gemeente Steenbergen | Controleverordening gemeente Steenbergen

Regeling Controleverordening gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2020
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 19-12-2019
 • Bron bekendmaking gmb-2019-314718
 • Kenmerk voorstel BM1905067

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen:

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019

Gelet op artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden;

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Accountant

  een door de raad benoemde:

  • .

   registeraccountant of

  • .

   organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening

 • b.

  Accountantscontrole

  de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door een door de raad benoemde accountant van:

  • .

   het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

  • .

   het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten en balansmutaties;

  • .

   het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 van de Gemeentewet;

  • .

   de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouw en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

   waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet, in acht worden genomen.

 • c.

  Rechtmatigheid in het kader van accountantscontrole

  het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

 • d.

  Deelverantwoording

  een in opdracht van de raad ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

Artikel 2 Opdrachtverlening accountantscontrole

1.

De accountantscontrole van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213, lid 2, Gemeentewet wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlengen van 2 x 1 jaar.

2.

Het college bereidt in overleg met de raad de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

3.

De raad stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen:

 • a.

  de toe te passen goedkeuringstoleranties en (eventueel hiervan afwijkende) rapportagetoleranties

 • b.

  bij de controle van de jaarrekeningde apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen goedkeuringstoleranties en (eventueel hiervan afwijkende) rapportagetoleranties

 • c.

  de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen

 • d.

  de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportage, zijnde de managementletter

 • e.

  de posten van de jaarrekening en deelverantwoordingen met bijbehorende afwijkende rapportagetoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht moet besteden.

 • f.

  de gemeentelijke functies en/of organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapportagetoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht moet besteden.

4.

In afwijking van het gestelde in lid 3 letter e kan de raad jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant de posten van de jaarrekening en de posten van de deelverantwoordingen vaststellen waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht moet besteden en welke rapportagetoleranties hij daarbij moet hanteren. Het auditcommittee adviseert de raad hierover.

5.

In geval van Europese aanbesteding van de accountantscontrole stelt de raad voor de selectie van de accountant de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende weging vast.

Artikel 3 Informatieverstrekking door college

1.

Het college is verantwoordelijk voor de samenstelling van verantwoordingen conform de geldende in- en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

2.

Het college draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, collegebesluiten, deelverantwoordingen, administratie, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

3.

Bij de jaarrekening bevestigt het college schriftelijk aan de accountant dat alle haar bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

4.

Het college overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk op 15 juni van het jaar volgend op het begrotingsjaar aan de raad.

5.

Alle informatie die na afgifte van de controleverklaring en voor de behandeling van de jaarrekening in de raad, beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld van de jaarrekening geeft, wordt terstond door het college aan de raad en de accountant gemeld.

Artikel 4 Inrichting accountantscontrole

1.

De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht alsmede de aard en omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

2.

De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

3.

Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt minimaal 1x per jaar een (afstemmings) overleg plaats tussen de accountant en het auditcommittee, de portefeuillehouder financiën, de directeur bedrijfsvoering en dienstverlening en de concerncontroller.

Artikel 5 Toegang tot informatie

1.

De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, informatiedragers (zoals computerbestanden) en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig acht. Het college draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de gemeente.

2.

De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het college draagt er zorg voor dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

3.

Het college draagt er zorg voor dat alle organisatie-eenheden zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, zodat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de getrouwheid van de jaarrekening en rechtmatige totstandkoming van de daarin opgenomen baten, lasten en balansmutaties en het gevoerde financiële beheer.

Artikel 6 Overige controles en opdrachten

1.

Voor zover nodig geacht kan het college de door de raad benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden (met betrekking tot rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid) voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het college informeert de raad over de verstrekte opdrachten aan de accountant voor specifieke werkzaamheden.

2.

Het college draagt zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het college is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd opdracht te geven aan een andere dan de door de raad benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente is.

3.

Het college draagt zorg voor de verantwoording aan derden en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het college bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant, indien dit in het belang is van de gemeente.

Artikel 7 Rapportering

1.

Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan de raad en zendt een afschrift hiervan aan het college.

2.

In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel)controles, verslag uit over zijn bevindingen van niet bestuurlijke aard aan het college van burgemeester en wethouders, na voorafgaand overleg met de concerncontroller en de directeur bedrijfsvoering en dienstverlening.

3.

De accountant legt de managementletter naar aanleiding van de interim controle aan het college voor. De managementletter wordt daarna ter kennisname aangeboden aan het auditcommittee.

4.

De controleverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan de raad door de accountant aan het college voorgelegd met de mogelijkheid voor het college om op deze stukken te reageren.

5.

De accountant bespreekt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met het auditcommittee..

Artikel 8 Inwerkingtreding

1.

Deze verordening treedt op 1 januari 2020 in werking, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening van het verslagjaar 2020 en later.

2.

De verordening voor de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen, vastgesteld met raadsbesluit op 16 juli 2015, wordt ingetrokken zodra deze verordening in werking treedt.

Artikel 9 Herzieningstermijn

Het college beziet minimaal elke vier jaar of de Controleverordening gemeente Steenbergen moet worden herzien.

Artikel 10 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening gemeente Steenbergen”.