gemeente Steenbergen | Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2016

Regeling Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 22-07-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-04-2018
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 28-06-2016
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BBM1600549

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, de burgemeester van Steenbergen, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar (ieder voor zover hun bevoegdheden betreft),

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht,

Overwegende dat het uit oogpunt van doelmatigheid, efficiënte bedrijfsvoering en een betere dienstverlening aan de burgers wenselijk is daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar op te dragen aan ambtenaren via mandaat, volmacht of machtiging.

Besluiten:

 • 1.

  vast te stellen het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2016 en de daarbij behorende bijlagen;

 • 2.

  in te trekken het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015, vastgesteld op 9 juni 2015.

Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 • A.

  Ten aanzien van mandaat:

  • 1.

   Mandaat : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandaatverlener) besluiten te nemen;

  • 2.

   Mandaatverlener : degene die het mandaat verleent;

  • 3.

   Mandaatverkrijger : degene die het mandaat ontvangt;

  • 4.

   Ondermandaat : de bevoegdheid om in naam van een mandaatverkrijger (die het mandaat gekregen heeft van een

   bestuursorgaan) besluiten te nemen.

 • B.

  Ten aanzien van volmacht:

  • 1.

   Volmacht : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

  • 2.

   Volmachtverlener : degene die de volmacht verleent;

  • 3.

   Volmachtverkrijger : degene die de volmacht ontvangt.

 • C.

  Ten aanzien van machtiging:

  • 1.

   Machtiging : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) te besluiten tot feitelijke handelingen en deze te verrichten;

  • 2.

   Machtigingverlener : degene die de machtiging verleent;

  • 3.

   Machtigingverkrijger: degene die de machtiging ontvangt.

Artikel 2: Bevoegdheid personen bij verlening mandaat, volmacht en machtiging

1.

Indien het mandaat, de volmacht of de machtiging aan een bepaalde functionaris wordt verleend, wordt daarmee het mandaat, de volmacht of de machtiging eveneens geacht te zijn verleend aan de hiërarchisch hoger geplaatsten zoals de directeur/gemeentesecretaris en het afdelingshoofd van de betreffende afdeling.

2.

De functionarissen maken van het aan hun verleende mandaat, de volmacht of de machtiging slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein.

Artikel 3: Grenzen aan het mandaat, de volmacht en de machtiging

1.

Bij de verlening van mandaat, volmacht of machtiging houden het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar in zijn algemeenheid rekening met de volgende uitgangspunten:

 • a.

  Bestuurlijk/politiek gevoelige zaken komen niet in aanmerking voor mandaat, volmacht of machtiging;

 • b.

  Er moet sprake zijn van efficiëntie en tijdwinst;

 • c.

  In principe wordt zo laag mogelijk in de organisatie gemandateerd;

 • d.

  Besluiten van privaatrechtelijke aard dienen binnen de daartoe bestemde budgetten te vallen waarbij de bepalingen van de budgethoudersregeling in het kader van het budgethouderschap in acht dienen te worden genomen;

2.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid komen de navolgende zaken niet in aanmerking voor verlening van mandaat, volmacht en machtiging indien:

 • a.

  Het besluit voor de aanvrager van negatieve aard is, uitgezonderd de negatieve besluiten die in dit mandaatbesluit met name zijn genoemd;

 • b.

  Overleg nodig is met de portefeuillehouder en deze te kennen geeft het voorstel aan het college van burgemeester en wethouders te willen voorleggen;

 • c.

  Het besluit een afwijking zou inhouden van bestaand beleid;

 • d.

  Het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

3.

Doet zich één van de onder lid 2 genoemde bepalingen voor, dan wordt het nemen van het besluit overgelaten aan het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan. Dat geldt ook voor de beslissingen op bezwaar die behandeld zijn door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie conform de Verordening commissie bezwaarschriften Steenbergen 2015.

4.

Hetgeen in het vorige lid, tweede zin, is opgenomen is niet van toepassing op beslissingen op bezwaar die genomen dienen te worden naar aanleiding van bezwaarschriften die zijn behandeld door de ISD, mits de beslissingen op bezwaar overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften ISD worden genomen.

5.

Wanneer persoonlijke betrokkenheid van de verkrijger van het mandaat, de volmacht of de machtiging bij de uitoefening van bevoegdheden bestaat, vindt besluitvorming plaats door de hiërarchisch hoger geplaatste persoon op de afdeling, in het geval van een afdelingshoofd door de directeur/gemeentesecretaris of een ander afdelingshoofd en in het geval van de directeur/gemeentesecretaris door het bevoegde bestuursorgaan.

6.

Ingeval artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet van toepassing is, neemt het college van burgemeester en wethouders het besluit zelf, tenzij dit in de bij dit besluit behorende mandaatlijst anders is geregeld.

7.

Bij de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in de bij dit besluit behorende lijst wordt de geldende wet- en regelgeving in acht genomen.

Artikel 4: Reikwijdte mandaatverstrekking

1.

Indien het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin van het woord, onverminderd het bepaalde in artikel 3.

2.

Naast het nemen van besluiten wordt hieronder dan ook mede verstaan:

 • a.

  Het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van voorbereidingshandelingen;

 • b.

  Het intrekken van besluiten (niet in het kader van bestuurlijke handhaving);

 • c.

  Het uitreiken van bewijs van ontvangst van aanvragen;

 • d.

  Het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen, verdagen opschorten en/of uitstellen;

 • e.

  Verzoeken om aanvullende informatie;

 • f.

  Verzoeken tot kosteloze advisering aan derden (politie, brandweer, nutsbedrijven, Rijksdiensten ed.);

 • g.

  Verzoeken tot het betalen van legeskosten op grond van vastgestelde verordeningen;

 • h.

  Het voeren van correspondentie die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

 • i.

  Het verstrekken van inlichtingen over vastgesteld beleid;

 • j.

  Het stellen van nadere voorwaarden;

 • k.

  Het toekennen van bedragen in termijnen;

 • l.

  Het verstrekken van opdrachten tot uitbetaling uitkering;

 • m.

  Het toekennen van voorschotten;

 • n.

  Het uitvoeren van selectie en gunning conform vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid;

 • o.

  Het afleggen van verantwoording aan het Rijk;

 • p.

  Het beslissen op verzoeken om schadevergoeding (zelfstandige en onzelfstandige schadebesluiten);

 • q.

  Het toezenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

 • r.

  Alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen de verleende bevoegdheid;

 • s.

  De mandaatverkrijgers zijn bevoegd de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen voor zover dat ter uitvoering van de verkregen bevoegdheid nodig is.

3.

De bevoegdheid tot het verrichten van uitvoeringscorrespondentie en het verstrekken van informatie voor niet-gemandateerde bevoegdheden worden bij mandaat opgedragen aan alle ambtelijke functionarissen, voor zover deze taken een relatie hebben met hun functie en er geen nieuwe rechtsverhoudingen ontstaan.

4.

Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (te denken valt aan een overeenkomst) aan een volmachtontvanger wordt ook de bevoegdheid verleend tot opzegging van die overeenkomst alsmede tot de bewaking van de uitvoering van die overeenkomst, waartoe een ingebrekestelling wordt gerekend.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Daar waar door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging. Hierbij dient de volgende formulering te worden aangehouden:

<Bestuursorgaan bijvoorbeeld: B urgemeester/Burgemeester en wethouders > van de gemeente Steenbergen,

namens dezen,

<drie witregels>

naam mandaatverkrijger (voorletters en achternaam)

functie mandaatverkrijger

Artikel 6 Ondermandaat

1.

Ondermandaat en het doorgeven van een volmacht of machtiging zijn niet toegestaan, behalve indien dit is opgenomen in de bij dit besluit behorende mandaatlijst.

2.

Ondermandatering en het doorgeven van volmacht of machtiging geschiedt bij schriftelijk besluit door betreffende mandaatverkrijger, volmachtverkrijger of machtigingsverkrijger. Het besluit dient voldoende te zijn gespecificeerd. De oorspronkelijke mandaatverkrijger, volmachtverkrijger of machtigingsverkrijger blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondergemandateerde of doorgegeven bevoegdheden. Deze ondergemandateerde of doorgegeven bevoegdheden worden onder verantwoordelijkheid van de directeur/gemeentesecretaris of het afdelingshoofd in de mandaatlijst opgenomen.

3.

Voor zover een mandaat door tussenkomst van de directeur/gemeentesecretaris en/of een afdelingshoofd aan een medewerker van de eigen afdeling is verleend, zijn deze bevoegd dit mandaat in te trekken.

4.

De voorschriften die voor het mandaat gelden zijn onverminderd van toepassing op het ondermandaat. Daarnaast kunnen aan een ondermandaat extra voorschriften worden verbonden.

5.

Bevoegdheden die zijn ondergemandateerd mogen niet nogmaals worden ondergemandateerd.

6.

Ondermandaten en de doorgegeven volmachten of machtigingen worden ter kennis van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar gebracht.

Artikel 7 Afwezigheid mandaatverkrijger

Het mandaat wordt uitgeoefend door de functionarissen zoals aangegeven in de mandaatlijst. Zijn zij afwezig, dan worden zij vervangen door hun direct leidinggevende, tenzij anders is aangegeven in de mandaatlijst.

Artikel 8 Bekendmaking en intrekking eerder genomen mandaatbesluiten

1.

Daar waar door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar een bevoegdheid is verleend, wordt tevens de bevoegdheid tot bekendmaking hiervan verleend.

2.

Alle eerdere door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar genomen mandaatbesluiten, voor zover opgenomen in dit document, zijn hierbij ingetrokken.

Artikel 9 Aanhaling en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit mandaatbesluit treedt op de dag na bekendmaking in werking onder gelijktijdige intrekking van het “Mandaatstatuut 2015 gemeente Steenbergen” dat is vastgesteld op 9 juni 2015 en kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit 2016 gemeente Steenbergen”.

 • 2.

  Mandaten toegekend bij of krachtens het Financieringsstatuut gemeente Steenbergen blijven onverkort van kracht.

Aldus vastgesteld door respectievelijk het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de

invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenbergen op 28 juni 2016;

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de loco-secretaris, de burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt BMA

Burgemeester van Steenbergen,

R.P. van den Belt BMA

Heffingsambtenaar van Steenbergen,

R.A.J.M. Bogers

Invorderingsambtenaar van Steenbergen,

R.A.J.M. Bogers

Leerplichtambtenaar van Steenbergen,

E.Knop

Bijlage 1: Mandaatlijst

INHOUDSOPGAVE MANDAATLIJST

Afkortingen pag. 10 Algemeen pag. 11

Directeur/gemeentesecretaris pag. 14 P&O pag. 14 Overig pag. 17

Staf pag. 18

Publiekszaken pag. 19

Burgerzaken pag. 19

Vergunningen pag. 21

Belastingenpag. 25

Bezwaar legesverordeningpag. 27

Beleid pag. 28

Ruimtelijke ordening pag. 28

Maatschappelijke ontwikkeling pag. 31

Subsidie pag. 31 Gehandicaptenparkeerkaart pag. 31

Leerlingenvervoer pag. 31 WMO pag. 32

Beschermd wonen en opvangpag. 33

Jeugdwet pag. 36

ISDpag. 37 Leerplichtpag. 37

Kinderopvang pag. 37

Handhaving pag. 38

Basisadministratie adressen en gebouwen pag. 41

Beheer pag. 42

Verkeer pag. 42

Werken pag. 44

Eigendom pag. 44

Ondersteuning pag. 46

P&Opag. 46

ICTpag. 49

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken pag. 50

Financiënpag. 50

Financiën – Aansprakelijkheid pag. 51

Belastingenpag. 52

Basisadministratie adressen en gebouwenpag. 53

Wet basisregistraties grootschalige topografie (Wet BGT) pag. 53

Mandaatverlening aan externen en overig pag. 54

Veiligheidsregio pag. 55

Officier van Dienst pag. 56

Bijlage 2: Voorwaarden behorend bij mandaat Jeugdwet (BM1402517)pag. 57

Bijlage 3: Ondermandaat jeugdwet (BM1402520)pag. 58

AFKORTINGEN:

ABS = Ambtenaar van de burgerlijke stand

APV = Algemene plaatselijke verordening 2016

AMvB Sisa = Algemene maatregel van bestuur Single information Single audit

AVOI = Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Awb = Algemene wet bestuursrecht Awr = Algemene wet rijksbelastingen

BABW = Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer Barim = Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer B&W = College van Burgemeester en Wethouders Bor = Besluit omgevingsrecht

Bro = Besluit ruimtelijke ordening

BW = Burgerlijk wetboek

CAR/UWO = Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst ISD = Intergemeentelijke Sociale Dienst LPA = Leerplichtambtenaar

MT = Management Team OMWB = Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

P&O = Personeel & Organisatie

RVV90 = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

UAV = Uitvoeringsregelingammoniak en veehouderij

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet BAG = Wet basisregistratie adressen en gebouwen Wet BRP = Wet basisregistratie personen

Wet Woz = Wet waardering onroerende zaken

Wkpb = Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Wm = Wet milieubeheer

Wmo 2015 = Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wob = Wet openbaarheid bestuur

Wro = Wet ruimtelijke ordening WSB = Welzijnssubsidiebeleid WVW = Wegenverkeerswet 1994

Algemeen

Voor de gehele organisatie

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Voorbereidende handelingen behorende bij uitvoering gemandateerde taken

Afdelingshoofd

Medewerker

Mondeling / schriftelijk verstrekken informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard

Afdelingshoofd

Medewerker

Opvragen stukken

Afdelingshoofd

Medewerker

Opvragen feitelijke informatie t.b.v. aanvraagprocedures

Afdelingshoofd

Medewerker

Vragen advies derden/ instellingen

Voor zover geen administratiekosten in rekening gebracht en geen rechtsgevolgen volgen

Afdelingshoofd

Medewerker

Ondertekenen schriftelijke ontvangstbevestigingen

Afdelingshoofd

Medewerker

Ondertekenen rappelbrieven

Afdelingshoofd

Medewerker

Doorzenden en terugzenden geschriften waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, of die niet voor hem bestemd zijn en ook niet worden teruggezonden

Art. 2:3 Awb juncto art 6:15 Awb

B&W,

Burgemeester

Medewerker

Nee

Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur afhandelen

Wob

B&W,

Burgemeester

Afdelingshoofd

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie afhandelen

Wet hergebruik van overheids-informatie

B&W, burgemeester

Afdelingshoofd

Nee

Dwangsombeschikkingen in de zin van de Wet dwangsom

Titel 4.1 Awb

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Beschikkingen m.b.t. bestuursrechtelijke geldschulden

Titel 4.4 Awb

B&W,

Burgemeester

Afdelingshoofd

Nee

Opnemen verslaglegging mondelinge zienswijzen

Awb

B&W,

Burgemeester

Medewerker

Nee

Aanvragen van offertes voor werken, leveringen en diensten

BW, Gemeentewet

B&W,

Burgemeester

Afdelingshoofden

Medewerker

Het aangaan en on-dertekenen van overeen-komsten voor werken, leveringen en diensten

BW, Gemeentewet

B&W,

Burgemeester

Afdelingshoofden

Medewerker

Opleggen hersteltermijn ex art. 4:5 Awb

Art. 4:5 Awb

B&W,

Burgemeester

Medewerker

Nee

Ondertekenen brieven acceptatie/ verhindering n.a.v. uitnodiging

B&W, Burgemeester

Directeur / Gemeentesecretaris

Medewerker

Bekendmakingen, publi-caties en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten en regelgeving

Afd. 3.4 en 3.6 Awb, Gemeente-wet, Wm, Wro

B&W, Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Aansprakelijk stellen partijen i.v.m. schade

Art. 6:162 e.v. BW

B&W,

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, boete

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Opvragen uittreksels Justitiële Documentatie

Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Aanvraag verklaringen omtrent gedrag

Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Meldingen aan Commissie bescherming persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Directeur/gemeentesecretaris:

P&O

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Instroom

Openstellen vacature binnen vastgestelde formatie

CAR/UWO

B&W

Na afstemming met MT, en overleg met medewerker P&O

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Benoemen van personeel binnen de reguliere en als zodanig vastgestelde formatie en binnen de bestaande daartoe beschikbaar gestelde budgetten

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Benoemen van personeel na een tijdelijk dienstverband in vaste dienst

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Bevorderen van personeel in een aanloopschaal naar de functieschaal

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Beslissen op verzoeken van personeel om structurele werktijdvermindering dan wel structurele werktijduitbreiding binnen de reguliere en als zodanig vastgestelde formatie en binnen de bestaande daartoe beschikbaar gestelde budgetten

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Inhuur van tijdelijk personeel

BW, Gemeentewet

B&W,

Burgemeester

In overleg met MT, medewerker P&O en afdelingshoofd

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Bezoldiging en toelagen

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Vaststellen aanvangssalaris

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Toekennen waarnemingstoelage

CAR/UWO

B&W

Na afstemming in MT

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Toekennen toelage onregelmatige dienst

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Toekennen ambtsjubileumgratificatie en gratificatie gemeentedienstjubileum

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Toekennen van een bijzondere beloning (attentie, extra verlof of gratificatie) aan een ambtenaar op basis van artikel 15:1:28 CAR/UWO-regeling

CAR/UWO

B&W, Burgemeester

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Toekennen persoonlijke – en groepsgratificatie

CAR/UWO

B&W

Na afstemming in MT

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Beslissen op verzoeken om uitwisseling van arbeidsvoorwaarden ex artikel 4a:1, 4a:2 en 6:2 van de CAR/UWO

CAR/UWO

B&W, Burgemeester

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Loondoorbetaling tijdens ziekte

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Toekennen ontslaguit-kering (WW + BW-WW)

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Toekennen verplaatsingskosten

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

(Niet) toekennen (extra) jaarlijkse periodieke verhoging

Bezoldigingsveror-dening

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Toekennen salaris bij bevordering naar hogere schaal

Bezoldigingsveror-dening

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Toestaan dat door afdelingshoofden wordt overgewerkt

B&W/ Burgemeester

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Toestaan dat wordt overgewerkt waarbij zowel de gewerkte uren als de overwerk toeslag wordt uitbetaald

B&W, Burgemeester

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Toestaan dat compensatie-uren (tijdsvergoeding voor extra gewerkte uren c.q. overwerkt) wordt uitbetaald

B&W, Burgemeester

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Toekennen vergoeding inconveniënten

Bezoldigingsveror-dening

B&W

Na afstemming met MT

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Toekennen consignatievergoeding

Bezoldigingsveror-dening

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Toekennen van schadevergoeding aan een ambtenaar op basis van artikel 15:1:23 van de CAR/UWO-regeling tot een bedrag van € 1.000,--.

CAR/UWO

B&W, Burgemeester

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Aanwijzen en vergoeden BHV

Bezoldigingsveror-dening

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Uitstroom

Ontslag op eigen verzoek

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Ontslag wegens (keuze)pensioen

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Ontslag wegens volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

CAR/UWO

B&W

Na afstemming met afdelingshoofd

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Ontslag uit een tijdelijke urenuitbreiding

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Gedeeltelijk ontslag na terugbrengen formele arbeidsduur

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Opleiding

Toekennen van tijd en vergoeding kosten opleiding

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Vaststellen opleidingsplan

CAR/UWO

B&W

Na afstemming met MT

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Vaststellen persoonlijk ontwikkelingsplan

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Verplichten tot het volgen van een opleiding

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Verlof

Verlenen van gewoon en buitengewoon verlof aan afdelingshoofden overeenkomstig de geldende regels en het geformuleerde beleid

CAR/UWO

B&W, Burgemeester

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Verlenen van langdurig zorgverlof

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Verlenen van vakbondsverlof

CAR/UWO

B&W

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Overig

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Alle mandaten voor zover verleend aan de afdelingshoofden

B&W, Burgemeester

Directeur/

gemeentesecretaris

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijke bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Ondertekenen van brie-ven ter zake de accepta-tie of verhindering gevolg te geven aan uitnodigin-gen voor recepties, feestelijke voorstellingen en concerten c.a., gericht aan B&W en/of de burgemeester

B&W

.

Directeur/

gemeentesecretaris

Medewerkers bestuurssecreta-riaat

Staf

Bezwaar behandeling

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Behandelen bezwaarschriften

Hoofdstukken 6 en 7 Awb

B&W,

Burgemeester

Voor zover bevoegdheid niet is geregeld in Verordening commissie bezwaarschriften, en m.u.v. beslissing op bezwaar

Medewerker

Nee

Klachtafhandeling Jeugd

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Behandelen klachten inzake Jeugd

Jeugdwet

Klachtenregeling jeugd

B&W,

Medewerker

Nee

Afdeling Publiekszaken

Burgerzaken

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Afgifte paspoort, Europese identiteitskaart

Paspoortwet

Burgemeester

Medewerker

Nee

Afgifte rijbewijs

WVW

Burgemeester

Medewerker

Nee

Ongeldig verklaren rijbewijs

WVW

Burgemeester

Afdelingshoofd

Nee

Advisering inzake naturalisatie aan justitie

Rijkswet Nederlanderschap

Burgemeester

Medewerker

Nee

Aanvragen optie Nederlanderschap

Rijkswet Nederlanderschap

Burgemeester

Medewerker

Nee

Bewijzen van Nederlanderschap en/of verklaring omtrent nationaliteit

Wet BRP

Burgemeester

Medewerker

Nee

Attestatie de Vita

Wet BRP

Burgemeester

Medewerker

Nee

Verstrekken/weigeren inlichtingen uit BRP, uitvoeren administratie BRP en nemen besluiten BRP

Wet BRP

B&W

Medewerker

Nee

Legaliseren handtekeningen

Burgemeester

Medewerker

Nee

Afgifte gewaarmerkte afschriften/uittreksels

Wet BRP

B&W

Medewerker

Nee

Rechtshandelingen t.a.v. algemene begraafplaat-sen zoals vergunningen voor reserveren graf, plaatsen gedenksteen, verlengen grafrecht en verhuur/ gebruik aula

Wet op de lijkbezorging, Beheerverordening begraafplaatsen

B&W

Medewerker

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegdheid orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Uitvoering Wet op de lijkbezorging, bijv. nemen van besluiten i.v.m. opgraving en herbegraving

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Afdelingshoofd

ABS

Verlenen ontheffing termijn begraven / cremeren

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Medewerker

Nee

Afgifte “Laissez Passer” voor lijken

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Medewerker/ ABS

Nee

Verlof tot ontleding van lijken

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Medewerker/ ABS

Nee

Kennisgevingbetreffende verkrijging Nederlandse nationaliteit

Rijkswet Nederlanderschap

Burgemeester

Medewerker

Nee

Handelingen m.b.t. reisdocumenten en rijbewijzen, bijv. richting ministeries

Paspoortwet, WVW

Burgemeester

Medewerker

Nee

Op enkel verzoek van bruidspaar aanwijzen/ aanstellen van externe buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

Art. 1:16 BW, Besluit burgerlijke stand 1994

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Aanwijzing externe trouwlocaties voor de sluiting van een enkel huwelijk op verzoek van het bruidspaar

Reglement burgerlijke stand

Gemeenteraad

B&W

De trouwlocatie voldoet aan de daarvoor gestelde eisen opgenomen in het reglement burgerlijke stand

Afdelingshoofd

Medewerker

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

(Weigeren van) toestem-ming voor het sluiten van een huwelijk op tijdstippen die afwijken van de standaard-tijdstippen

Reglement burgerlijke stand

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Correspondentie over en verstrekken inlichtingen uit het kiesregister

Kieswet

Burgemeester

Medewerker

Nee

Bekendmakingen inzake verkiezingen

Kieswet

Burgemeester

Medewerker

Nee

Uitreiken nieuwe oproepkaarten

Kieswet

Burgemeester

Medewerker

Nee

Vergunningen

Regeling informatie

Vergunningen: APV/ Bijzondere wetten

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Besluiten Wet op de kansspelen

Wet op de kansspelen

Burgemeester, B&W

Medewerker

Nee

Collectevergunningen, inzameling kleding / goederen

APV

B&W

Medewerker

Nee

Ontheffing geluidshinder

APV

B&W

Medewerker

Nee

Vergunning aanbrengen en hebben reclame

APV

B&W

Medewerker

Nee

Standplaatsvergunning

APV

B&W

Medewerker

Nee

Evenementenvergunning

APV

Burgemeester

Medewerker

Nee

Vergunning demonstraties / manifestaties

APV

Burgemeester

Afdelingshoofd

Nee

Overige Vergunningen /ontheffingen APV

APV

B&W,

Burgemeester

Medewerker

Nee

Vergunning en ontheffing Drank- en Horecawet

Drank- en Horecawet

Burgemeester

Medewerker

Nee

Uitvoering Drank- en Horecaverordening

Drank- en Horecaverordening

Burgemeester

Medewerker

Nee

Vergunning exploiteren horecabedrijf

APV

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Standplaatsvergunning markten

Marktverordening

B&W

Medewerker

Nee

Vergunning snuffelmarkt

APV

Burgemeester

Medewerker

Nee

Afsluiten erfpacht-overeenkomst inzake kermis- standplaatsen

APV

B&W

Medewerker

Nee

Verhuur standplaats

APV

B&W

Medewerker

Nee

Ventvergunning

APV

B&W

Medewerker

Nee

Ontheffing verwekken gerucht op zondag

Artt. 3 en 4 Zondagswet

Burgemeester

Medewerker

Nee

Stookontheffing

Art. 5.34 APV

B&W

Medewerker

Nee

Vergunning gebruik openbare plaats anders dan publieke functie

APV

B&W

Medewerker

Nee

Vergunning 2:72 APV (ter beschikking stellen/aanwezig houden consumentenvuurwerk)

APV

B&W

Medewerker

Nee

Verlenen/weigeren vergunning tijdelijke verhuur ingevolge Leegstandswet

Leegstandswet

B&W

Afdelingshoofd bij weigeren

Medewerker bij verlenen

Ontheffing wedstrijden op de weg

Art. 148 WVW

B&W

Medewerker

Nee

Vergunningen: Wabo

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Beschikken op aanvragen i.h.k.v. artt. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 en 2.6 Wabo, in positieve zin ongeacht of er tevoren zienswijzen zijn ingediend.

Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Beschikken op aanvragen i.h.k.v. artt. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 en 2.6 Wabo, in negatieve zin ongeacht of er tevoren zienswijzen zijn ingediend

Wabo

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Intrekken vergunningen Wabo

Wabo

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Wijzigen vergunningen Wabo

Wabo

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Het vragen van adviezen als bedoeld in art. 2.26 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

Bor, Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Uitbrengen van advies o.g.v. art. 2.26 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

Bor, Wabo

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in art. 2.27 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

Bor, Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag o.g.v. art. 4:5 Awb / art. 3.18 Wabo

Awb, Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Verlengen van een beslistermijn o.g.v. art. 3.9 lid 2 Wabo

Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Tijdelijke gebruiksvergunning

Brandbeveiligings-verordening

B&W

Advies politie, brandweer

Afdelingshoofd

Medewerker

Accepteren/weigeren melding

Wm

B&W

Medewerker

Nee

Beoordeling bodemrapport

Wm en andere relevante wetten

B&W

Medewerker

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Schrijven van een rappelbrief om een melding ex art. 8.41 Wm in te dienen c.q. aan te vullen

Art. 8.41 Wm juncto afdeling 1.2 Barim

B&W

Medewerker

Nee

Bevestigingsbrief en publicatie melding ex art. 8.41 Wm

Art. 8.41 Wm juncto afdeling 1.2 Barim

B&W

Medewerker

Nee

Besluiten tot het opleggen van nadere voorschriften zoals bedoeld in art. 8.42 Wm en publicatie hiervan

Art. 8.42 e.v. Wm

B&W

Medewerker

Nee

Bevestigingsbrief en publicatie melding

Art. 3.10 lid 3 Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Ontheffing geluidshinder en trilling inzake bouw- en sloopwerkzaamheden

Artt. 8.4 en 8.5 Bouwbesluit 2012

B&W

Medewerker

Nee

Behandelen/afdoen melding inzake sloopvoornemen

B&W

Medewerker

Nee

Behandelen en beslissen meldingen en vergunningsverzoeken krachtens Wabo

Wabo Uitvoerings-besluiten

B&W

Medewerker

Nee

Aanhouden aanvraag omgevingsvergunning

Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Mededelen besluit af te wijken van welstandsadvies

B&W

Medewerker

Nee

Overschrijven vergun-ningen i.h.k.v. Wabo

Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Doorbreken aanhoudingsplicht o.g.v. art. 3.3 Wabo

Wabo

B&W

Medewerker

Nee

Vergunningen: Basis administra ties adressen en gebouwen

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Uitvoering Wet BAG

Wet BAG

B&W

Uitsluitend constatering en opmaken schriftelijke verklaringen tot signaleren van wijzigingen in feitelijke situaties die van invloed zijn op gebouwenregistraties en die niet in een ander krachtens de wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

Medewerker

Nee

Belastingen

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Vaststellen van belastingaanslagen

Belastingverorde-ning, Gemeente-wet, Wet WOZ

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Invordering in eerste aanleg, waaronder het bekendmaken van aanslagbiljetten door uitreiking of toezending en het invorderen van de belastingschuld

Awr, Belasting-verordening, Gemeentewet, Wet WOZ

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Vaststellen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor een belastingschuld

Awr, Belasting-verordening, Gemeentewet, Wet WOZ

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Vaststellen van waardebeschikkingen

Wet WOZ

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Beslissen op verzoeken om vrijstelling, vermindering, teruggave en ontheffing

AWR, Belastingverorde-ning

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Dwanginvordering, waaronder het aanmanen van de belasting-schuldige, het uitvaardigen van een dwangbevel, het opdracht geven om tot executie over te gaan, het verhaal onder derden

AWR, Leidraad Invordering, Belastingverorde-ning

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Verrekenen van belastingschulden

AWR Leidraad Invordering Belastingverorde-ning

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Verlenen van uitstel van betaling/betalingsregelingen

AWR, Leidraad Invordering, Belastingverorde-ning

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

AWR, Leidraad Invordering, Belastingverorde-ningras,

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op administratief beroep

Afdelingshoofd

Medewerker

Vaststellen van de door de belastingschuldige in een concreet geval verschuldigde invorderingsrente

Leidraad Invordering

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij beschikking

Art. 4:18 Awb

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Vragen van gegevens en inlichtingen

AWR

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Handelingen ter zake van de heffing en invordering, voor de afdeling relevante, leges en gemeentelijke belastingen

Belastingverorde-ningen, Gemeentewet,

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Afdelingshoofd

Medewerker

Bezwaar legesverordening (BM1401092)

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Beslissen op bezwaarschriften tegen aanslagen en nota’s betreffende de leges als bedoeld in de Legesverordening

Gemeentewet,

Awb, Algemene wet inzake rijksbelastingen,

Legesverordening

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Medewerker

Nee

Beslissen op verzoeken om gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, teruggaaf en ontheffing betreffende de leges als bedoeld in de Legesverordening

Gemeentewet,

Awb, Algemene wet inzake rijksbelastingen,

Legesverordening

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Medewerker

Nee

Ondertekenen en verzenden van besluiten en overige correspondentie betreffende de leges als bedoeld in de Legesverordening

Gemeentewet,

Awb, Algemene wet inzake rijksbelastingen,

Legesverordening

Heffingsambte-naar, Invorde-ringsambtenaar

Medewerker

Nee

Afdeling Beleid

Ruimtelijke ordening

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten

Bro, Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Het beslissen inzake het vaststellen van een wijzigingsplan op grond van artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wro, inclusief het starten van de procedure, wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend

Artikel 3.6, lid 1 onder a Wro

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Het afsluiten van een planschadeverhaalsover-eenkomst

Artikel 6.4a Wro

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Het ondertekenen van een realisatieover-eenkomst ter zekerheids-stelling tot de daad-werkelijke uitvoering van een verplicht groenplan in het kader van een wijzigingsplan

Artikel 160 en 171 Gemeentewet

B&W

Burgemeester

Afdelingshoofd

Nee

Het afsluiten van een grondexploitatieovereen-komst in het kader van een wijzigingsplan

Artikel 160 en 171 Gemeentewet

B&W

Burgemeester

Afdelingshoofd

Nee

Het afwijzen en toekennen van verzoeken tot het van overheidswege aanbrengen van geluidsisolatie aan woningen

Art. 126 Wet geluidhinder

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Toekenning/afwijzing starterslening

Verordening Starterslening 2014

B&W

Afdelingshoofd bij afwijzen

Medewerker bij toekennen

Toekennen/afwijzing restschuldregeling

Verordening restschuldregeling

B&W

Afdelingshoofd bij afwijzen

Medewerker bij toekennen

Toekenning/afwijzing duurzaamheidslening

Verordening Duurzaamheids-leningen

B&W

Afdelingshoofd bij afwijzen en/of afwijking van het advies van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten via afdelingshoofd

Medewerker

Afdoen verzoek tot ontheffing van het verbod tot doorverkoop van de woning.

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Afdoening verzoek in het kader van Besluit beheer sociale-huursector

Besluit beheer sociale-huursector

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Afwijzen beroep op verjaring van gronden

Artt. 3:99 en 3:105 BW

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Toewijzen beroep op verjaring

Art. 160 lid 1 onder e Gemeentewet

B&W

Ondertekening akte van levering

Afdelingshoofd

Nee

Afdoen recht van terugkoop bij niet nakoming bouwplicht

Algemene voorwaarden voor verkoop en levering van onroerende zaken

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Verkopen, huur en verhuur, ingebruikgeving goederen

BW, Gemeentewet

B&W,

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Gereedmelding en eind-verantwoording subsidie-regelingen

Provinciale subsidieverorde-ning

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Aanvragen en versturen van informatie bij subsidie

Provinciale subsidieverorde-ning

B&W

Medewerker

Nee

In behandeling nemen van verzoeken tot planschade

Bro, Procedure-verordening voor advisering in tege-moetkoming in planschade, Wro

B&W

Medewerker

Nee

Besluiten op verzoeken tot planschade

Bro, Procedure-verordening voor advisering in tege-moetkoming in planschade, Wro

B&W

Medewerker

Nee

Aanwijzen adviseur o.g.v. art. 3 Prodedure-verordening voor adviseren in planschade

Procedureverorde-ning advisering in tegemoetkoming in planschade

B&W

Medewerker

Nee

Maatschappelijke ontwikkeling

Subsidie

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Besluiten omtrent verlening en vaststelling subsidie

Awb, Algemene Subsidie Verordening, Nadere regels

B&W

Medewerker

Nee

Besluiten omtrent weigeren/intrekken subsidie

Awb, Algemene Subsidie Verordening, Nadere regels

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Beschikbaar stellen donaties bij jubilea sporten andere organisaties

Awb, Algemene Subsidie Verordening, Nadere regels

B&W

Medewerker

Nee

Verlenen van uitstel voor indienen bescheiden i.h.k.v. subsidieaanvra-gen en -vaststelling

Awb, Algemene Subsidie Verordening, Nadere regels

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Gehandicaptenparkeerkaart

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Toekenning / afwijzing gehandicaptenparkeer-kaart

Regeling gehandi-captenparkeerkaart WVW

B&W

Medewerker

Nee

Leerlingenvervoer

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Uitvoering Verordening leerlingenvervoer

Verordening Leerlingenvervoer

B&W

Uitgezonderd zijn besluiten gebaseerd op hardheidclausule

Medewerker

Nee

WMO

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Besluiten in het kader van de Wmo 2015

Wmo 2015, Verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015

B&W

Toekenning en afwijzing van alle voorzieningen wordt gemandateerd aan medewerker, tenzij een besluit tot toekenning van een voorziening ziet op een woningaanpassing met een waarde vanaf € 25.000,--.

Medewerker

Afdelingshoofd

Nee

Nee

Beëindiging Wmo-voorzieningen

Wmo 2015, Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Blokkering uitkeringen en betalingen Wmo 2015

Wmo 2015, Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Aanmaning debiteuren Wmo 2015

Wmo 2015, Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015

B&W

Medewerker

Nee

Besluiten tot aangaan en ondertekening bruikleen-overeenkomsten Wmo 2015

Gemeentewet, Wmo 2015, Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015

B&W,

Burgemeester

Medewerker

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Besluiten tot aangaan en ondertekening huur-overeenkomsten Wmo 2015

Gemeentewet, Wmo 2015, Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015

B&W,

Burgemeester

Medewerker

Nee

Het uitoefenen van toezicht en het uitvoeren van onderzoek

Artikel 6.1 Wmo 2015

B&W

Medewerkers van de GGD West-Brabant

GGD West-Brabant

Beschermd Wonen en Opvang

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Het ontvangen van meldingen en het doen van onderzoek.

Artikel 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld.

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Ja

Het bepalen van de toegang tot een maatwerkvoorziening, waaronder begrepen het nemen van beslissingen tot (her)indicatie.

Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld.

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Ja

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van Beschermd Wonen en Opvang waaronder begrepen de beslissingen op aanvragen voor een pgb.

Artikel 2.3.5 Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld.

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Ja

Het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van Beschermd Wonen en Opvang.

Artikel 2.3.6 Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld.

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Ja

Het beslissen inzake een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van Beschermd Wonen en Opvang.

Artikel 2.3.8 tot en met 2.4.4 Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld.

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Ja

Bevoegdheden in het kader van de verordening maatschappelijke ondersteuning voor zover het een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang betreft.

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld.

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Ja

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Bevoegdheden in het kader van de Verordening Beschermd Wonen en Opvang, voor zover deze is vastgesteld

Verordening Beschermd Wonen en Opvang, voor zover deze is vastgesteld

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld.

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Ja

Het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures, administratieve beroepprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten. Onder rechtsgedingen wordt ook verstaan het aanvragen van een kort geding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het doen van een verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening en alle bijbehorende administratieve handelingen.

Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld.

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Ja

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

De privaatrechtelijke rechtshandelingen inclusief ondertekening namens de regiogemeenten die noodzakelijk zijn om als centrumgemeente het regionale beleid voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang uit te kunnen voeren.

Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld.

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Ja

Overige handelingen die noodzakelijk zijn om als centrumgemeente het regionale beleid voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang te kunnen uitvoeren.

Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld.

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Ja

Jeugdwet

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Het indienen van een verzoek tot advies (VTA) aan de Raad voor de Kinderbescherming;

Het indienen van een verzoek tot onderzoek (VOT)aan de Raad voor de Kinderbescherming;

Het ontvangen van notificaties vanuit de Raad voor de Kinderbescherming en;

Het ontvangen van zorgmeldingen van de politie.

Jeugdwet

B&W

Zie bijlage 2

Directeur-bestuurder van stichting Veilig Thuis West Brabant e.o., thans mevrouw C.M.P.M. Jansen

Ja

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Besluiten ingevolge de Jeugdwet, alsmede de afdoening en ondertekening van aangelegenheden verband houdende met de uitvoering van de Jeugdwet.

Jeugdwet

B&W

Afdelingshoofd

Ja, zie bijlage 3

De (her)benoeming van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden van de Klachtencommissie Jeugd

Artikel 2, onder c van de Klachtenregeling Jeugd

B&W

Afdelingshoofd

Nee

ISD

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Beslissing op bezwaar

Awb

B&W

Mandaat strekt alleen voor zover overeenkomstig advies van de commissie behandeling bezwaarschriften ISD wordt besloten

Medewerker

Nee

Leerplicht

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Uitvoering Leerplichtwet

Leerplichtwet

B&W

Leerplichtambtenaar

Nee

Kinderopvang

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Bijhouden Landelijk Register Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen

Wet kinderopvang

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Besluit handhavings-maatregel overtreding inzake kinderopvang

Gemeentelijk HandhavingsbeleidWet kinderopvang

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Besluiten in het kader van subsidie ingevolge Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet kinderopvang, beleid Peuter-speelzaalwerk Nieuwe Stijl

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Besluiten ingevolge de uitvoering van de kinderopvang op grond van een Sociaal Medische Indicatie door de ISD, conform door de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom vastgestelde beleidsregels SMI. Alsmede de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften in dit kader.

Participatiewet,

Wet Kinderopvang

(Wko)

B&W

Klantmanager van de ISD

Nee

Handhaving

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Waarschuwing handhavingmaatregel

Awb, Gemeente-wet, Wm, Wabo, Apv en diverse bijzondere wetten

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Vooraanschrijving handhavingmaatregel

Awb, Gemeente-wet, Wm, Wabo, Apv en diverse bijzondere wetten

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Besluit handhavingsmaatregel

Awb, Gemeente-wet, Wm, Wabo, Apv en diverse bijzondere wetten

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Besluit spoed handhavingsmaatregel

Awb, Gemeente-wet, Wm, Wabo, Apv en diverse bijzondere wetten

B&W

Voorafgaand overleg met juridisch beleidsmedewerker handhaving

(Was in mandaatbesluit 2015: Bij spoed voorafgaand overleg met juridisch controller;)

Bij spoed na overleg met/ toestemming van portefeuillehouder handhaving

Afdelingshoofd

Medewerker

Afdoening klachten en verzoeken m.b.t. de openbare ruimte

Div. wet- en regelgeving

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

(Onmiddellijk) stilleggen van een activiteit waarvoor vergunning nodig is

Awb, Gemeente-wet, Wm, Wabo, Apv en diverse bijzondere wetten

B&W

Voorafgaand overleg met juridisch beleidsmedewerker Handhaving

Was: Bij spoed na overleg met/toestemming van portefeuillehouder handhaving

Afdelingshoofd

Medewerker

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Eigendom van dier overdragen

Art. 8, boek 5 BW

Burgemeester

Medewerker

Stichting Asiel Roosendaal

Basis adminis tratie adressen en gebouwen

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Gedeeltelijke uitvoering Wet BAG

Wet BAG

B&W

Uitsluitend constatering en opmaken schriftelijke verklaringen tot signaleren van wijzigingen in feitelijke situatie die van invloed zijn op gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

Medewerker

Nee

Afdeling Beheer

Verkeer

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

(Intrekken) besluit aanwijzen verkeersregelaars Steenbergen

Art. 56 BABW

Burgemeester

Medewerker en de burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Tholen en Woensdrecht

Door genoemde burgemeesters te bepalen

(Intrekken) besluit aanwijzen verkeersregelaars regionaal

Art. 56 BABW

Burgemeester

Alleen indien de burgemeester toestemming heeft van de burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Tholen en Woensdrecht

Medewerker

Nee

Afgifte verklaring van geen bezwaar gebruik gemeentewegen onder voorwaarden

B&W

Medewerker

Nee

Nemen van verkeers-besluiten t.b.v. aanleg gehandicaptenparkeer-plaatsen

B&W

Medewerker

Nee

Aanwijzen / afwijzen /  opheffen gehandicapten-parkeerplaats

WVW

B&W

Na advies politie en medisch advies. Opheffen enkel op verzoek van houder

Medewerker

Nee

Het nemen van verkeersbesluiten

Art. 18 WVW

B&W

Na advies politie

Afdelingshoofd

Nee

Verlenen en weigeren tijdelijke verkeers-maatregelen

WVW

B&W

Na advies politie

Medewerker

Nee

Verlenen ontheffing op grond van art. 87 RVV90

Art. 87 RVV90

B&W

Ondermandaat slechts t.a.v. art. 25 RVV90 (ontheffing parkeren in parkeerschijfzone)

Afdelingshoofd

Medewerker

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Verlenen ontheffing exceptioneel transport met landbouwvoertuigen

BABW

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Instellen tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. werken/ festiviteiten, incl. publicatie

BABW

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Bekendmaking permanente verkeersmaatregelen

BABW

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Werken

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Verlenen vergunning t.b.v. het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

APV

B&W

Medewerker

Nee

Besluitvorming en uitvoering o.g.v. AVOI Steenbergen

AVOI

B&W

Medewerker

Nee

Registreren van belang bij het Kadaster t.b.v. de Wet uitwisseling ondergrondse netten

Wet uitwisseling ondergrondse netten

B&W

Medewerker

Nee

Directievoeren bij uitvoe-ring van werken behorend tot de taken van R&B

B&W

Medewerker

Nee

Houden van aanbeste-dingen ter zake uitvoering van taken van R&B

BW, Gemeentewet

B&W

Medewerker

Nee

Verlenen ontheffing plaatsen voorwerpen/ houtgewas e.d. bij hoogspanningslijn

APV

B&W

Geen bouwwerk

Afdelingshoofd

Medewerker

Eigendom

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Toewijzen standplaats op woonwagenlocatie

APV, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Doorvoeren verhoging huurprijs voor standplaats woonwagen

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Verhuur gemeentegrond, snippergroen

BW, Gemeentewet

B&W

Met uitzondering van volkstuinen en verhuur i.h.k.v. de APV

Afdelingshoofd

Nee

Afdoening aanvragen tot verkrijging van bouwgrond voor industrie en woningbouw, tot het besluit tot formele verkoop

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Aanbieding m.b.t. verkoop van een bouwkavel

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Gebruiksovereenkomsten grond

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Pachtovereenkomsten

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Koopovereenkomsten snippergroen

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Grondverkopen, -verhuur en ingebruikgeving groenstructuurplan

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Inschrijving op belang-stellendenregistratie t.b.v. uitgifte van bouwgrond

BW, Gemeentewet

B&W

Medewerker

Nee

Inschrijving op belang-stellendenregistratie t.b.v. perceelsplitsing

Beleidsregels perceelsplitsing

B&W

Medewerker

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Beoordeling bodemrapport

Wm en andere relevante wetten

B&W

Medewerker

Nee

Ingebruikgeving/ verhuur of beëindiging daarvan van verschillende accommodaties bij gemeente in beheer

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Besluitvorming omtrent vaststelling openingstijden en tarieven gemeentelijke zwembaden

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Besluitvorming op verzoeken om medegebruik van schoolgebouwen

Wet op het primair onderwijs

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Directievoering werken op basis van de UAV

UAV

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker

Verkopen, huur en verhuur, ingebruikgeving goederen

BW, Gemeentewet

B&W,

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Verlenen en weigeren vergunning voor leggen, kabels, leidingen, etc. in gemeentegrond

Telecommunicatie-

wet

B&W

Medewerker

Nee

Gebruiksvergunning inrichting

Brandbeveiligings-verordening

B&W

Advies politie, brandweer

Medewerker

Nee

Accepteren/weigeren melding

Wm

B&W

Medewerker

Nee

Aanbieding m.b.t. verkoop van een bouwkavel

Regeling voor de uitgifte van bouwgrond

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Jaarlijkse indexering verkoop- en huurprijzen van gronden, niet zijnde bouwgronden

BW, Gemeentewet

B&W,

Burgemeester

Medewerker

Nee

Verjaring

BW, Gemeentewet

B&W

Ondertekening akte van levering

Afdelingshoofd

Nee

Afdeling Ondersteuning

P&O

Regeling informatie

Instroom

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Overige werkzaamheden m.b.t. sollicitaties

CAR/UWO

B&W

Medewerker

Nee

Aangaan stageovereenkomsten

BW, Gemeentewet

B&W

Stageovereenkomsten worden uitsluitend in overleg met de betrokken afdelingshoofden aangegaan

Medewerker

Nee

Bezoldiging en toelagen

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Akkoordverklaring van declaraties inzake reis- en verblijfkosten (dienstreizen, arbo en studie), maaltijden en overige onkosten

CAR/UWO

B&W

M.u.v. de uitvoering van de regeling waarbij de medewerker zelf belanghebbende is

Medewerker

Nee

Uitvoering van de Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Steenbergen 2009

Vergoedingsrege-ling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Steenbergen 2009

B&W

M.u.v. de uitvoering van de regeling waarbij de medewerker zelf belanghebbende is

Medewerker

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Uitvoering van de fietsregeling gemeente Steenbergen 2002, zoals vastgesteld bij besluit van 21 mei 2002

Fietsregeling gemeente Steenbergen

B&W

Medewerker

Nee

Opleiding

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Toekenning van studie- en examenverlof

CAR/UWO

B&W

Medewerker

Nee

Verlof

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Verlenen vakantieverlof

CAR/UWO

B&W

Directeur/gemeentese-cretaris v.w.b. afdelingshoofd en staf en afdelingshoofden v.w.b. eigen afdeling

Nee

Verlenen van verlof met behoud van bezoldiging voor huwelijk of geregistreerd partnerschap

CAR/UWO

B&W

Directeur/gemeentese-cretaris v.w.b. afdelingshoofd. en staf en afdelingshoofden v.w.b. eigen afdeling

Nee

Toekennen van kortdurend zorgverlof conform CAR/UWO

CAR/UWO

B&W

Medewerker

Nee

Toekennen ouderschapsverlof conform CAR/UWO

CAR/UWO

B&W

Medewerker

Nee

Overig

Toestaan van overboeken van meer dan 80 vakantie-uren naar een volgend kalenderjaar

CAR/UWO

B&W

Medewerker

Nee

Toepassing van de eindheffing conform de fiscale regelgeving in daartoe geëigende gevallen

B&W

Medewerker

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Opgave loonheffing/ premie volksverzekerin-gen aan belastingdienst, afdrachten IZA en afdrachten ABP

BW, Pensioenwet, Wet op de loonbelasting

B&W

Medewerker

Nee

Betaling loonheffing/ premie volksverzekerin-gen aan belastingdienst, afdrachten IZA en ABP

Gemeentewet

B&W

Medewerker

Nee

Ondertekening van uitgaande brieven en beschikkingen inzake de uitvoering van rechtsposi-tieregelingen, met uitzondering van aktes, felicitaties, correspon-dentie inzake disciplinaire straffen, beslissingen op bezwaar en toepassingen in de beloningssfeer voor zover afwijkend van de algemene regelgeving

B&W

Voor zover het de medewerker zelf niet aangaat

Medewerker

Nee

Uitvoering van de Regeling Bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2002, incl. de benoeming van bedrijfshulpverleners (BHV’ers)

B&W

M.u.v. de uitvoering van de regeling waarbij de medewerker zelf belanghebbende is

Medewerker

Nee

ICT

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Inroepen externe ondersteuning

BW, Gemeentewet

B&W

Indien storing niet binnen 4 uur oplosbaar is

Medewerker

Nee

In werking stellen uitwijkcontract

BW, Gemeentewet

B&W

Indien storing niet binnen 24 uur oplosbaar is

Teamcoach I&A i.o.m. Directeur/Gemeentese-cretaris

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Ondertekening gebruikers-overeenkomsten van digitale dataondergron-den derden

BW, Gemeentewet

B&W

Teamcoach I&A

Medewerker

Verkoop, inruil inbegrepen, of het om niet afstaan van technisch en economisch afgeschreven personal computers, notebooks, beeldscher-men, printers, servers en overige randapparatuur en het bepalen van het daarbij eventueel toe te passen selectie- of verdelingssysteem

BW, Gemeentewet

B&W

Teamcoach I&A

Medewerker

Regeling informatie

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperki ngen onroerende zaken

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Handelingen t.b.v. het beheer, onderhoud en verstrekking gegevens van de administratie in het kader van de Wkpb

Wkpb

B&W

Medewerker

Nee

Regeling informatie

Financiën

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Uitstel van betaling

Awb, BW, Gemeentewet

B&W

Medewerker

Nee

Dwangbevelen

Awb, BW, Gemeentewet

B&W

Medewerker

Nee

Treffen van betalingsregeling

Awb, BW, Gemeentewet

B&W

Medewerker

Nee

Oninbaarverklaring vorderingen < € 500,--

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Doen van aangifte omzetbelasting en loonheffing

Awr

B&W

Medewerker

Nee

Doen van opgaaf btw-compensatiefonds

Wet Omzetbelasting

B&W

Medewerker

Nee

Doen van opgaaf reguliere btw

Wet Omzetbelasting

B&W

Medewerker

Nee

Maken van eventuele bezwaren tegen opgelegde aanslagen inzake omzetbelastingen en btw-compensatiefonds

Wet Omzetbelasting

B&W

Medewerker

Nee

Verstrekken kwartaalgegevens (Iv3) aan CBS

Wet op het CBS

B&W

Medewerker

Nee

Verstrekken vastgestelde begroting/jaarrekening aan CBS/provincie

Gemeentewet, Wet op het CBS

B&W

Medewerker

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Jaarlijks verstrekken SiSa-gegevens

AMvB, SiSa

B&W

Medewerker

Nee

Afwikkelen van schade en aansprakelijkheidsstellingen door en van de gemeente voor bedragen lager dan € 25.000,-

Awb, BW

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Afsluiten van verzekeringscontracten waarbij de jaarpremie minder dan €10.000,- bedraagt

BW, Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Nee

Afdoening van verzoeken tot extra aflossing o.g.v. de Financieringsregeling ambtenaren gemeente Steenbergen 2006

Financieringsrege-ling ambtenaren gemeente Steenbergen 2006

B&W

Medewerker

Nee

Handelingen ter zake van de heffing en invordering, voor de afdeling relevan-te, leges en gemeente-lijke belastingen

Belastingverorde-ningen,Gemeentewet

Heffingsambte-naar, Invorderingsamb-tenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Medewerker

Nee

Regeling informatie

Financiën- Aansprakelijkheid

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Beslissen op aansprakelijkheidsstel-lingen van de gemeente door derden, vanwege door derden geleden schade

B&W

-Behoudens letselschade

-Geclaimd bedrag tot

€ 10.000,-

Afdelingshoofd of

Juridisch controller staf

Nee

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Het aanmelden van schadegevallen bij de aansprakelijkheidsverze-kering

B&W

Medewerker

Nee

Belastingen

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Bepalen van de waarde van een onroerende zaak

Wet WOZ

Heffingsambte-naar

Medewerker

Nee

Vaststellen van belastingaanslagen

Belasting-verordeningen, Gemeentewet, Wet WOZ,

Heffingsambte-naar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Medewerker

Nee

Vaststellen van waardebeschikkingen

Wet WOZ

Heffingsambte-naar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Medewerker

Nee

Invordering in eerste aanleg, waaronder het bekendmaken van aanslagbiljetten door uitreiking of toezending en het invorderen van de belastingschuld

Awr, Belasting-verordeningen, Gemeentewet, Wet WOZ

Heffingsambte-naar, Invorderingsamb-tenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Medewerker

Nee

Beslissen op ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke belas-tingen, waardebeschik-kingen,heffingen,aanma-ningskosten, beteke-ningskosten

Awb, Awr, Gemeentewet, Wet WOZ

Heffingsambte-naar, Invorderingsamb-tenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid tot het vaststellen van belastingaanslagen en waardebeschikkingen

Medewerker

Nee

Basis administraties adressen en gebouwen ( BAG)

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Besluit/kennisgeving/toekenning/intrekking/vernummering van huisnummering

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

B&W

Medewerker

Nee

Uitvoering Wet BAG

Wet BAG

B&W

Alle (rechts)handelingen die voortvloeien uit Wet BAG

Medewerker

Nee

Wet basisregistraties grootschalige topografie (Wet BGT)

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Uitvoering Wet BGT

Wet BGT

B&W

Het verzamelen en aanleveren van gegevens van geografische gegevens aan de Dienst

Medewerker

Nee

Uitvoering Wet BGT

Wet BGT

B&W

Het afstemmen over de begrenzing en onderlinge aansluiting van geografische objecten met andere bronhouders

Medewerker

Nee

Mandaatverlening aan externen en overig

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

(Intrekken) besluit aanwijzen verkeersregelaars Steenbergen

Art. 56 BABW

Burgemeester

Medewerker en de burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Tholen en Woensdrecht

Door genoemde burgemeesters te bepalen

(Intrekken) besluit aanwijzen verkeersregelaars regionaal

Art. 56 BABW

Burgemeester

Alleen indien de burgemeester toestemming heeft van de burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Tholen en Woensdrecht

Medewerker

Nee

Besluitvorming in kader Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening

B&W

Besluitvorming pas na advisering door Kredietbank West-Brabant

ISD

Nee

Besluiten in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod

Art. 10:11 Awb, art. 3, lid 1 Wet tijdelijk huisverbod

Burgemeester

Burgemeester dient door de hulpofficier van justitie in kennis gesteld te worden van het voornemen om een tijdelijk huisverbod op te leggen

Politiechef

Hulpofficier van justitie

Aanwijzen toezichthouders belast met toezicht en naleving prostitutiebeleid

APV, Gemeentewet

B&W

Ondermandaat schriftelijk vastleggen en politiechef is bevoegd in afwijking van art. 5 lid 2 een eigen standaard-ondertekening aan te houden

Politiechef

Ja

Afgeven legitimatiebewijzen als bedoeld in 5:12 Awb

Awb

B&W

Politiechef

Nee

Voorwaarden

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Benoeming geneeskundigen tot gemeentelijk lijkschouwer

Wet op de lijkbezorging

B&W

Mandaat strekt uitsluitend ten aanzien van de benoeming bij de GGD West-Brabant aangestelde forensisch geneeskundigen.

Jaarlijks dient door gemandateerde een geactualiseerd overzicht van benoemde gemeentelijke lijkschouwers toe gestuurd te worden aan B&W

Directeur GGD West-Brabant

Nee

Veiligheidsregio

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat

Waarschuwen bevolking in geval van calamiteiten

Burgemeester

Officier van Dienst bevolkingszorg

Nee

Aanwijzen toezichthouders diverse wetgeving

APV, Brandbevei-ligingsverordening,

Monumenten-verordening, Monumentenwet,

Wabo, Woningwet

B&W

Mandaat strekt alleen ten aanzien van de aanwijzing van personeel in dienst van e3 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionaal brandweercommandant in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nee

Aanwijzen van personeel districtelijke crisisorganisatie

CAR/UWO

Mandaat strekt alleen ten aanzien van personeel in de districtelijke crisisorganisatie Markiezaten voor wat betreft de gemeente Steenbergen

Medewerker openbare orde en veiligheid gemeente Steenbergen

Nee

Officier van Dienst

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Opdrachten verlenen tot activiteiten in het kader van de bevolkingszorgprocessen

Wet Veiligheidsregio’s , Besluit Veiligheidregio’s

B&W

-de Officier van Dienst Bevolkingszorg neemt in voorkomend geval altijd contact op met de medewerker openbare orde en veiligheid van gemeente Steenbergen

-binnen een budget van maximaal € 25.000,--.

Officier van Dienst Bevolkingszorg, politiedistrict De Markiezaten

Nee

Coördinatie te voeren over- en bindende aanwijzingen te geven aan gemeentelijke diensten in het kader van de bevolkingszorg in een situatie tot en met GRIP 1

Wet Veiligheidsregio’s , Besluit Veiligheidregio’s

B&W

De Officier van Dienst Bevolkingszorg neemt in voorkomend geval altijd contact op met de

medewerker openbare orde en veiligheid van gemeente Steenbergen

Officier van Dienst Bevolkingszorg, politiedistrict De Markiezaten

Nee

Bijlage 2: Voorwaarden bij het besluit mandaatverlening CORV aan Veilig Thuis (BM1402517)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen verlenen het mandaat aan de directeur - bestuurder van de Stichting Maatschappelijke Opvang

(hierna: SMO)Breda e.o. (Veilig Thuis), om namens het college de technische uitvoering via de landelijk vastgestelde Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (hierna: CORV) uit te voeren voor de volgende onderdelen:

 • 1.

  Het indienen van een Verzoek tot Advies (VTA) aan de Raad van de Kinderbescherming

 • 2.

  Het indienen van een Verzoek tot Onderzoek (VTO) aan de Raad van de Kinderbescherming

 • 3.

  Het ontvangen van de zorgmeldingen (ZOF) van de politie

 • 4.

  Het ontvangen van de notificaties van de Raad voor de Kinderbescherming, bedoeld voor het college van burgemeester en wethouders

In het kader van de aansluiting op CORV neemt SMO Breda (Veilig Thuis) gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  De technische aansluiting op de CORV waarbij Veilig Thuis:

  • a.

   Voldoet aan de voorwaarden om aan te sluiten op CORV, zoals door de minister van Veiligheid en Justitie is bepaald;

  • b.

   Communicatie in het kader van CORV die privacy gevoelig is (herleidbaar naar een persoon) beveiligd geschiedt en rekening houdt met relevante wet en regelgeving over het delen van persoonlijke informatie, zoals beschreven in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG). De uitvoering hiervan is controleerbaar gedocumenteerd en de documentatie wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie;

  • c.

   Zich conformeert aan het releasebeleid dat door de beheerorganisatie CORV wordt voorgeschreven en tijdig de juiste versies van berichten ondersteund;

  • d.

   Namens het college medewerking verleent wanneer de verantwoordelijke voor CORV, de minister van Veiligheid en Justitie, een audit verlangt, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij.

  • e.

   Heeft met de Raad van de Kinderbescherming en de Politie afspraken gemaakt over hoe veilig te communiceren indien de aansluiting op CORV (tijdelijk) niet werkt;

  • f.

   De gemeente voorziet van de nader op te stellen anonieme informatie over het berichtenverkeer dat via CORV plaatsvindt;

 • 2.

  In relatie tot het dienen van een Verzoek Tot Advies (VTA) en/of Verzoek Tot Onderzoek (VTO) bij de Raad voor Kinderbescherming:

  • a.

   De VTO/ VTA in te dienen in geval de jeugdprofessional van mening is dat een maatregel met betrekking tot het gezag over een minderjarige die zijn woonplaats heeft binnen zijn gemeente overwogen moet worden;

  • b.

   De informatie voor het VTO/ VTA over te nemen van de geleverde informatie van de jeugdprofessional;

 • 3.

  In relatie tot het ontvangen van zorgmeldingen (ZOF) over jeugdigen van de politie:

  • a.

   Veilig Thuis bij het oppakken van de ZOF te laten afwegen door wie de Zorgmelding moet worden behandeld, volgens het vastgesteld werkproces veiligheid West Brabant West.

 • 4.

  In relatie tot het ontvangen van notificaties:

  a.De berichtgeving van de Raad voor de Kinderbescherming die via CORV binnenkomt doorstuurt naar de lokale jeugdprofessional via de afgesproken (veilige) route met de lokale toegang.

Bijlage 3: Ondermandaat jeugdwet (BM1402520)

Ondermandaat aan:

Jeugdprofessional(s) en de medewerkers van de gecertificeerde instellingen (GI)

Het nemen van besluiten ingevolge de Jeugdwet alsmede de afdoening en ondertekening van aangelegenheden verband houdende met de uitvoering van de wet. Tevens hebben de jeugdprofessional en de medewerkers (GI) de bevoegdheid tot het doen van een verzoek tot advies en/of een verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming.

De jeugdprofessional(s) en de medewerkers (GI) zijn niet bevoegd tot het nemen van onderstaande besluiten:

 • 1.

  Besluiten tot het toekennen van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgebonden budget;

 • 2.

  Besluiten tot het weigeren van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgebonden budget;

 • 3.

  Besluiten tot het weigeren van overige vormen van jeugdhulp niet zijnde het verstrekken van een persoonsgebonden budget.

De coördinator Centrum Jeugd en Gezin is bevoegd tot het nemen van de navolgende besluiten:

 • 1.

  Besluiten tot het toekennen van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgeboden budget;

 • 2.

  Besluiten tot weigeren van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgebonden budget;

 • 3.

  Besluiten tot het weigeren van overige vormen van jeugdhulp niet zijnde het verstrekken van een persoonsgebonden budget.