gemeente Steenbergen | Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan medewerkers (Jeugdwet)

Regeling Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan medewerkers (Jeugdwet)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2015
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 22-05-2021
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 11-12-2014
 • Bron bekendmaking gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1402520

Inleiding

BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN ONDERMANDAAT AAN MEDEWERKERS

Het hoofd van de afdeling Beleid

Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is om ondermandaten aan medewerkers van de afdeling te verlenen;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen d.d. 9 december 2014;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Jeugdwet, afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, de Verordening Jeugdhulp 2015, het mandaatbesluit 2014 en het beleidsplan Zorg voor jeugd in West Brabant West 2015-2017:

Besluit:

I

Ondermandaat te verlenen aan de coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin van Steenbergen, de jeugdprofessional(s) en de medewerkers van de gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van de bevoegdheden en taken zoals vermeld op de bij dit besluit behorende lijst met mandaten;

II

Te bepalen dat dit besluit na bekendmaking in werking treedt op 1 januari 2015.

Steenbergen, 11 december 2014

R.N.J. Reijngoudt,

hoofd van de afdeling Beleid

Lijst behorende bij het besluit tot ondermandaat d.d.11 december 2014

Ondermandaat aan:

Jeugdprofessional(s) en de medewerkers van de gecertificeerde instellingen (GI)

Het nemen van besluiten ingevolge de Jeugdwet alsmede de afdoening en ondertekening van aangelegenheden verband houdende met de uitvoering van de wet. Tevens hebben de jeugdprofessional en de medewerkers (GI) de bevoegdheid tot het doen van een verzoek tot advies en/of een verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming.

De jeugdprofessional(s) en de medewerkers (GI) zijn niet bevoegd tot het nemen van onderstaande besluiten:

 • 1.

  Besluiten tot het toekennen van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgebonden budget;

 • 2.

  Besluiten tot het weigeren van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgebonden budget;

 • 3.

  Besluiten tot het weigeren van overige vormen van jeugdhulp niet zijnde het verstrekken van een persoonsgebonden budget.

De coördinator Centrum Jeugd en Gezin is bevoegd tot het nemen van de navolgende besluiten:

 • 1.

  Besluiten tot het toekennen van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgeboden budget;

 • 2.

  Besluiten tot weigeren van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgebonden budget;

 • 3.

  Besluiten tot het weigeren van overige vormen van jeugdhulp niet zijnde het verstrekken van een persoonsgebonden budget.