 2010

De regels vermeld in het terrassenbeleid 2010 vervallen nadat het terrassenbeleid 2013 in werking is getreden en dit beleid op de gebruikelijke wijze algemeen bekend is gemaakt. Na bekendmaking van de beleidsregels terrassen gemeente Steenbergen 2013 treedt het beleid direct in werking.

Artikel 9

De regels worden aangehaald als ‘ Beleidsregels terrassen gemeente Steenbergen 2013 ‘

Steenbergen, 20 augustus 2013