gemeente Steenbergen | Besluit toepassing gemeentelijke rechtspositie op griffier

Regeling Besluit toepassing gemeentelijke rechtspositie op griffier

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 21-02-2008
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-12-2014
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 20-12-2007
 • Bron bekendmaking Personeel actueel 20-02-2008
 • Kenmerk voorstel 11b

Inleiding

 

 • I.

  Met ingang van 1 januari 2007 de gemeentelijke rechtspositie, en toekomstige wijzigingen daarin, van overeenkomstige toepassing te verklaren op de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren.

  • Per 1 januari 2007 betreft het de navolgende bestaande regelingen:

  • -

   Regeling ambtseed/-belofte gemeente Steenbergen 2006;

  • -

   Bezoldigingsverordening 2001 gemeente Steenbergen;

  • -

   Fietsregeling gemeente Steenbergen 2002;

  • -

   Financieringsregeling ambtenaren gemeente Steenbergen 2006;

  • -

   Uitvoeringsregeling FPU Gemeenten;

  • -

   Regeling organieke functiewaardering 2006;

  • -

   Regeling functioneringsgesprekken;

  • -

   Overgangsregeling gratificatie bij dienstjubileum;

  • -

   Regeling waardering inconveniënten;

  • -

   Verordening klachtrecht;

  • -

   Regeling Klokkenluiders gemeente Steenbergen 2002;

  • -

   Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk 2001;

  • -

   Regeling personeelsbeoordeling gemeente Steenbergen;

  • -

   Privacyreglement email- en internetgebruik;

  • -

   Regeling reis- en verblijfskosten bij dienstreizen;

  • -

   Uitruilregeling aanvullend pensioen gemeente Steenbergen;

  • -

   Uitruilregeling onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer;

  • -

   Uitruilregeling vakbondscontributie gemeente Steenbergen 2006;

  • -

   Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Steenbergen 2001;

  • -

   Sociaal statuut gemeente Steenbergen 2001;

  • -

   Spaarloonregeling 1997 gemeente Steenbergen;

  • -

   Verlofregeling gemeente Steenbergen 1997;

  • -

   Regeling maximum aantal over te hevelen vrij opneembare verlofdagen;

  • -

   Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 1997;

  • -

   Ziekteverzuimprotocol gemeente Steenbergen.

 • II.

  Waar in de regelingen als bedoeld onder I. van dit besluit gesproken wordt over “het college” of “(het college van) burgemeester en wethouders” dient in plaats daarvan te worden gelezen: “de gemeenteraad”.

 • III.

  Voor de toepassing van de Verordening klachtrecht dient als onderzoeker als bedoeld in artikel 2.4 te worden aangemerkt: de griffier indien het een gedraging betreft van een medewerker van de griffie danwel de burgemeester -in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad-, indien het een gedraging betreft van de griffier.

 • IV.

  Ten aanzien van de medezeggenschap te bepalen dat de griffier en de medewerkers van de griffie participeren in de bestaande ondernemingsraad.

 • V.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.