gemeente Steenbergen | Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2014

Regeling Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 10-04-2014
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 18-06-2015
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 08-04-2014
 • Bron bekendmaking gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BBM1400258

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, de burgemeester van Steenbergen, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar (ieder voor zover hun bevoegdheden betreft),

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het uit oogpunt van doelmatigheid, efficiënte bedrijfsvoering en een betere dienstverlening aan de burgers wenselijk is daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar op te dragen aan ambtenaren via mandaat, volmacht of machtiging.

Besluiten:

1. vast te stellen het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2014;

2. in te trekken het Mandaatstatuut 2011, laatstelijk gewijzigd op 22 februari 2013.

Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 • A.

  Ten aanzien van mandaat:

  • 1.

   Mandaat : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandaatverlener) besluiten te nemen;

  • 2.

   Mandaatverlener : degene die het mandaat verleent;

  • 3.

   Mandaatverkrijger : degene die het mandaat ontvangt;

  • 4.

   Ondermandaat : de bevoegdheid om in naam van een mandaatverkrijger (die het mandaat gekregen heeft van een bestuursorgaan) besluiten te nemen.

 • B.

  Ten aanzien van volmacht:

  • 1.

   Volmacht : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

  • 2.

   Volmachtverlener : degene die de volmacht verleent;

  • 3.

   Volmachtverkrijger : degene die de volmacht ontvangt.

 • C.

  Ten aanzien van machtiging:

  • 1.

   Machtiging : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) te besluiten tot feitelijke handelingen en deze te verrichten;

  • 2.

   Machtigingverlener : degene die de machtiging verleent;

  • 3.

   Machtigingverkrijger : degene die de machtiging ontvangt.

Artikel 2: Bevoegdheid personen bij verlening mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Indien het mandaat, de volmacht of de machtiging aan een bepaalde functionaris wordt verleend, wordt daarmee het mandaat, de volmacht of de machtiging eveneens geacht te zijn verleend aan de hiërarchisch hoger geplaatsten zoals de directeur/gemeentesecretaris en het afdelingshoofd van de betreffende afdeling.

 • 2.

  De functionarissen maken van het aan hun verleende mandaat, de volmacht of de machtiging slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein.

Artikel 3: Grenzen aan het mandaat, de volmacht en de machtiging

 • 1.

  Bij de verlening van mandaat, volmacht of machtiging houden het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar in zijn algemeenheid rekening met de volgende uitgangspunten:

  • a.

   Bestuurlijk/politiek gevoelige zaken komen niet in aanmerking voor mandaat, volmacht of machtiging;

  • b.

   Er moet sprake zijn van efficiëntie en tijdwinst;

  • c.

   In principe wordt zo laag mogelijk in de organisatie gemandateerd;

  • d.

   Besluiten van privaatrechtelijke aard dienen binnen de daartoe bestemde budgetten te vallen waarbij de bepalingen van de budgethoudersregeling in het kader van het budgethouderschap in acht dienen te worden genomen;

  • e.

   Onderwerpen die reeds geregeld zijn bij de totstandkoming van de ISD en de OMWB en de daartoe opgestelde aanwijzingsbesluiten, lenen zich niet voor mandaat.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid komen de navolgende zaken niet in aanmerking voor verlening van mandaat, volmacht en machtiging indien:

  • a.

   Het besluit voor de aanvrager van negatieve aard is, uitgezonderd de negatieve besluiten die in dit mandaatbesluit met name zijn genoemd;

  • b.

   Advies nodig is van andere afdelingen en/of instellingen en het ontvangen advies niet aansluit op het eigen standpunt c.q. niet tot dezelfde conclusie leidt;

  • c.

   Overleg nodig is met de portefeuillehouder en deze te kennen geeft het voorstel aan het college van burgemeester en wethouders te willen voorleggen;

  • d.

   Het besluit een afwijking zou inhouden van bestaand beleid;

  • e.

   Het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  • f.

   Vóór het nemen van het besluit reeds bezwaarschriften zijn ingediend.

 • 3.

  Doet zich één van de onder lid 2 genoemde bepalingen voor, dan wordt het nemen van het besluit overgelaten aan het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan. Dat geldt ook voor de beslissingen op bezwaar die behandeld zijn door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie conform de Verordening commissie bezwaarschriften Steenbergen 2012.

 • 4.

  Hetgeen in het vorige lid, tweede zin, is opgenomen is niet van toepassing op beslissingen op bezwaar die genomen dienen te worden naar aanleiding van bezwaarschriften die zijn behandeld door de ISD, mits de beslissingen op bezwaar overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften ISD worden genomen.

 • 5.

  Wanneer persoonlijke betrokkenheid van de verkrijger van het mandaat, de volmacht of de machtiging bij het te nemen besluit bestaat, vindt besluitvorming plaats door de hiërarchisch hoger geplaatste persoon op de afdeling, in het geval van een afdelingshoofd door de directeur/gemeentesecretaris of een ander afdelingshoofd en in het geval van de directeur/gemeentesecretaris door het bevoegde bestuursorgaan.

 • 6.

  Ingeval artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet van toepassing is, neemt het college van burgemeester en wethouders het besluit zelf.

 • 7.

  Bij de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in de bij dit besluit behorende lijst wordt de geldende wet- en regelgeving in acht genomen.

Artikel 4: Reikwijdte mandaatverstrekking

 • 1.

  Indien het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin van het woord, onverminderd het bepaalde in artikel 3.

 • 2.

  Naast het nemen van besluiten wordt hieronder dan ook mede verstaan:

  • a.

   Het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van voorbereidingshandelingen;

  • b.

   Het intrekken van besluiten (niet in het kader van bestuurlijke handhaving);

  • c.

   Het uitreiken van bewijs van ontvangst van aanvragen;

  • d.

   Het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen, verdagen opschorten en/of uitstellen;

  • e.

   Verzoeken om aanvullende informatie;

  • f.

   Verzoeken tot kosteloze advisering aan derden (politie, brandweer, nutsbedrijven, Rijksdiensten ed.);

  • g.

   Verzoeken tot het betalen van legeskosten op grond van vastgestelde verordeningen;

  • h.

   Het voeren van correspondentie die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  • i.

   Het verstrekken van inlichtingen over vastgesteld beleid;

  • j.

   Het stellen van nadere voorwaarden;

  • k.

   Het toekennen van bedragen in termijnen;

  • l.

   Het verstrekken van opdrachten tot uitbetaling uitkering;

  • m.

   Het toekennen van voorschotten;

  • n.

   Het uitvoeren van selectie en gunning conform vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid;

  • o.

   Het afleggen van verantwoording aan het Rijk;

  • p.

   Het beslissen op verzoeken om schadevergoeding (zelfstandige en onzelfstandige schadebesluiten);

  • q.

   Het toezenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • r.

   Alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen de verleende bevoegdheid;

  • s.

   De mandaatverkrijgers zijn bevoegd de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen voor zover dat ter uitvoering van de verkregen bevoegdheid nodig is.

 • 3.

  De bevoegdheid tot het verrichten van uitvoeringscorrespondentie en het verstrekken van informatie voor niet-gemandateerde bevoegdheden worden bij mandaat opgedragen aan alle ambtelijke functionarissen, voor zover deze taken een relatie hebbend met hun functie en er geen nieuwe rechtsverhoudingen ontstaan.

 • 4.

  Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (te denken valt aan een overeenkomst) aan een volmachtontvanger wordt ook de bevoegdheid verleend tot opzegging van die overeenkomst alsmede tot de bewaking van de uitvoering van die overeenkomst, waartoe een ingebrekestelling wordt gerekend.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Daar waar door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging. Hierbij dient de volgende formulering te worden aangehouden:

  • “<Bestuursorgaan

   bijvoorbeeld: Burgemeester/Burgemeester en wethouders> van de gemeente Steenbergen,

  • namens

   dezen,

  • <drie

   witregels>

  • naam

   mandaatverkrijger (voorletters en achternaam)

  • functie

   mandaatverkrijger”

Artikel 6 Ondermandaat

 • 1.

  Ondermandaat en het doorgeven van een volmacht of machtiging zijn niet toegestaan, behalve indien dit is opgenomen in de bij dit besluit behorende mandaatlijst.

 • 2.

  Ondermandatering en het doorgeven van volmacht of machtiging geschiedt bij schriftelijk besluit door betreffende mandaatverkrijger, volmachtverkrijger of machtigingsverkrijger. Het besluit dient voldoende te zijn gespecificeerd. De oorspronkelijke mandaatverkrijger, volmachtverkrijger of machtigingsverkrijger blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondergemandateerde of doorgegeven bevoegdheden. Deze ondergemandateerde of doorgegeven bevoegdheden worden onder verantwoordelijkheid van de directeur/gemeentesecretaris of het afdelingshoofd in de mandaatlijst opgenomen.

 • 3.

  Voor zover een mandaat door tussenkomst van de directeur/gemeentesecretaris en/of een afdelingshoofd aan een medewerker van de eigen afdeling is verleend, zijn deze bevoegd dit mandaat in te trekken.

 • 4.

  De voorschriften die voor het mandaat gelden zijn onverminderd van toepassing op het ondermandaat. Daarnaast kunnen aan een ondermandaat extra voorschriften worden verbonden.

 • 5.

  Bevoegdheden die zijn ondergemandateerd mogen niet nogmaals worden ondergemandateerd.

 • 6.

  Ondermandaten en de doorgegeven volmachten of machtigingen worden ter kennis van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar gebracht.

Artikel 7 Afwezigheid mandaatverkrijger

Het mandaat wordt uitgeoefend door de functionarissen zoals aangegeven in de mandaatlijst. Zijn zij afwezig, dan worden zij vervangen door hun direct leidinggevende, tenzij anders is aangegeven in de mandaatlijst.

Artikel 8 Ter inzage legging en bekendmaking

 • 1.

  Daar waar door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar een bevoegdheid is verleend, wordt tevens de bevoegdheid tot bekendmaking hiervan verleend.

 • 2.

  Alle eerdere door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar genomen mandaatbesluiten, voor zover opgenomen in dit document, zijn hierbij ingetrokken.

 • 3.

  Het mandaatbesluit wordt ter inzage gelegd bij de receptie van het gemeentehuis van Steenbergen. Hiervan wordt mededeling gedaan het elektronisch gemeenteblad.

Artikel 9 Aanhaling en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit mandaatbesluit treedt op de dag na bekendmaking in werking onder gelijktijdige intrekking van het “Mandaatstatuut 2011 gemeente Steenbergen” dat laatstelijk gewijzigd is op 22 februari 2013 en kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit 2014 gemeente Steenbergen”.

 • 2.

  Mandaten toegekend bij of krachtens het Financieringsstatuut gemeente Steenbergen blijven onverkort van kracht.

Bijlage: Mandaatlijst

Afkortingen

Algemeen

Directeur/gemeentesecretaris

P&O

Overig

Staf

Publiekszaken

Burgerzaken

Communicatie

Vergunningen

Belastingen

Beleid

Ruimtelijke ordening

Maatschappelijke ontwikkeling

Subsidie

Gehandicaptenparkeerkaart

Leerlingenvervoer

WMO

ISD

Leerplicht

Kinderopvang

Handhaving en toezicht

Basisadministratie adressen en gebouwen

Realisatie & Beheer

Eigendom & Beheer

Ondersteuning

P&O

ICT

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Financiën

Belastingen

Basisadministratie adressen en gebouwen

Mandaatverlening aan externen en overig

Veiligheidsregio

AFKORTINGEN:

ABS = Ambtenaar van de burgerlijke stand

APV = Algemene plaatselijke verordening 2013

AMvB Sisa = Algemene maatregel van bestuur Single information Single audit

AVOI = Algemene verordening ondergrondse infrastructuren

Awb = Algemene wet bestuursrecht

Awr = Algemene wet rijksbelastingen

BABW = Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Barim = Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

B&W = College van Burgemeester en Wethouders

BOR = Besluit omgevingsrecht

BRO = Besluit ruimtelijke ordening

BW = Burgerlijk wetboek

CAR/UWO = Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst

ISD = Intergemeentelijke Sociale Dienst

LPA = Leerplichtambtenaar

MT = Management Team

OMWB = Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

P&O = Personeel & Organisatie

RVV90 = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

UAV = Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet BAG = Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Wet BRP = Wet basisregistratie personen

Wet Woz = Wet waardering onroerende zaken

Wkpb = Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Wm = Wet milieubeheer

WMO = Wet maatschappelijke ondersteuning

Wob = Wet openbaarheid bestuur

Wro = Wet ruimtelijke ordening

WSB = Welzijnssubsidiebeleid

WVW = Wegenverkeerswet 1994

Algemeen

Voor de gehele organisatie

Regeling informatie

Voorbereidende handelingen behorende bij uitvoering gemandateerde taken

Afdelingshoofd

Medewerker

Mondeling / schriftelijk verstrekken informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard

Afdelingshoofd

Medewerker

Opvragen stukken

Afdelingshoofd

Medewerker

Opvragen feitelijke informatie t.b.v. aanvraagprocedures

Afdelingshoofd

Medewerker

Vragen advies derden/ instellingen

Voor zover geen administratiekosten in rekening gebracht en geen rechtsgevolgen volgen

Afdelingshoofd

Medewerker

Ondertekenen schriftelijke ontvangstbevestigingen

Afdelingshoofd

Medewerker

Ondertekenen rappelbrieven

Afdelingshoofd

Medewerker

Doorzenden en terugzenden geschriften waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, of die niet voor hem bestemd zijn en ook niet worden teruggezonden

Art. 2:3 Awb juncto art 6:15 Awb

B&W, Burgemeester

Medewerker

Nee

Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur afhandelen

Wob

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Dwangsombeschikkingen en feitelijke handelingen in de zin van de Wet dwangsom

Titel 4.1 Awb

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Beschikkingen en feitelijke handelingen m.b.t. bestuursrechtelijke geldschulden

Titel 4.4 Awb

B&W, Burgemeester

Afdelingshoofd

Nee

Opnemen verslaglegging mondelinge zienswijzen

Awb

B&W, Burgemeester

Medewerker

Nee

Aanvragen van offertes voor werken, leveringen en diensten

BW, Gemeentewet

B&W, Burgemeester

Afdelingshoofden/ budgethouders

Medewerker

Opdrachtverlening voor werken, leveringen en diensten

BW, Gemeentewet

B&W, Burgemeester

Afdelingshoofden/ budgethouders

Medewerker

Opleggen hersteltermijn ex art. 4:5 Awb

Art. 4:5 Awb

B&W, Burgemeester

Medewerker

Nee

Ondertekenen brieven acceptatie/ verhindering n.a.v. uitnodiging

B&W, Burgemeester

Directeur / Gemeentesecretaris

Medewerker

Bekendmakingen, publicaties en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten en regelgeving

Afd. 3.4 en 3.6 Awb, Gemeente-wet, Wm, Wro

B&W, Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Aansprakelijk stellen partijen i.v.m. schade

Art. 6:162 e.v. BW

B&W, Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, boete

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Opvragen uittreksels Justitiële Documentatie

Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Aanvraag verklaringen omtrent gedrag

Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Directeur/gemeentesecretaris:

P&O

Regeling informatie

Instroom

Openstellen vacature binnen vastgestelde formatie

CAR/UWO

B&W

Na afstemming met MT, en overleg met medewerker P&O

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Benoemen van personeel binnen de reguliere en als zodanig vastgestelde formatie en binnen de bestaande daartoe beschikbaar gestelde budgetten

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Benoemen van personeel na een tijdelijk dienstverband in vaste dienst

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Bevorderen van personeel in een aanloopschaal naar de functieschaal

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Beslissen op verzoeken van personeel om structurele werktijdvermindering dan wel structurele werktijduitbreiding binnen de reguliere en als zodanig vastgestelde formatie en binnen de bestaande daartoe beschikbaar gestelde budgetten

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Inhuur van tijdelijk personeel

BW, Gemeentewet

B&W, Burgemeester

In overleg met MT, medewerker P&O en afdelingshoofd

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Bezoldiging en toelagen

Vaststellen aanvangssalaris

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toekennen waarnemingstoelage

CAR/UWO

B&W

Na afstemming in MT

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toekennen toelage onregelmatige dienst

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toekennen ambtsjubileumgratificatie en gratificatie gemeentedienstjubileum

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toekennen van een bijzondere beloning (attentie, extra verlof of gratificatie) aan een ambtenaar op basis van artikel 15:1:28 CAR/UWO-regeling

CAR/UWO

B&W, Burgemeester

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toekennen persoonlijke – en groepsgratificatie

CAR/UWO

B&W

Na afstemming in MT

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Beslissen op verzoeken om uitwisseling van arbeidsvoorwaarden ex artikel 4a:1, 4a:2 en 6:2 van de CAR/UWO

CAR/UWO

B&W, Burgemeester

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Loondoorbetaling tijdens ziekte

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toekennen ontslaguit-kering (WW + BW-WW)

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toekennen verplaatsingskosten

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

(Niet) toekennen (extra) jaarlijkse periodieke verhoging

Bezoldigingsveror-dening

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toekennen salaris bij bevordering naar hogere schaal

Bezoldigingsveror-dening

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toestaan dat door afdelingshoofden wordt overgewerkt

B&W/ Burgemeester

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toestaan dat wordt overgewerkt waarbij zowel de gewerkte uren als de overwerk toeslag wordt uitbetaald

B&W, Burgemeester

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toestaan dat compensatie-uren (tijdsvergoeding voor extra gewerkte uren c.q. overwerkt) wordt uitbetaald

B&W, Burgemeester

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toekennen vergoeding inconveniënten

Bezoldigingsveror-dening

B&W

Na afstemming met MT

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toekennen consignatievergoeding

Bezoldigingsveror-dening

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Toekennen van schadevergoeding aan een ambtenaar op basis van artikel 15:1:23 van de CAR/UWO-regeling tot een bedrag van €250,-

CAR/UWO

B&W, Burgemeester

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Aanwijzen en vergoeden BHV

Bezoldigingsveror-dening

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Uitstroom

Ontslag op eigen verzoek

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Ontslag wegens (keuze)pensioen

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Ontslag wegens volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

CAR/UWO

B&W

Na afstemming met afdelingshoofd

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Ontslag uit een tijdelijke urenuitbreiding

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Gedeeltelijk ontslag na terugbrengen formele arbeidsduur

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Opleiding

Toekennen van tijd en vergoeding kosten opleiding

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Vaststellen opleidingsplan

CAR/UWO

B&W

Na afstemming met MT

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Vaststellen persoonlijk ontwikkelingsplan

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Verplichten tot het volgen van een opleiding

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Verlof

Verlenen van gewoon en buitengewoon verlof aan afdelingshoofden overeenkomstig de geldende regels en het geformuleerde beleid

CAR/UWO

B&W, Burgemeester

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Verlenen van langdurig zorgverlof

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Verlenen van vakbondsverlof

CAR/UWO

B&W

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Overig

Regeling informatie

Alle mandaten voor zover verleend aan de afdelingshoofden

B&W, Burgemeester

Directeur/ gemeentesecretaris

Nee

Ondertekenen van brie-ven ter zake de accepta-tie of verhindering gevolg te geven aan uitnodigin-gen voor recepties, feestelijke voorstellingen en concerten c.a., gericht aan B&W en/of de burgemeester

B&W

.

Directeur/ gemeentesecretaris

Medewerkers bestuurssecreta-riaat

Staf

Bezwaar behandeling

Regeling informatie

Behandelen bezwaarschriften

Hoofdstukken 6 en 7 Awb

B&W, Burgemeester

Voor zover bevoegdheid niet is geregeld in Verordening commissie bezwaarschriften, en m.u.v. beslissing op bezwaar

Medewerker

Nee

Afdeling Publiekszaken

Burgerzaken

Regeling informatie

Afgifte paspoort, Europese identiteitskaart

Paspoortwet

Burgemeester

Medewerker

Nee

Afgifte rijbewijs

WVW

Burgemeester

Medewerker

Nee

Ongeldig verklaren rijbewijs

WVW

Burgemeester

Afdelingshoofd

Nee

Advisering naturalisatie

Rijkswet Nederlanderschap

Burgemeester

Medewerker

Nee

Aanvragen optie Nederlanderschap

Rijkswet Nederlanderschap

Burgemeester

Medewerker

Nee

Bewijzen van Nederlanderschap en/of verklaring omtrent nationaliteit

Wet BRP

Burgemeester

Medewerker

Nee

Attestatie de Vita

Wet BRP

Burgemeester

Medewerker

Nee

Verstrekken/weigeren inlichtingen uit BRP, uitvoeren administratie BRP en nemen besluiten BRP

Wet BRP

B&W

Medewerker

Nee

Legaliseren handtekeningen

Burgemeester

Medewerker

Nee

Afgifte gewaarmerkte afschriften/uittreksels

Wet BRP

B&W

Medewerker

Nee

Rechtshandelingen t.a.v. algemene begraafplaat-sen zoals vergunningen voor reserveren graf, plaatsen gedenksteen, verlengen grafrecht en verhuur/ gebruik aula

Wet op de lijkbezorging, Beheerverordening begraafplaatsen

B&W

Medewerker

Nee

Uitvoering Wet op de lijkbezorging, bijv. nemen van besluiten i.v.m. opgraving en herbegraving

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Afdelingshoofd

ABS

Verlenen ontheffing termijn begraven / cremeren

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Medewerker

Nee

Afgifte “Laissez Passer” voor lijken

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Medewerker/ ABS

Nee

Verlof tot ontleding van lijken

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Medewerker/ ABS

Nee

Advisering inzake naturalisatie aan justitie

Rijkswet Nederlanderschap

Burgemeester

Medewerker

Nee

Kennisgevingbetreffende verkrijging Nederlandse nationaliteit

Rijkswet Nederlanderschap

Burgemeester

Medewerker

Nee

Handelingen m.b.t. reisdocumenten en rijbewijzen, bijv. richting ministeries

Paspoortwet, WVW

Burgemeester

Medewerker

Nee

Op enkel verzoek van bruidspaar aanwijzen/ aanstellen van externe buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

Art. 1:16 BW, Besluit burgerlijke stand 1994

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Aanwijzing externe trouwlocaties voor de sluiting van een enkel huwelijk op verzoek van het bruidspaar

Reglement burgerlijke stand

Gemeenteraad B&W

De trouwlocatie voldoet aan de daarvoor gestelde eisen opgenomen in het reglement burgerlijke stand

Afdelingshoofd

Medewerker

(Weigeren van) toestem-ming voor het sluiten van een huwelijk op tijdstippen die afwijken van de standaard-tijdstippen

Reglement burgerlijke stand

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Correspondentie over en verstrekken inlichtingen uit het kiesregister

Kieswet

Burgemeester

Medewerker

Nee

Bekendmakingen inzake verkiezingen

Kieswet

Burgemeester

Medewerker

Nee

Uitreiken nieuwe oproepkaarten

Kieswet

Burgemeester

Medewerker

Nee

Communicatie

Regeling informatie

Het beslissen op verzoeken inzake het gebruik van het gemeentewapen

B&W

Medewerker

Nee

Vergunningen

Regeling informatie

Vergunningen: APV/ Bijzondere wetten

Besluiten Wet op de kansspelen

Wet op de kansspelen

B&W

Medewerker

Nee

Collectevergunningen, inzameling kleding / goederen

APV

B&W

Medewerker

Nee

Ontheffing geluidshinder

APV

B&W

Medewerker

Nee

Vergunning aanbrengen en hebben reclame

APV

B&W

Medewerker

Nee

Standplaatsvergunning

APV

B&W

Medewerker

Nee

Evenementenvergunning

APV

Burgemeester

Medewerker

Nee

Vergunning demonstraties / manifestaties

APV

Burgemeester

Afdelingshoofd

Nee

Overige Vergunningen /ontheffingen APV

APV

B&W, Burgemeester

Medewerker

Nee

Vergunning en ontheffing Drank- en Horecawet

Drank- en Horecawet

Burgemeester

Medewerker

Nee

Uitvoering Drank- en Horecaverordening

Drank- en Horecaverordening

Burgemeester

Medewerker

Nee

Vergunning exploiteren horecabedrijf

APV

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Standplaatsvergunning markten

Marktverordening

B&W

Medewerker

Nee

Vergunning snuffelmarkt

APV

Burgemeester

Medewerker

Nee

Afsluiten erfpacht-overeenkomst inzake kermis- standplaatsen

APV

B&W

Medewerker

Nee

Verhuur standplaats

APV

B&W

Medewerker

Nee

Ventvergunning

APV

B&W

Medewerker

Nee

Ontheffing verwekken gerucht op zondag

Artt. 3 en 4 Zondagswet

Burgemeester

Medewerker

Nee

Stookontheffing

Art. 5.34 APV

B&W

Medewerker

Nee

Vergunning gebruik openbare plaats anders dan publieke functie

APV

B&W

Medewerker

Nee

Vergunning 2:72 APV (ter beschikking stellen/aanwezig houden consumentenvuurwerk)

APV

B&W

Medewerker

Nee

Verlenen/weigeren vergunning tijdelijke verhuur ingevolge Leegstandswet

Leegstandswet

B&W

Afdelingshoofd bij weigeren

Medewerker bij verlenen

Ontheffing wedstrijden op de weg

Art. 148 WVW

B&W

Medewerker

Nee

Vergunningen: Wabo

Beschikken op aanvragen i.h.k.v. artt. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 en 2.6 Wabo, in positieve zin ongeacht of er tevoren zienswijzen zijn ingediend

Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Beschikken op aanvragen i.h.k.v. artt. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 en 2.6 Wabo, in negatieve zin ongeacht of er tevoren zienswijzen zijn ingediend

Wabo

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Intrekken van een beschikking eerste of tweede fase o.g.v. art. 2.5 lid 2 Wabo

Wabo

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Intrekken van een omgevingsvergunning o.g.v. art. 3.23 Wabo

Wabo

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Beslissen over aanvragen m.b.t. wijzigen of intrek-ken van vergunningen als bedoeld in artt. 2.31 en 2.33 Wabo

Wabo

B&W

Bij indienen zienswijze of weigering verklaring van geen bezwaar portefeuillehouder informeren

Afdelingshoofd

Nee

Intrekken vergunningen Wabo

Wabo

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Het vragen van adviezen als bedoeld in art. 2.26 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

Bor, Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Uitbrengen van advies o.g.v. art. 2.26 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

Bor, Wabo

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in art. 2.27 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

Bor, Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag o.g.v. art. 4:5 Awb / art. 3.18 Wabo

Awb, Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Verlengen van een beslistermijn o.g.v. art. 3.9 lid 2 Wabo

Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Tijdelijke gebruiksvergunning

Brandbeveiligings-verordening

B&W

Advies politie, brandweer

Afdelingshoofd

Medewerker

Accepteren/weigeren melding

Wm

B&W

Medewerker

Nee

Beoordeling bodemrapport

Wm en andere relevante wetten

B&W

Medewerker

Nee

Schrijven van een rappelbrief om een melding ex art. 8.41 Wm in te dienen c.q. aan te vullen

Art. 8.41 Wm juncto afdeling 1.2 Barim

B&W

Medewerker

Nee

Bevestigingsbrief en publicatie melding ex art. 8.41 Wm

Art. 8.41 Wm juncto afdeling 1.2 Barim

B&W

Medewerker

Nee

Besluiten tot het opleggen van nadere voorschriften zoals bedoeld in art. 8.42 Wm en publicatie hiervan

Art. 8.42 e.v. Wm

B&W

Medewerker

Nee

Bevestigingsbrief en publicatie melding

Art. 3.10 lid 3 Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Ontheffing geluidshinder en trilling inzake bouw- en sloopwerkzaamheden

Artt. 8.4 en 8.5 Bouwbesluit 2012

B&W

Medewerker

Nee

Behandelen/afdoen melding inzake sloopvoornemen

B&W

Medewerker

Nee

Behandelen en beslissen meldingen en vergunningsverzoeken krachtens Wabo

Wabo Uitvoerings-besluiten

B&W

Medewerker

Nee

Aanhouden aanvraag omgevingsvergunning

Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Mededelen besluit af te wijken van welstandsadvies

B&W

Medewerker

Nee

Overschrijven vergun-ningen i.h.k.v. Wabo

Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Doorbreken aanhoudingsplicht o.g.v. art. 3.3 Wabo

Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Vergunningen: Basis administraties adressen en gebouwen

Gedeeltelijke uitvoering Wet BAG

Wet BAG

B&W

Uitsluitend constatering en opmaken schriftelijke verklaringen tot signaleren van wijzigingen in feitelijke situaties die van invloed zijn op gebouwenregistraties en die niet in een ander krachtens de wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

Medewerker

Nee

Belastingen

Regeling informatie

Vaststellen van belastingaanslagen

Belastingverorde-ning, Gemeente-wet, Wet WOZ

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Invordering in eerste aanleg, waaronder het bekendmaken van aanslagbiljetten door uitreiking of toezending en het invorderen van de belastingschuld

Awr, Belasting-verordening, Gemeentewet, Wet WOZ

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Vaststellen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor een belastingschuld

Awr, Belasting-verordening, Gemeentewet, Wet WOZ

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Vaststellen van waardebeschikkingen

Wet WOZ

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Beslissen op verzoeken om vrijstelling, vermindering, teruggave en ontheffing

AWR, Belastingverorde-ning

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Dwanginvordering, waaronder het aanmanen van de belasting-schuldige, het uitvaardigen van een dwangbevel, het opdracht geven om tot executie over te gaan, het verhaal onder derden

AWR, Leidraad Invordering, Belastingverorde-ning

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Verrekenen van belastingschulden

AWR Leidraad Invordering Belastingverorde-ning

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Verlenen van uitstel van betaling/betalingsregelingen

AWR, Leidraad Invordering, Belastingverorde-ning

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

AWR, Leidraad Invordering, Belastingverorde-ning

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op administratief beroep

Afdelingshoofd

Medewerker

Vaststellen van de door de belastingschuldige in een concreet geval verschuldigde invorderingsrente

Leidraad Invordering

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij beschikking

Art. 4:18 Awb

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Vragen van gegevens en inlichtingen

AWR

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Handelingen ter zake van de heffing en invordering, voor de afdeling relevante, leges en gemeentelijke belastingen

Belastingverorde-ningen, Gemeentewet,

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Afdeling Beleid

Ruimtelijke ordening

Regeling informatie

Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten

Bro, Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Het afwijzen van verzoeken tot het van overheidswege aanbrengen van geluidsisolatie aan woningen

Art. 126 Wet geluidhinder

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Toekenning/afwijzing starterslening

Verordening Stimuleringsfonds

B&W

Afdelingshoofd bij afwijzen

Medewerker bij toekennen

Toekenning/afwijzing duurzaamheidslening

Verordening Duurzaamheids-leningen

B&W

Afdelingshoofd bij afwijzen en/of afwijking van het advies van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten via afdelingshoofd

Medewerker

Afdoen verzoek tot ontheffing van het verbod tot doorverkoop van de woning.

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Afdoening verzoek in het kader van Besluit beheer sociale-huursector

Besluit beheer sociale-huursector

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Afwijzen beroep op verjaring van gronden

Artt. 3:99 en 3:105 BW

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Toewijzen beroep op verjaring

Art. 160 lid 1 onder e Gemeentewet

B&W

Ondertekening akte van levering

Afdelingshoofd

Nee

Afdoen recht van terugkoop bij niet nakoming bouwplicht

Algemene voorwaarden voor verkoop en levering van onroerende zaken

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Verkopen, huur en verhuur, ingebruikgeving goederen

BW, Gemeentewet

B&W, Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Gereedmelding en eind-verantwoording subsidie-regelingen

Provinciale subsidieverorde-ning

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Aanvragen en versturen van informatie bij subsidie

Provinciale subsidieverorde-ning

B&W

Medewerker

Nee

In behandeling nemen van verzoeken tot planschade

Bro, Procedure-verordening voor advisering in tege-moetkoming in planschade, Wro

B&W

Medewerker

Nee

Besluiten op verzoeken tot planschade

Bro, Procedure-verordening voor advisering in tege-moetkoming in planschade, Wro

B&W

Medewerker

Nee

Aanwijzen adviseur o.g.v. art. 3 Prodedure-verordening voor adviseren in planschade

Procedureverorde-ning advisering in tegemoetkoming in planschade

B&W

Medewerker

Nee

Maatschappelijke ontwikkeling

Subsidie

Regeling informatie

Besluiten omtrent verlening en vaststelling subsidie

Awb, Subsidie-verordening, Welzijn, Subsidie-verordening muziekonderwijs, WSB

B&W

Medewerker

Nee

Besluiten omtrent weigeren/intrekken subsidie

Awb, Subsidie-verordening Welzijn, WSB

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Beschikbaar stellen donaties bij jubilea sporten andere organisaties

Awb, Subsidie-verordening Welzijn, WSB

B&W

Medewerker

Nee

Verlenen van uitstel voor indienen bescheiden i.h.k.v. subsidieaanvra-gen en -vaststelling

Awb, Subsidie-verordening Welzijn

B&W

Met uitzondering budgetsubsidies

Afdelingshoofd

Medewerker

Gehandicaptenparkeerkaart

Regeling informatie

Toekenning / afwijzing gehandicaptenparkeer-kaart

Regeling gehandi-captenparkeerkaart WVW

B&W

Medewerker

Nee

Leerlingenvervoer

Regeling informatie

Uitvoering Verordening leerlingenvervoer

Verordening Leerlingenvervoer

B&W

Uitgezonderd zijn besluiten gebaseerd op hardheidclausule

Medewerker

Nee

WMO

Regeling informatie

Besluiten in het kader van de WMO

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, Besluit voorzieningen WMO

B&W

Toekenning van eenmalige voorziening, mits de kosten niet hoger zijn dan € 25.000,- per eenmalige voorziening Toekenning en wijziging periodieke voorzieningen tot een bedrag van € 25.000,- per voorziening Kosten per voorziening hoger dan € 25.000,-

Medewerker Afdelingshoofd

Ja Nee

Beëindiging WMO-voorzieningen

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, Besluit voorzieningen WMO

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Blokkering uitkeringen en betalingen WMO

WMO

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Aanmaning debiteuren WMO

WMO

B&W

Medewerker

Nee

Besluiten tot aangaan en ondertekening bruikleen-overeenkomsten WMO

Gemeentewet, WMO

B&W, Burgemeester

Medewerker

Nee

Besluiten tot aangaan en ondertekening huur-overeenkomsten WMO

Gemeentewet, WMO

B&W, Burgemeester

Medewerker

Nee

ISD

Regeling informatie

Beslissing op bezwaar

Awb

B&W

Mandaat strekt alleen voor zover overeenkomstig advies van de commissie behandeling bezwaarschriften ISD wordt besloten

Medewerker

Nee

Leerplicht

Regeling informatie

Uitvoering Leerplichtwet

Leerplichtwet

B&W

Leerplichtambtenaar

Nee

Kinderopvang

Regeling informatie

Bijhouden Landelijk Register Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen

Wet kinderopvang

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Besluit handhavings-maatregel overtreding inzake kinderopvang

Gemeentelijk HandhavingsbeleidWet kinderopvang

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Besluiten in het kader van subsidie ingevolge Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet kinderopvang, beleid Peuter-speelzaalwerk Nieuwe Stijl

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Handhaving en toezicht

Regeling informatie

Waarschuwing handhavingmaatregel

Awb, Gemeente-wet, en diverse bijzondere wetten

B&W

Medewerker

Nee

Vooraanschrijving handhavingmaatregel

Awb, Gemeente-wet, en diverse bijzondere wetten

B&W

Medewerker

Nee

Besluit (spoed) handhavingsmaatregel

Awb, Gemeente-wet, en diverse bijzondere wetten

B&W

Bij spoed voorafgaand overleg met juridisch controller; Bij spoed na overleg met/toestemming van portefeuillehouder handhaving

Afdelingshoofd

Nee

Afdoening klachten en verzoeken m.b.t. de openbare ruimte

Div. wet- en regelgeving

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Milieutaken

Wabo, Wm

B&W

Waarschuwingsbrief, vooraankondiging

Afdelingshoofd

Medewerker

Eigendom van dier overdragen

Art. 8, boek 5 BW

Burgemeester

Medewerker

Stichting Asiel Roosendaal

(Onmiddellijk) stilleggen van een activiteit waarvoor vergunning nodig is

Awb, Wm, Woningwet

B&W

Bij spoed voorafgaand overleg met juridisch controller; Bij spoed na overleg met/toestemming van portefeuillehouder handhaving

Afdelingshoofd

Nee

Basisadministratie adressen en gebouwen

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Gedeeltelijke uitvoering Wet BAG

Wet BAG

B&W

Uitsluitend constatering en opmaken schriftelijke verklaringen tot signaleren van wijzigingen in feitelijke situatie die van invloed zijn op gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

Medewerker

Nee

Afdeling Realisatie & Beheer

Regeling informatie

(Intrekken) besluit aanwijzen verkeersregelaars Steenbergen

Art. 56 BABW

Burgemeester

Medewerker en de burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Tholen en Woensdrecht

Door genoemde burgemeesters te bepalen

(Intrekken) besluit aanwijzen verkeersregelaars regionaal

Art. 56 BABW

Burgemeester

Alleen indien de burgemeester toestemming heeft van de burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Tholen en Woensdrecht

Medewerker

Nee

Afgifte verklaring van geen bezwaar gebruik gemeentewegen onder voorwaarden

B&W

Medewerker

Nee

Nemen van verkeers-besluiten t.b.v. aanleg gehandicaptenparkeer-plaatsen

B&W

Medewerker

Nee

Aanwijzen / afwijzen / opheffen gehandicapten-parkeerplaats

WVW

B&W

Na advies politie en medisch advies. Opheffen enkel op verzoek van houder

Medewerker

Nee

Het nemen van verkeersbesluiten

Art. 18 WVW

B&W

Na advies politie

Afdelingshoofd

Nee

Verlenen en weigeren tijdelijke verkeers-maatregelen

WVW

B&W

Na advies politie

Medewerker

Nee

Verlenen ontheffing op grond van art. 87 RVV90

Art. 87 RVV90

B&W

Ondermandaat slechts t.a.v. art. 25 RVV90 (ontheffing parkeren in parkeerschijfzone)

Afdelingshoofd

Medewerker

Verlenen ontheffing exceptioneel transport met landbouwvoertuigen

BABW

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Instellen tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. werken/ festiviteiten, incl. publicatie

BABW

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Bekendmaking permanente verkeersmaatregelen

BABW

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Verlenen vergunning t.b.v. het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

APV

B&W

Medewerker

Nee

Besluitvorming en uitvoering o.g.v. AVOI Steenbergen

AVOI

B&W

Medewerker

Nee

Registreren van belang bij het Kadaster t.b.v. de Wet uitwisseling ondergrondse netten

Wet uitwisseling ondergrondse netten

B&W

Medewerker

Nee

Directievoeren bij uitvoe-ring van werken behorend tot de taken van R&B

B&W

Medewerker

Nee

Houden van aanbeste-dingen ter zake uitvoering van taken van R&B

BW, Gemeentewet

B&W

Medewerker

Nee

Verlenen ontheffing plaatsen voorwerpen/ houtgewas e.d. bij hoogspanningslijn

APV

B&W

Geen bouwwerk

Afdelingshoofd

Medewerker

Afdeling Eigendom & Beheer

Regeling informatie

Toewijzen standplaats op woonwagenlocatie

APV, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Doorvoeren verhoging huurprijs voor standplaats woonwagen

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Verhuur gemeentegrond, snippergroen

BW, Gemeentewet

B&W

Met uitzondering van volkstuinen en verhuur i.h.k.v. de APV

Afdelingshoofd

Nee

Afdoening aanvragen tot verkrijging van bouwgrond voor industrie en woningbouw, tot het besluit tot formele verkoop

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Aanbieding m.b.t. verkoop van een bouwkavel

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Gebruiksovereenkomsten grond

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Pachtovereenkomsten

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Koopovereenkomsten snippergroen

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Grondverkopen, -verhuur en ingebruikgeving groenstructuurplan

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Inschrijving op belang-stellendenregistratie t.b.v. uitgifte van bouwgrond

BW, Gemeentewet

B&W

Medewerker

Nee

Inschrijving op belang-stellendenregistratie t.b.v. perceelsplitsing

Beleidsregels perceelsplitsing

B&W

Medewerker

Nee

Beoordeling bodemrapport

Wm en andere relevante wetten

B&W

Medewerker

Nee

Ingebruikgeving/ verhuur of beëindiging daarvan van verschillende accommodaties bij gemeente in beheer

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Besluitvorming omtrent vaststelling openingstijden en tarieven gemeentelijke zwembaden

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Goedkeuring bouwplannen van schoolbesturen en offertes met de bijbehorende toekenning van middelen ter zake van deze bouwplannen

BW, Gemeentewet

B&W

Middelen voor zover het binnen de begroting genoemde bedragen betreffen; Voor zover de bouwplannen opgenomen zijn in een vastgestelde meerjaren-onderhoudsplanning

Afdelingshoofd

Nee

Besluitvorming op verzoeken om medegebruik van schoolgebouwen

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Directievoering werken op basis van de UAV

UAV

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Verkopen, huur en verhuur, ingebruikgeving goederen

BW, Gemeentewet

B&W, Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Verlenen en weigeren vergunning voor leggen, kabels, leidingen, etc. in gemeentegrond

Telecommunicatie- wet

B&W

Medewerker

Nee

Gebruiksvergunning inrichting

Brandbeveiligings-verordening

B&W

Advies politie, brandweer

Medewerker

Nee

Accepteren/weigeren melding

Wm

B&W

Medewerker

Nee

Aanbieding m.b.t. verkoop van een bouwkavel

Regeling voor de uitgifte van bouwgrond

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Jaarlijkse indexering verkoop- en huurprijzen van gronden, niet zijnde bouwgronden

BW, Gemeentewet

B&W, Burgemeester

Medewerker

Nee

Verjaring

BW, Gemeentewet

B&W

Ondertekening akte van levering

Afdelingshoofd

Nee

Afdeling Ondersteuning

P&O

Regeling informatie

Instroom

Overige werkzaamheden m.b.t. sollicitaties

CAR/UWO

B&W

Medewerker

Nee

Aangaan stageovereenkomsten

BW, Gemeentewet

B&W

Stageovereenkomsten worden uitsluitend in overleg met de betrokken afdelingshoofden aangegaan

Medewerker

Nee

Bezoldiging en toelagen

Akkoordverklaring van declaraties inzake reis- en verblijfkosten (dienstreizen, arbo en studie), maaltijden en overige onkosten

CAR/UWO

B&W

M.u.v. de uitvoering van de regeling waarbij de medewerker zelf belanghebbende is

Medewerker

Nee

Uitvoering van de Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Steenbergen 2009

Vergoedingsrege-ling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Steenbergen 2009

B&W

M.u.v. de uitvoering van de regeling waarbij de medewerker zelf belanghebbende is

Medewerker

Nee

Uitvoering van de fietsregeling gemeente Steenbergen 2002, zoals vastgesteld bij besluit van 21 mei 2002

Fietsregeling gemeente Steenbergen

B&W

Medewerker

Nee

Opleiding

Toekenning van studie- en examenverlof

CAR/UWO

B&W

Medewerker

Nee

Verlof

Verlenen vakantieverlof

CAR/UWO

B&W

Directeur/gemeentese-cretaris v.w.b. afdelingshoofd en staf en afdelingshoofden v.w.b. eigen afdeling

Nee

Verlenen van verlof met behoud van bezoldiging voor huwelijk of geregistreerd partnerschap

CAR/UWO

B&W

Directeur/gemeentese-cretaris v.w.b. afdelingshoofd. en staf en afdelingshoofden v.w.b. eigen afdeling

Nee

Toekennen van kortdurend zorgverlof conform CAR/UWO

CAR/UWO

B&W

Medewerker

Nee

Toekennen ouderschapsverlof conform CAR/UWO

CAR/UWO

B&W

Medewerker

Nee

Overig

Toestaan van overboeken van meer dan 80 vakantie-uren naar een volgend kalenderjaar

CAR/UWO

B&W

Medewerker

Nee

Toepassing van de eindheffing conform de fiscale regelgeving in daartoe geëigende gevallen

B&W

Medewerker

Nee

Opgave loonheffing/ premie volksverzekerin-gen aan belastingdienst, afdrachten IZA en afdrachten ABP

BW, Pensioenwet, Wet op de loonbelasting

B&W

Medewerker

Nee

Betaling loonheffing/ premie volksverzekerin-gen aan belastingdienst, afdrachten IZA en ABP

Gemeentewet

B&W

Medewerker

Nee

Ondertekening van uitgaande brieven en beschikkingen inzake de uitvoering van rechtsposi-tieregelingen, met uitzondering van aktes, felicitaties, correspon-dentie inzake disciplinaire straffen, beslissingen op bezwaar en toepassingen in de beloningssfeer voor zover afwijkend van de algemene regelgeving

B&W

Voor zover het de medewerker zelf niet aangaat

Medewerker

Nee

Uitvoering van de Regeling Bedrijfshulpver-leners gemeente Steenbergen 2002, incl. de benoeming van bedrijfshulpverleners (BHV’ers)

B&W

M.u.v. de uitvoering van de regeling waarbij de medewerker zelf belanghebbende is

Medewerker

Nee

ICT

Regeling informatie

Inroepen externe ondersteuning

BW, Gemeentewet

B&W

Indien storing niet binnen 4 uur oplosbaar is

Medewerker

Nee

In werking stellen uitwijkcontract

BW, Gemeentewet

B&W

Indien storing niet binnen 24 uur oplosbaar is

Afdelingshoofd i.o.m. Directeur/Gemeentese-cretaris

Medewerker, i.o.m Directeur/Gemeen-tesecretaris

Ondertekening gebruikers-overeenkomsten van digitale dataondergron-den derden

BW, Gemeentewet

B&W

Teamcoach I&A

Medewerker

Verkoop, inruil inbegrepen, of het om niet afstaan van technisch en economisch afgeschreven personal computers, notebooks, beeldscher-men, printers, servers en overige randapparatuur en het bepalen van het daarbij eventueel toe te passen selectie- of verdelingssysteem

BW, Gemeentewet

B&W

Teamcoach I&A

Medewerker

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Regeling informatie

Handelingen t.b.v. het beheer, onderhoud en verstrekking gegevens van de administratie in het kader van de Wkpb

Wkpb

B&W

Medewerker

Nee

Financiën

Regeling informatie

Uitstel van betaling

Awb, BW, Gemeentewet

B&W

Medewerker

Nee

Dwangbevelen

Awb, BW, Gemeentewet

B&W

Medewerker

Nee

Treffen van betalingsregeling

Awb, BW, Gemeentewet

B&W

Medewerker

Nee

Oninbaarverklaring vorderingen < € 500,--

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Doen van aangifte omzetbelasting en loonheffing

Awr

B&W

Medewerker

Nee

Doen van opgaaf btw-compensatiefonds

Wet Omzetbelasting

B&W

Medewerker

Nee

Doen van opgaaf reguliere btw

Wet Omzetbelasting

B&W

Medewerker

Nee

Maken van eventuele bezwaren tegen opgelegde aanslagen inzake omzetbelastingen en btw-compensatiefonds

Wet Omzetbelasting

B&W

Medewerker

Nee

Verstrekken kwartaalgegevens (Iv3) aan CBS

Wet op het CBS

B&W

Medewerker

Nee

Verstrekken vastgestelde begroting/jaarrekening aan CBS/provincie

Gemeentewet, Wet op het CBS

B&W

Medewerker

Nee

Jaarlijks verstrekken SiSa-gegevens

AMvB SiSa

B&W

Medewerker

Nee

Afwikkelen van schade en aansprakelijkheidsstellingen door en van de gemeente voor bedragen lager dan € 25.000,-

Awb, BW

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Afsluiten van verzekeringscontracten waarbij de jaarpremie minder dan €10.000,- bedraagt

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Afdoening van verzoeken tot extra aflossing o.g.v. de Financieringsregeling ambtenaren gemeente Steenbergen 2006

Financieringsrege-ling ambtenaren gemeente Steenbergen 2006

B&W

Medewerker

Nee

Handelingen ter zake van de heffing en invordering, voor de afdeling relevan-te, leges en gemeente-lijke belastingen

Belastingverorde-ningen,Gemeentewet

Heffingsambte-naar, Invorderingsamb-tenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Medewerker

Nee

Belastingen

Regeling informatie

Bepalen van de waarde van een onroerende zaak

Wet WOZ

Heffingsambte-naar

Medewerker

Nee

Vaststellen van belastingaanslagen

Belasting-verordeningen, Gemeentewet, Wet WOZ,

Heffingsambte-naar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Medewerker

Nee

Vaststellen van waardebeschikkingen

Wet WOZ

Heffingsambte-naar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Medewerker

Nee

Invordering in eerste aanleg, waaronder het bekendmaken van aanslagbiljetten door uitreiking of toezending en het invorderen van de belastingschuld

Awr, Belasting-verordeningen, Gemeentewet, Wet WOZ

Heffingsambte-naar, Invorderingsamb-tenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Medewerker

Nee

Vaststellen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor een belastingschuld

Awr, Belasting-verordeningen, Gemeentewet, Wet WOZ

Heffingsambte-naar, Invorderingsamb-tenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Medewerker

Nee

Beslissen op ingediende bezwaar-schriften tegen gemeentelijke belastingen, waardebeschikkingen, heffingen,aanmanings-kosten, betekeningskosten

Awb, Awr, Gemeentewet, Wet WOZ

Heffingsambte-naar, Invorderingsamb-tenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid tot het vaststellen van belastingaanslagen en waardebeschikkingen

Medewerker

Nee

Basis administraties adressen en gebouwen (BAG)

Regeling informatie

Besluit/kennisgeving/ toekenning/intrekking/ vernummering van huisnummering

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

B&W

Medewerker

Nee

Uitvoering Wet BAG

Wet BAG

B&W

Alle (rechts)handelingen die voortvloeien uit Wet BAG

Medewerker

Nee

Mandaatverlening aan externen en overig

Regeling informatie

(Intrekken) besluit aanwijzen verkeersregelaars Steenbergen

Art. 56 BABW

Burgemeester

Medewerker en de burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Tholen en Woensdrecht

Door genoemde burgemeesters te bepalen

(Intrekken) besluit aanwijzen verkeersregelaars regionaal

Art. 56 BABW

Burgemeester

Alleen indien de burgemeester toestemming heeft van de burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Tholen en Woensdrecht

Medewerker

Nee

Besluitvorming in kader Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening

B&W

Besluitvorming pas na advisering door Kredietbank West-Brabant

ISD

Nee

Besluiten in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod

Art. 10:11 Awb, art. 3, lid 1 Wet tijdelijk huisverbod

Burgemeester

Burgemeester dient door de hulpofficier van justitie in kennis gesteld te worden van het voornemen om een tijdelijk huisverbod op te leggen

Politiechef

Hulpofficier van justitie

Aanwijzen toezichthouders belast met toezicht en naleving prostitutiebeleid

APV, Gemeentewet

B&W

Ondermandaat schriftelijk vastleggen en politiechef is bevoegd in afwijking van art. 5 lid 2 een eigen standaard-ondertekening aan te houden

Politiechef

Ja

Afgeven legitimatiebewijzen als bedoeld in 5:12 Awb

Awb

B&W

Politiechef

Nee

Benoeming geneeskundigen tot gemeentelijk lijkschouwer

Wet op de lijkbezorging

B&W

Mandaat strekt uitsluitend ten aanzien van de benoeming bij de GGD West-Brabant aangestelde forensisch geneeskundigen. Jaarlijks dient door gemandateerde een geactualiseerd overzicht van benoemde gemeentelijke lijkschouwers toe gestuurd te worden aan B&W

Directeur GGD West-Brabant

Nee

Veiligheidsregio

Regeling informatie

Waarschuwen bevolking in geval van calamiteiten

Burgemeester

Regionaal brandweercommandant

Nee

Aanwijzen toezichthouders diverse wetgeving

APV, Brandbevei-ligingsverordening, Monumenten-verordening, Monumentenwet, Wabo, Woningwet

B&W

Mandaat strekt alleen ten aanzien van de aanwijzing van personeel in dienst van e3 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionaal brandweercommandant in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nee