gemeente Steenbergen | Functieboek gemeente Steenbergen

Regeling Functieboek gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 23-05-2013
 • Terugwerkende kracht t/m 01-05-2013
 • Datum uitwerking-treding 16-11-2019
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 07-05-2013
 • Bron bekendmaking Steenbergse Bode
 • Kenmerk voorstel BM1300937

Inleiding

09-10-2012: functieboek vastgesteld door burgemeester en wethouders overeenkomstig het bepaalde in de Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Steenbergen (art. 2, lid 4)

Inleiding

Het FUNCTIEBOEK GEMEENTE STEENBERGEN 2013 is opgesteld ten behoeve van de ambtelijke organisatie van de gemeente Steenbergen. Het is een startdocument dat als gevolg van organisatieontwikkelingen van tijd tot tijd dient te worden bijgesteld.

Aanleiding voor het opstellen van een nieuw functieboek is de toepassing van het nieuwe sectorale functiewaarderingssysteem, genaamd HR21, per 1 januari 2013.

Functieboek

HR21 is ontwikkeld als een sectorale methode voor het beschrijven en waarderen van functies. De basis van de methode zijn de 101 generieke normbeschrijvingen. Uitgangspunt is dat organisaties hieruit een selectie maken en daarmee een lokaal functieboek samenstellen.

Functies

Op basis van een technische omzetting van de actuele functiebeschrijvingen naar een van de 101 normfuncties binnen HR21 is een selectie van normfuncties ontstaan. De geselecteerde normfuncties (eventueel aangevuld met lokale functies) vormen tezamen het functieboek.

In het functieboek zijn de toepasselijke normfuncties gerangschikt in functiereeksen en functiegroepen. De functiereeks is een weergave van het organisatieproces. De functiegroep weerspiegelt de bijdrage van de functie binnen het organisatie proces. De indeling is niet meer dan een praktische ordening van de normfuncties.

Salarisschaal / conversietabel

De normfuncties zijn allemaal al gewaardeerd met het waarderingssysteem van HR21. Door de waarderingen (puntenscores) is een onderlinge rangordening van de functies (indeling naar zwaarte) tot stand gebracht. Voor de vertaling van de puntenscore per normfunctie naar een gemeentelijke salarisschaal wordt gebruik gemaakt van een conversietabel. De conversietabel is een op maat gemaakte tabel en met instemming van de commissie voor Georganiseerd Overleg door het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen vastgesteld bij besluit van 6 november 2012, nummer BM1202522.

Leeswijzer / Indelingswijzer

Ter ondersteuning van dit functieboek zijn als bijlagen toegevoegd:

 • -

  Leeswijzer functiebeschrijven HR21 (01-04-2011);

 • -

  Indelingswijzer HR21 (01-04-2011);

 • -

  Matrix normfuncties gemeente Steenbergen (in groene kleur aangeduid) binnen 101 normfuncties HR21 per 1-1-2013 (07-05-2013);

 • -

  Matrix normfuncties gemeente Steenbergen met functieschalen per 1-1-2013

  (07-05-2013).

Geselecteerde normfuncties:

Regeling informatie

Reeks HR21

Groep HR21

Normfunctie HR21

Functiecode HR21

Waarderings-score

Politiek

--

lokale functie griffier

(nog te ontwikkelen)

--

--

Management

Strategisch I

gemeentesecretaris/ algemeen directeur

N02.01.02

1000

Strategisch II

strategisch

manager II

N02.02.04

837

Tactisch

tactisch leidinggevende II

N02.04.04

707

Operationeel

operationeel leidinggevende III

N02.05.06

495

Beleid

Advies

adviseur II

N03.01.04

719

adviseur III

N03.01.06

638

adviseur IV

N03.01.08

557

adviseur V

N03.01.10

527

Ontwikkeling

mdw ontwikkeling II

N03.02.04

638

mdw ontwikkeling III

N03.02.06

557

mdw ontwikkeling IV

N03.02.08

527

Uitvoering

mdw beleidsuitvoering I

N03.03.02

564

mdw beleidsuitvoering II

N03.03.04

458

mdw beleidsuitvoering III

N03.03.06

394

mdw beleidsuitvoering IV

N03.03.08

327

Handhaving

mdw handhaving I

N03.04.02

511

mdw handhaving II

N03.04.04

432

mdw handhaving III

N03.04.06

327

Realisatie

Ontwerp & voorbereiding

mdw ontwerp & voorbereiding II

N04.01.04

638

mdw ontwerp & voorbereiding III

N04.01.06

564

mdw ontwerp & voorbereiding IV

N04.01.08

460

Technische uitvoering

mdw technische uitvoering II

N04.03.04

283

mdw technische uitvoering III

N04.03.06

205

mdw technische uitvoering IV

N04.03.08

132

Beheer

Locatie

mdw locatie I

N05.01.02

394

mdw locatie II

N05.01.04

394

mdw locatie IV

N05.01.08

239

mdw locatie V

N05.01.10

156

Reeks HR21

Groep HR21

Normfunctie HR21

Functiecode HR21

Waarderings-score

Beheer

(vervolg)

Systemen

mdw systemen II

N05.02.04

494

mdw systemen III

N05.02.06

394

Gegevens

mdw gegevens I

N05.03.02

564

mdw gegevens II

N05.03.04

494

mdw gegevens III

N05.03.06

394

mdw gegevens V

N05.03.10

258

Bedrijfsvoering

mdw

bedrijfsvoering I

N05.04.02

494

mdw

bedrijfsvoering II

N05.04.04

394

mdw

bedrijfsvoering III

N05.04.06

327

mdw

bedrijfsvoering IV

N05.04.08

258

Dienstverlening

Publiek

mdw publiek II

N06.01.04

369

mdw publiek III

N06.01.06

258

Educatie

mdw educatie III

N06.02.06

258

Ondersteuning

Administratief & secretarieel

mdw administratief & secretarieel III

N07.01.06

258

Facilitair

mdw facilitair II

N07.02.04

2258

mdw facilitair IV

N02.07.08

132

Module HR21

coördinatie

--

--

--

Werk en denkniveau

Wer

In de normbeschrijvingen is een indicatief werk- en denkniveau vermeld; het minimaal benodigde werk- en denkniveau dat nodig is voor het succesvol uitvoeren van de functie. Hier wordt niet gedoeld op het werk- en denkniveau van de functiehouder. De aanduiding heeft geen directe relatie met de waardering van de functie en ook niet met het opleidingsniveau.

Het in de normbeschrijvingen opgenomen indicatief werk- en denkniveau kan in voorkomende tot misvattingen leiden. Evenwel mag het bevoegd gezag volgens de systematiek van HR21 geen wijziging aanbrengen in de normbeschrijvingen, dus ook niet in het ter zake opgenomen indicatief werk- en denkniveau.

In aanvulling op de normbeschrijvingen zijn voor de gemeentelijke organisatie de navolgende functies aangewezen waarvoor een indicatief MBO werk- en denkniveau geldt in afwijking van het in de normbeschrijving vermelde indicatief VMBO werk- en denkniveau:

- Medewerker technische uitvoering II

- Medewerker locatie IV

- Medewerker gegevens V

- Medewerker bedrijfsvoering IV

- Medewerker publiek III

- Medewerker educatie III

- Medewerker administratief & secretarieel III

Benadrukt wordt dat in alle gevallen aan de in een functiebeschrijving vermelde functie-eisen slechts indicatieve betekenis kan worden toegekend.