gemeente Steenbergen | Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen

Regeling Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 11-10-2018
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding 21-11-2022
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 02-10-2018
  • Bron bekendmaking gmb-2018-211791
  • Kenmerk voorstel BBM1801632

Inleiding

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3:40 Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 2 oktober 2018 met toepassing van de artikelen 55 lid 1 en 57 van het Besluit bodemkwaliteit hebben besloten:

  • de Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen, vast te stellen en

  • de Bodemkwaliteitskaart buitengebied West-Brabant, voor zover het betreft het grondgebied van de gemeente Steenbergen en de bijbehorende nota bodembeheer gemeente Steenbergen, vastgesteld op 10 september 2013 en de Bodemfunctieklassenkaart, vastgesteld op 20 april 2010, in te trekken.

Uitleg

De bodemkwaliteitskaart beschrijft de huidige globale kwaliteit van de bodem.

De bodemfunctieklassenkaart geeft de ligging aan van gebieden met de functies wonen, industrie en landbouw/natuur.

Deze kaarten vormen samen een belangrijk instrument voor hergebruik van grond of baggerspecie in het gebied waarvoor ze worden vastgesteld.

Een op de landbodem toe te passen partij grond of baggerspecie moet getoetst worden aan zowel de kwaliteitsklasse als de functieklasse van de ontvangende bodem.

De strengste van beide klassen bepaalt uiteindelijk de kwaliteitsklasse waar een toe te passen partij grond of bagger aan moet voldoen.

Het ontwerp van de Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart heeft van 14 augustus 2018 tot 25 september 2018 ter inzage gelegen voor eenieder en is de mogelijkheid geboden zienswijzen over het ontwerp-besluit in te dienen.

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Terinzagelegging

De vastgestelde Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen treden in werking op 11 oktober 2018 (de dag na datum bekendmaking) en kunt u raadplegen in de bijlage.

De stukken zijn langs elektronische weg eveneens raadpleegbaar vanaf 11 oktober 2018 in het gemeenteblad via www.overheid.nl

U kunt voor het inzien van de stukken ook contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Beleid, tel. 140167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen, staat geen bezwaar en beroep open.