gemeente Steenbergen | Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Steenbergen

Regeling Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 02-03-2021
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2021
 • Datum uitwerking-treding 11-05-2021
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 23-02-2021
 • Bron bekendmaking gmb-2021-60948
 • Kenmerk voorstel BD2100137

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen de adviesnota Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) d.d. 17 februari 2021

Overwegende dat

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

Gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 13 Participatiewet;

 • artikel 17 Participatiewet;

 • artikel 35 Participatiewet;

 • artikel 58 Participatiewet

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Steenbergen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

 • c.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

 • d.

  inkomen: inkomsten van het huishouden dat de aanvraag doet

 • e.

  vermogen: de beschikbare geldmiddelen die het huishouden heeft

 • f.

  aanvrager: het huishouden (alleenstaand of gezin) met woonlasten dat de TONK aanvraagt. Er wordt geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.

Artikel 2 Doelgroep TONK

1.

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen;

 • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kan voldoen, en

 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

2.

Een aanvrager komt niet in aanmerking voor TONK als de aanvrager (alleenstaande of partner) valt onder de uitsluitingsgronden uit artikel 13, lid 1 van de Participatiewet, waarbij onderdeel e) vervangen wordt voor:

 • e)

  de aanvrager langer dan vier weken verblijf houdt buiten Nederland tijdens de looptijd van TONK

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

1.

Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval van ten minste 25% netto, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten (artikel 4) onvoldoende mogelijk is uit de beschikbare geldmiddelen te voldoen. De aanvrager dient deze inkomensterugval aan te kunnen tonen over de periode van:

 • a.

  januari 2021 ten opzichte van januari 2020

 • b.

  februari 2021 ten opzichte van februari 2020

2.

De aanvrager voldoet aan de vermogensgrens. Er wordt vermogensgrens van € 31.340,00 zonder toeslagpartner en € 62.680,00 met toeslagpartner (gelijk aan maximum vermogen vanuit de huurtoeslaggrens volgens de belastingdienst) gehanteerd. Wanneer het vermogen binnen dit budget valt, kan de aanvrager in aanmerking komen voor deze regeling.

3.

De aanvrager dient aan te kunnen tonen dat een bepaald percentage van de inkomsten besteed wordt/besteed zou moeten worden aan woonlasten (artikel 4). Wat deze percentages zijn, wordt uitgelegd in artikel 8.

4.

Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien de aanvrager woonkostentoeslag ontvangt.

5.

De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand 2017‘ zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

1.

De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene privé woonkosten, geen zakelijke kosten, van bestaan:

 • a.

  kosten van huur;

 • b.

  kosten van de hypotheek(rente) voor de woning;

 • c.

  kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

2.

Ontstane schulden voor bovengenoemde noodzakelijke kosten uit de periode voor 1 januari 2021 worden niet meegenomen in deze regeling.

3.

De aanvrager dient de woonlasten van de maand januari 2021 (bij inkomensterugval over januari 2021 tov januari 2020) of februari 2021 (bij inkomensterugval over februari 2021 tov februari 2020) aan te kunnen tonen.

Artikel 5 Aanvraag

1.

De aanvraag voor de tegemoetkoming kan middels een daarvoor geldend formulier aangevraagd worden.

2.

Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

 • a)

  de bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 en januari 2021 of van februari 2020 en februari 2021;

 • b)

  indien a) niet mogelijk is doordat de aanvrager bv een zelfstandige betreft, kan volstaan worden met een verklaring (naar waarheid ingevuld) over het inkomen over januari 2021 ten opzichte van januari 2020 of februari 2021 ten opzichte van februari 2020;

 • c)

  de bewijzen van het beschikbaar vermogen van de maand januari 2021 (bij inkomen over januari 2020 en januari 2021) of van februari 2021 (bij inkomen van februari 2020 en februari 2021);

 • d)

  de bewijzen van de noodzakelijke kosten (als in artikel 4) van de maand januari 2021 of februari 2021.

 • e)

  Bewijs van ontvangen van woonkostentoeslag of huurtoeslag, indien dit van toepassing is.

3.

Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 juli 2021.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 juli 2021.

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt

€ 750,00 per huishouden over de hele periode op basis van een lage woonquote uit de woonstaffel*

€ 1.500,00 per huishouden over de hele periode op basis van een hoge woonquote uit de woonstaffel*

Volgens de eenmalige uitbetaling uit artikel 12.

*Woonstaffel op basis van woonquote (= percentage van inkomen (artikel 9) dat het huishouden besteedt aan noodzakelijke kosten (artikel 4))

Regeling informatie

Grenswaarde woonquote per huishouden

Alleenstaand

Gezin

Netto inkomen per maand t/m

Laag

Hoog

Laag

Hoog

€ 1.000

40%

50%

35%

45%

€ 1.500

40%

50%

35%

45%

€ 2.000

40%

50%

35%

45%

€ 2.500

40%

50%

35%

45%

€ 3.000

40%

50%

40%

50%

€ 3.500

45%

55%

40%

50%

€ 4.000

45%

55%

40%

50%

€ 4.500

45%

55%

40%

50%

€ 5.000

45%

55%

40%

50%

> € 5.000

50%

60%

50%

60%

Artikel 9 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  inkomen uit arbeid van aanvrager;

 • b.

  inkomen uit een uitkering van aanvrager;

 • c.

  inkomen uit verhuur van onroerend goed (verhuur van grond en alles wat zich daarin of daarop bevindt) aanvrager; en

 • d.

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 10 Beschikbare vermogen

1.

Beschikbare vermogen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

2.

Het betreft het beschikbare vermogen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

3.

Onder middelen wordt verstaan:

 • a.

  contant geld;

 • b.

  geld op betaal- en spaarrekeningen;

 • c.

  cryptovaluta (zoals bitcoins);

 • d.

  de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Artikel 11 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 12 Uitbetaling

De uitbetaling vindt eenmalig plaats.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 14 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

1.

De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

2.

De periode waarover de TONK geldt is 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 (artikel 7)

3.

De beleidsregels vervallen op 1 juli 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Steenbergen.