gemeente Steenbergen | Besluit tot eerste wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Regeling Besluit tot eerste wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 02-05-2013
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 25-04-2013
 • Bron bekendmaking Steenbergse Bode
 • Kenmerk voorstel BM1300434

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 maart 2013

Gelet op: artikel 255 van de Gemeentewet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding bij van gemeentelijke belastingen;

besluit:

het volgende vast te stellen:

Besluit tot eerste wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Artikel 1 Belastingsoorten

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt kwijtschelding verleend:

 • a.

  Afvalstoffenheffing (uitgezonderd artikel 9 van de Verordening afvalstoffenheffing)

 • b.

  Rioolheffing

 • c.

  Hondenbelasting

 • d.

  Leges (als genoemd in artikel Kwijtschelding van de Legesverordening)

 • e.

  Onroerendzaakbelasting

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

 • a.

  Bij toewijzing van kwijtschelding voor de in artikel 1 vermelde belastingsoorten wordt bij de invordering geen kwijtschelding verleend voor de dwanginvorderingskosten en de invorderingsrente.

 • b.

  Alle andere belastingsoorten die niet zijn vermeld onder artikel 1 belastingsoorten wordt bij de invordering geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Verruimde kwijtschelding

 • a.

  Bij de invordering van de in artikel 1 genoemde belastingsoorten wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent.

 • b.

  Bij het bepalen van het netto-besteedbaar inkomen wordt rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang (na aftrek ontvangen kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen kinderopvang).

 • c.

  De kwijtscheldingsnorm voor inwoners van 65 jaar en ouder wordt vastgesteld op 100 procent van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

 • d.

  Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van privé belastingen. Kwijtschelding van belastingen die geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep is niet mogelijk.

Artikel 4 Overgangsrecht

 • 1.

  De bestaande Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013, wordt ingetrokken met ingang van de artikel 5, derde lid, genoemde datum van ingang van het besluit, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op ingediende verzoeken die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van dit besluit ligt na de in artikel 5, derde lid, genoemde datum van ingang van het besluit, blijft de in het eerste lid genoemde regeling gelden voor de in de tussenliggende periode ingediende verzoeken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Besluit tot eerste wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013’.

 • 2.

  Het ‘Besluit tot eerste wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013’ treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van het Besluit tot eerste wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 is 1 januari 2013.