gemeente Steenbergen | Delegatiebesluiten raad-college

Regeling Delegatiebesluiten raad-college

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 28-04-2005
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 28-04-2005
  • Bron bekendmaking -
  • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2005 gelet op

besluit:

het totaaloverzicht van de na vaststelling van de wet dualisering gemeentelijke medebewindsverordeningen nog relevante delegatiebesluiten, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage, vast te stellen.

Aan de commissie Grondgebiedzaken (voorheen: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu):

Regeling informatie

A

 27 mrt 1997

Het horen van degene, die tijdig bezwaar heeft ingebracht tegen het ontwerp van een bestemmingsplan wet op de ruimtelijke ordening

 

Delegatie aan burgemeester en wethouders:

Regeling informatie

1

27 maart 1997

De bevoegdheid tot het aanwijzen van terreinen waarop de kermissen worden gehouden

art. 156 Gemeentewet

2

27 maart 1997

et verpachten van staanplaatsen op de kermissen, zulks conform de door de raad vast te stellen Verpachtingsvoorwaarden kermissen

art. 156 Gemeentewet

3

27 maart 1997

de vaststelling van de termijn voor welke staanplaatsen op de kermissen worden verpacht

art. 156 Gemeentewet

4

27 maart 1997

Het stellen van voorwaarden waaronder staanplaatsen worden uitgegeven en het vaststellen Ivan de inschrijvingsvoorwaarden

art. 156 Gemeentewet

5

27 maart 1997

Het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de wet openbaarheid van bestuur welke zijn gericht aan de gemeenteraad

art. 156 Gemeentewet

6

27 maart 1997

De bevoegdheid tot het vaststellen dan wel wijzigen van het schema van door te geven radio- en tv-zenders op de lokale CAI, zulks onder de bepaling dat niet afgeweken mag worden van de wettelijke doorgifteplicht van bepaalde publieke omroepen en dat over de vaststelling of wijziging tevoren is overlegd met het Regionaal Overlegplatform CAI West-Brabant en/of de daaruit geformeerde clusters

art. 156 Gemeentewet

7

27 maart 1997

Het toekennen van financiële steun of garantie ten aanzien van de Regeling Woninggebonden Subsidies

Woningwet en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten

8

27 maart 1997

De bevoegdheid ex artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) tot het verstrekken van invalidenparkeerkaarten aan invaliden die zich niet of nauwelijks te voet kunnen voortbewegen

art. 49 Besluit administratieve bepalingen onzake het wegverkeer

9

28 aug 1997

Het vaststellen van het prioriteitenprogramma o.g.v. het Brrm '97 waarbij de volgorde wordt bepaald aan de hand van de bouwkundige noodzaak

Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997

10

29 jan 1998

De bevoegdheid tot de vaststelling van wijzigingen van de CAR/UWO ingevolge de afspraken in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Gemeentewet en Ambtenarenwet

11

23 apr 1998

De uitvoering van de tijdelijke regeling toelating voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Tijdelijke regeling toelating vavo (Min OC&W 6-12-1997

12

27 apr 2000

De bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan ingevolge artikel 19, lid 1 WRO, met uitzondering van de gevallen waarin: de gemeenteraad, indien van toepassing, ten tijde van het nemen van het voorbereidingsbesluit voor het betreffende geval, de wens te kennen heeft gegeven de bevoegdheid zelf uit te willen oefenen; geen voorbereidingsbesluit noodzakelijk is en de gemeenteraad zich niet eerder heeft uitgesproken ten aanzien van het betreffende plan indien er sprake is van een project dat: meer dan 5 woningen betreft of groter is dan 1 hectare of in zeer wezenlijke zin afwijkt van hetgeen in het geldende bestemmingsplan als hoofdfunctie c.q. als hoofduitgangspunt is beoogd; het te ontwikkelen project in strijd is met zowel het geldende, als het in ontwerp zijnde bestemmingsplan in welk geval de raad tevens alsnog kan besluiten het volgen c.q. doorlopen van de verdere procedure op te dragen aan burgemeester en wethouders het project in strijd is met de in de structuurvisie neergelegde uitgangspunten in welk geval ide raad eveneens tevens alsnog kan besluiten het volgen c.q. doorlopen van de verdere procedure te mandateren aan burgemeester en wethouders

art. 19 1e lid wet op de Ruimtelijke ordening, alsmede art. 256 Gemeentewet

13

26 okt 2000

De aankoop van gronden ten behoeve van openbare ruimten als wegen, paden, trottoir etc. tegen een symbolisch bedrag ad € 1,- (voorheen f 1,-)

art. 156 Gemeentewet

14

25 jan 2001

de bevoegdheid tot het weigeren van het verlenen van vrijstelling op basis van art. 19, eerste lid Wro, met uitzondering van de volgende gevallen: het een woningbouwproject betreft met meer dan 5 woningen; het een ander project dan woningbouw betreft met een oppervlakte van meer dan 1 hectare wanneer in het college geen numerieke meerderheid is voor het besluit tot weigering

art. 19 1e lid Wro en art. 256 Gemeentewet

15

25 jan 2001

de bevoegdheid tot het aangaan van ABA-contracten waarbij de bevoegdheid tot aankoop van het totale plangebied en de bevoegdheid tot verkoop van het gedeelte van het plangebied welke bestemd is voor bouwkavels, onder de voorwaarde dat volledige kostenverhaal als bij actieve grondpolitiek plaatsvindt

art. 156 Gemeentewet