gemeente Steenbergen | Delegatiebesluit uitvoering gemeentelijke rechtspositieregelingen

Regeling Delegatiebesluit uitvoering gemeentelijke rechtspositieregelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 21-02-2008
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2014
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 20-12-2007
 • Bron bekendmaking Personeel actueel 20-02-2008
 • Kenmerk voorstel 11b

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2007;

gelet op artikel 156 en 160, aanhef en eerste lid onder d, van de Gemeentewet en artikel 1:3a van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997;

besluit :

I. Met ingang van 1 januari 2007 vast te stellen het navolgende delegatiebesluit uitvoering gemeentelijke rechtspositieregelingen:

Artikel 1

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid gedelegeerd tot het uitvoeren van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997 en de nadere lokale rechtspositieregelingen ten behoeve van de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, behoudens voorzover het betreft:

 • -

  het nemen van besluiten met betrekking tot aanstelling, overplaatsing, schorsing of ontslag;

 • -

  het vaststellen van instructies en dienstopdrachten;

 • -

  het verlenen van vakantie en verlof;

 • -

  besluiten met betrekking tot ontwikkeling (waaronder opleiding), beoordeling en beloning;

 • -

  het nemen van disciplinaire maatregelen.

Artikel 2

Onder de nadere lokale rechtspositieregelingen als bedoeld in artikel 1 wordt verstaan: de lokale gemeentelijke rechtspositie en toekomstige wijzigingen daarin, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders voor de ambtenaren van de gemeentelijke organisatie.

Per 1 januari 2007 betreft het de navolgende bestaande regelingen:

 • - Regeling ambtseed/-belofte gemeente Steenbergen 2006;

 • -

  Bezoldigingsverordening 2001 gemeente Steenbergen;

 • -

  Fietsregeling gemeente Steenbergen 2002;

 • -

  Financieringsregeling ambtenaren gemeente Steenbergen 2006;

 • -

  Uitvoeringsregeling FPU Gemeenten;

 • -

  Regeling organieke functiewaardering 2006;

 • -

  Regeling functioneringsgesprekken;

 • -

  Overgangsregeling gratificatie bij dienstjubileum;

 • -

  Regeling waardering inconveniënten;

 • -

  Verordening klachtrecht;

 • -

  Regeling Klokkenluiders gemeente Steenbergen 2002;

 • -

  Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk 2001;

 • -

  Regeling personeelsbeoordeling gemeente Steenbergen;

 • -

  Privacyreglement email- en internetgebruik;

 • -

  Regeling reis- en verblijfskosten bij dienstreizen;

 • -

  Uitruilregeling aanvullend pensioen gemeente Steenbergen;

 • -

  Uitruilregeling onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer;

 • -

  Uitruilregeling vakbondscontributie gemeente Steenbergen 2006;

 • -

  Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Steenbergen 2001;

 • -

  Sociaal statuut gemeente Steenbergen 2001;

 • -

  Spaarloonregeling 1997 gemeente Steenbergen;

 • -

  Verlofregeling gemeente Steenbergen 1997;

 • -

  Regeling maximum aantal over te hevelen vrij opneembare verlofdagen;

 • -

  Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 1997;

 • -

  Ziekteverzuimprotocol gemeente Steenbergen.

Artikel 3

Indien en voorzover het college bevoegdheden tot uitvoering van de CAR/UWO-regeling en/of de nadere regelingen als bedoeld in artikel 2 gemandateerd heeft aan ambtenaren, zoals laatstelijk op 26 februari 2007 is vastgelegd in het Mandaatstatuut 2007, kunnen deze bevoegdheden door diezelfde gemandateerde ambtenaren worden uitgevoerd ten aanzien van het personeel van de griffie.

Artikel 4

De voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten ten aanzien van de griffier die zijn voorbehouden aan de raad, wordt namens de raad uitgevoerd door de voorzitter.

Artikel 5

De voorzitter ten behoeve van de griffier, respectievelijk de griffier ten behoeve van de medewerkers van de griffie, worden gemachtigd bevoegdheden namens de raad uit te oefenen voorzover dat in de dagelijkse uitvoering van de rechtspositie-regelingen vereist c.q. gebruikelijk is.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als “delegatiebesluit uitvoering gemeentelijke rechtspositieregelingen ten behoeve van de griffie” en treedt in werking met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.