gemeente Steenbergen | Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2019 gemeente Steenbergen

Regeling Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2019 gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2019
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2020
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 11-12-2018
 • Bron bekendmaking gmb-2018-275262
 • Kenmerk voorstel BM1805640

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, de burgemeester van Steenbergen, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar (ieder voor zover hun bevoegdheden betreft),

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

Overwegende dat:

 • -

  de organisatie met ingang van 1 mei 2018 is gewijzigd;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders op 17 april 2018 de organisatieregeling heeft vastgesteld;

 • -

  deze organisatieregeling nieuwe functies kent die in de organisatieregeling nader zijn uitgewerkt, waarvan de werkwijze;

 • -

  de gemeente de volgende visie heeft vastgesteld:

 • -

  We staan midden in de samenleving. We geven samen met de inwoners en ondernemers invulling aan ons werk. We luisteren, zijn aanspreekbaar en nemen verantwoordelijkheid. We houden rekening met de verschillende belangen en de gevolgen voor de toekomst. De eigen kracht en betrokkenheid van de samenleving is hierbij het uitgangspunt. We ondersteunen waar dit moet en laten los waar dit kan. We streven na, dat iedereen snel, eenvoudig en betrouwbaar zaken met ons kan doen tegen acceptabele kosten. We leveren maatwerk waar standaard niet volstaat. Dit kan voor iedereen anders ingevuld worden. We zijn een professionele partner voor ons bestuur. We ontwikkelen ons continue en werken slim samen.

 • -

  het mandaatbesluit een nadere uitwerking is van deze visie en de organisatieregeling en uit gaat van de taakvolwassenheid van medewerkers;

 • -

  het uit oogpunt van doelmatigheid, efficiënte bedrijfsvoering en dienstverlening aan de burgers wenselijk is daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar op te dragen aan medewerkers via mandaat, volmacht of machtiging.

Besluiten:

1. vast te stellen het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2019 en de daarbij behorende bijlagen;

2. in te trekken het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2018, vastgesteld op 3 april 2018 en inwerking getreden op 1 april 2018.

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 • A.

  Ten aanzien van mandaat:

  • 1.

   Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandaatverlener) besluiten te nemen;

  • 2.

   Mandaatverlener: degene die het mandaat verleent;

  • 3.

   Mandaatverkrijger: degene die het mandaat ontvangt;

  • 4.

   Ondermandaat: de bevoegdheid om in naam van een mandaatverkrijger (die het mandaat gekregen heeft van een bestuursorgaan) besluiten te nemen.

 • B.

  Ten aanzien van volmacht:

  • 1.

   Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

  • 2.

   Volmachtverlener: degene die de volmacht verleent;

  • 3.

   Volmachtverkrijger: degene die de volmacht ontvangt.

 • C.

  Ten aanzien van machtiging:

  • 2.

   Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) te besluiten tot feitelijke handelingen en deze te verrichten;

  • 3.

   Machtigingverlener: degene die de machtiging verleent;

  • 4.

   Machtigingverkrijger: degene die de machtiging ontvangt.

 • D.

  Overig

  • 1.

   Feitelijke handeling: handeling zonder beoogd rechtsgevolg een handeling die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling is;

  • 2.

   Bevoegdhedenregister: het register als bedoeld in bijlage 1;

  • 3.

   Functionaris gegevensBescherming: toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens;

  • 4.

   Chief Information Security Officer : toezichthouder op de informatiebeveiliging;

  • 5.

   Teammanager: manager van één van de zes teams binnen de gemeente Steenbergen;

  • 6.

   Regisseur bestuurlijke: ambtelijk opdrachtgever van een bestuurlijke opgave;

  • 7.

   Opgave Medewerker: een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Steenbergen.

  • 8.

   Kabinetschef: beleidsmedewerker bestuurszaken (kabinetszaken)

Artikel 2 Bevoegdheid personen bij verlening mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Indien het mandaat, de volmacht of de machtiging aan een bepaalde functionaris wordt verleend, wordt daarmee het mandaat, de volmacht of de machtiging eveneens geacht te zijn verleend aan de hiërarchisch hoger geplaatsten zoals de algemeen directeur/gemeentesecretaris, de directeur bedrijfsvoering en dienstverlening en de teammanager van het betreffende team.

 • 2.

  Een verleend mandaat, een verleende volmacht of machtiging geldt slechts ten aanzien van de taken binnen het werkgebied van de betreffende team, functionaris of medewerker.

 • 3.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het bevoegdhedenregister wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

 • 4.

  De in het bevoegdhedenregister opgenomen bevoegdheden worden door de medewerker aan wie mandaat, volmacht of machtiging is verleend, uitgeoefend in naam en onder verantwoordelijkheid van het ter zake bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 2a Bevoegdheid ten aanzien van personele aangelegenheden

De ten aanzien van personele aangelegenheden geldende mandaten, volmachten en machtigingen die in het bevoegdhedenregister zijn opgenomen komen toe aan de teammanager voor wat betreft de medewerkers, de directeur bedrijfsvoering en dienstverlening voor wat betreft de teammanagers, de algemeen directeur/gemeentesecretaris voor wat betreft de directeur bedrijfsvoering en dienstverlening, FG, CISO, de concerncontroller, de regisseurs bestuurlijke opgaven, de kabinetchef en de strategisch adviseurs. Het voorgaande geldt niet indien in het bevoegdhedenregister anders is opgenomen.

Artikel 3 Grenzen aan het mandaat, de volmacht en de machtiging

 • 1.

  Bij de uitoefening van mandaat, volmacht of machtiging wordt in zijn algemeenheid rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

  • a.

   Er moet sprake zijn van efficiëntie en tijdwinst;

  • b.

   Besluiten dienen binnen de daartoe bestemde budgetten te vallen waarbij de bepalingen van de Regeling Budgetbeheer in het kader van het budgethouderschap in acht dienen te worden genomen;

  • c.

   Het primair proces vastgesteld door het college 25 juli 2017 dient gevolgd te worden.

 • 2.

  Een in mandaat-, volmacht- of machtigingverhouding te nemen besluit mag niet worden genomen, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid of op vastgestelde beleidsregels, dan wel indien precedentwerking te verwachten is;

  • b.

   het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten;

  • c.

   de betrokken portefeuillehouder, de burgemeester of de algemeen directeur/gemeentesecretaris dit kenbaar heeft gemaakt;

  • d.

   bij betrokkenheid van meerdere afdelingen één van de afdelingen over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft uitgebracht;

  • e.

   de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder e jo. Artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet (besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen), onder f (voeren van rechtsgedingen en het maken van bezwaar), onder g (voorbereiding civiele verdediging), onder h (vaststellen, wijzigen, instellen van jaarmarkten en marktdagen) ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben, of indien de raad vooraf om inlichtingen verzoekt;

  • f.

   het een bevoegdheid betreft die onlosmakelijk is verbonden aan een eerdere door het college of de burgemeester zelf uitgeoefende bevoegdheid, tenzij dit een besluit is die in het bevoegdhedenregister met name is genoemd;

  • g.

   indien er rekening mee moet worden gehouden dat de burgemeester of het college op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • h.

   het besluit wordt genomen met gebruikmaking van een hardheidsclausule in een wettelijke regeling (tenzij deze mogelijkheid expliciet in het bevoegdhedenregister is vermeld);

  • i.

   het besluit voor de aanvrager van negatieve aard is, uitgezonderd de negatieve besluiten die in het bevoegdhedenregister met name zijn genoemd;

  • j.

   een verleend mandaat omvat niet de bevoegdheid om een begunstigend besluit in te trekken, tenzij:

   • I.

    het een gebonden beschikking betreft waarbij de wettelijke regeling waarop de beschikking berust zelf voorziet in de mogelijkheid tot intrekking;

   • II.

    Het bevoegdhedenregister hier expliciet melding van maakt.

 • 3.

  Het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan neemt een beslissing op bezwaar indien een bezwaar is behandeld door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie conform de Verordening commissie bezwaarschriften Steenbergen 2015.

 • 4.

  Hetgeen in het derde lid, tweede zin, is opgenomen is niet van toepassing op beslissingen op bezwaar die genomen dienen te worden naar aanleiding van bezwaarschriften die zijn behandeld door de ISD, mits de beslissingen op bezwaar overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften ISD worden genomen.

 • 5.

  Wanneer persoonlijke betrokkenheid van de verkrijger van het mandaat, de volmacht of de machtiging bij de uitoefening van bevoegdheden bestaat, vindt besluitvorming plaats door de hiërarchisch hoger geplaatste persoon binnen een team, in het geval van een teammanager door de directeur bedrijfsvoering en dienstverlening of een andere teammanager, in het geval van de directeur bedrijfsvoering en dienstverlening door de algemeen directeur/gemeentesecretaris en in het geval van de algemeen directeur/gemeentesecretaris door het bevoegde bestuursorgaan.

 • 6.

  Doet zich één van de onder lid 2 genoemde bepalingen voor, dan wordt het nemen van het besluit overgelaten aan het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 4 Reikwijdte mandaat-, volmacht-, machtigingverstrekking

 • 1.

  Indien het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin van het woord, onverminderd het bepaalde in artikel 3.

 • 2.

  Waar mandaat is verleend voor het beslissen op een aanvraag wordt daarmee bedoeld alle handelingen die vereist zijn om te komen tot een besluit op een aanvraag. Dat wil zeggen

  • -

   alle voorbereidingshandelingen, zoals het inwinnen van advies, het verzoeken om aanvullende informatie,

  • -

   het buiten behandeling laten wegens onvolledigheid van een aanvraag,

  • -

   het weigeren van een vergunning of ontheffing,

  • -

   het afwijzen van een herhaalde aanvraag,

  • -

   de bevoegdheid tot het verbinden van voorschriften aan een vergunning of ontheffing,

  • -

   het voeren van correspondentie,

  • -

   het verdagen van de beslissing,

  • -

   het ondertekenen van de betreffende stukken,

  • -

   het verstrekken van informatie,

  • -

   het plaatsen van publicaties/bekendmakingen,

  • -

   overige direct met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende handelingen.

   Niet onder dit mandaat valt de handhaving van besluiten die in mandaat zijn genomen (tenzij dit uitdrukkelijk in het bevoegdhedenregister is vermeld dan wel het college hiertoe heeft besloten en scheiding van taken voldoende is geborgd) en ook niet de beslissing op bezwaarschriften.

 • 3.

  Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een gevolmachtigde wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling, waartoe worden gerekend:

  - ingebrekestelling,

  - ontbinding,

  - vorderen van nakoming,

  - opzegging van een overeenkomst,

  - en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering van de beslissing tot het voeren van een rechtsgeding.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Daar waar door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging. Hierbij dient de volgende formulering te worden aangehouden:

 

“<Bestuursorgaan bijvoorbeeld: Burgemeester/Burgemeester en wethouders> van de gemeente Steenbergen,

namens dezen,

<drie witregels>

 

naam mandaatverkrijger (voorletters en achternaam)

functie mandaatverkrijger”

TEAM

Artikel 6 Ondermandaat

 • 1.

  Ondermandaat en het doorgeven van een volmacht of machtiging zijn niet toegestaan, behalve indien dit is opgenomen in het bij dit besluit behorende bevoegdhedenregister.

 • 2.

  Ondermandatering en het doorgeven van volmacht of machtiging geschiedt bij schriftelijk besluit door betreffende mandaatverkrijger, volmachtverkrijger of machtigingsverkrijger. Het besluit dient voldoende te zijn gespecificeerd. De oorspronkelijke mandaatverkrijger, volmachtverkrijger of machtigingsverkrijger blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondergemandateerde of doorgegeven bevoegdheden.

 • 3.

  Voor zover een mandaat door tussenkomst van de algemeen directeur/gemeentesecretaris, de directeur bedrijfsvoering en dienstverlening en/of een teammanager aan een medewerker van het eigen team is verleend, zijn deze bevoegd dit mandaat in te trekken.

 • 4.

  De voorschriften die voor het mandaat gelden zijn onverminderd van toepassing op het ondermandaat. Daarnaast kunnen aan een ondermandaat extra voorschriften worden verbonden.

 • 5.

  Bevoegdheden die zijn ondergemandateerd mogen niet nogmaals worden ondergemandateerd.

 • 6.

  Ondermandaten en de doorgegeven volmachten of machtigingen worden ter kennis van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar gebracht.

Artikel 7 Afwezigheid mandaatverkrijger

Het mandaat wordt uitgeoefend door de functionarissen zoals aangegeven in de mandaatlijst. Bij afwezigheid van de gemandateerde wordt deze vervangen door diens plaatsvervanger overeenkomstig de geldende vervangingsregelingen. De directeur bedrijfsvoering en dienstverlening kan de algemeen directeur/gemeentesecretaris vervangen en vice versa. De aangewezen locogemeentesecretaris is eveneens bevoegd tot het vervangen van de algemeen directeur/gemeentesecretaris en/of de directeur bedrijfsvoering en dienstverlening.

Artikel 8 Intrekking eerder genomen mandaatbesluiten

Alle eerdere door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar genomen mandaatbesluiten, voor zover opgenomen in dit document, zijn hierbij ingetrokken.

Artikel 9 Aanhaling en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit mandaatbesluit treedt op 1 januari 2019 in werking onder gelijktijdige intrekking van het “Mandaatbesluit 2018 gemeente Steenbergen” dat is vastgesteld op 3 april 2018 en in werking is getreden op 1 april 2018 en kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit 2019 gemeente Steenbergen”.

 • 2.

  Mandaten toegekend bij of krachtens het Financieringsstatuut gemeente Steenbergen blijven onverkort van kracht.

Aldus vastgesteld door respectievelijk het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenbergen op 11 december 2018.

Bijlage 1 Bevoegdhedenregister

Voor de gehele organisatie

- Algemeen

- Termijnen

- Overeenkomsten

- Aanbestedingen

  - Aanbesteding werken

  - Aanbesteding leveringen en diensten

  - Aanbesteding sociale en andere specifieke diensten

  - (Gerechtelijke) procedures

  - Wob en Who

  - Bestuursrechterlijke geldschulden

  - Subsidie

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

  - Klachtenverordening

Personele aangelegenheden

  - Instroom

  - Bezoldiging en toelagen

  - Uitstroom

  - Opleiding

  - Verlof

  - Overige rechten en verplichtingen

Chief Information Security Officer

Team Welzijn & Zorg

- Sociaal domein

  - Subsidie

  - Gehandicaptenparkeerkaart

  - Leerlingenvervoer

  - ISD

  - Kinderopvang

- Jeugd & Jongerenwerk

  - Jeugdwet

  - Leerplicht

- WMO/Vraagwijzer

  - Wmo

  - Overig

Team Wonen, Werken & Beleven

- Ruimte

  - Wonen

  - Vergunning, toezicht en handhaving

  - Vergunningen

  - APV/Bijzondere wetten

  - Wabo

  - Basisadministratie adressen en gebouwen

  - Toezicht en handhaving

  - Basisadministratie adressen en gebouwen

  - Openbare orde & Veiligheid

  - Veiligheidsregio

Team Beheer Ruimte & Accommodaties

  - Beheer openbare ruimte

  - Verkeer

  - Werken

  - Eigendom

  - Zwembad

Team Servicecentrum

  - Burgerzaken

  - Centrale balie/TIP

  - I&A

  - Basis administraties adressen en gebouwen

  - Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

  - Wet Basisregistratie grootschalige topografie (Wet BGT)

  - Belastingen

  - ICT

  - Webbeheer

  - Inning

  - Belastingen

  - Bezwaar legesverordening

Team Interne Ondersteuning

  - Secretariële ondersteuning Bestuur en Organisatie

- Juridische Zaken

  - Aansprakelijkheid

  - Bezwaar behandeling

  - Klachtafhandeling Jeugd

  - Rechten en meldingen AVG

  - P&O

  - Instroom

  - Bezoldiging en toelagen

  - Opleiding

  - Verlof

  - Overig

- Financiën

Team Buitendienst

Mandaten aan externen

  - ISD

  - Wmo

  - Beschermd Wonen en Opvang

  - Jeugdwet

  - Veiligheidsregio

  - Officier van Dienst

  - Wet Basisregistratie grootschalige topografie (Wet BGT)

  - Overigen

Organisatiestructuur per 1 april 2018

AFKORTINGEN:

ABS= Ambtenaar van de burgerlijke stand

AD= Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

AP= Autoriteit Persoonsgegevens

APV= Algemene plaatselijke verordening gemeente Steenbergen

AMvB Sisa= Algemene maatregel van bestuur Single information Single audit

AVOI= Algemene verordening ondergrondse infrastructuren

AVG= Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

ASV= Algemene Subsidie Verordening gemeente Steenbergen

Awb= Algemene wet bestuursrecht

Awr= Algemene wet inzake rijksbelastingen

BABW= Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Barim= Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

B&W= College van Burgemeester en Wethouders

Bm= Burgemeester

Bor= Besluit omgevingsrecht

Bro= Besluit ruimtelijke ordening

BW= Burgerlijk wetboek

CAR/UWO= Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst

CBS= Centraal Bureau voor de Statistiek

CISO= Chief Information Security Officer

DB= Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening

FG= Functionaris voor de gegevensbescherming

HA= Heffingsambtenaar

IA= Invorderingsambtenaar

ISD= Intergemeentelijke Sociale Dienst 

LPA= Leerplichtambtenaar

P&O= Personeel & Organisatie

Pgb= Persoonsgebonden budget

OMWB = Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Raad= Gemeenteraad

RVV90= Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

UAV= Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij

VTH= Vergunning, Toezicht en Handhaving

Wabo= Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbp = Wet bescherming persoonsgegevens

Wet BAG = Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Wet BRP = Wet basisregistratie personen

Wet overlast = Wet aanpak woonoverlast

Wet Woz = Wet waardering onroerende zaken

Who = Wet hergebruik van overheidsinformatie

Wkpb = Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Wm = Wet milieubeheer

Wmo 2015 = Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wng = Wet natuurbescherming 2017

Wob = Wet openbaarheid bestuur

Wro = Wet ruimtelijke ordening

WSB = Welzijnssubsidiebeleid

WVW = Wegenverkeerswet 1994

WvSr = Wetboek van Strafrecht

WvSv = Wetboek van Strafvordering

Voor de gehele organisatie

Algemeen

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Voorbereidende handelingen behorende bij uitvoering gemandateerde taken

 

B&W, Bm, HA, IA

 

Machtiging

Medewerker

Mondeling / schriftelijk verstrekken informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard

 

B&W, Bm, HA, IA

 

Machtiging

Medewerker

Opvragen stukken

 

B&W, Bm, HA, IA

 

Mandaat Machtiging

Medewerker

Opvragen feitelijke informatie t.b.v. aanvraagprocedures

 

B&W, Bm, HA, IA

 

Mandaat Machtiging

Medewerker

Vragen advies derden/ instellingen

 

B&W, Bm, HA, IA

Indien er geen (administratie) kosten in rekening worden gebracht en geen er rechtsgevolgen volgen

Mandaat

Medewerker

Ondertekenen schriftelijke ontvangstbevestigingen

 

B&W, Bm, HA, IA

 

Machtiging

Medewerker

Ondertekenen rappelbrieven

 

B&W, Bm, HA, IA

 

Machtiging

Medewerker

Doorzenden en terugzenden geschriften waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, of die niet voor hem bestemd zijn en ook niet worden teruggezonden

Art. 2:3 Awb juncto art 6:15 Awb, art. 4 Wob, art. 4 lid 1 Who

B&W, Bm, HA, IA

 

Mandaat

Medewerker

Opnemen verslaglegging mondelinge zienswijzen

Awb

B&W, Bm, HA, IA

 

Mandaat

Medewerker

Ondertekenen brieven acceptatie/verhindering n.a.v. uitnodiging

 

B&W, Bm

 

Machtiging

Directeur / Gemeente- secretaris

Medewerker

Bekendmakingen, publicaties en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten en regelgeving

Afd. 3.4 en 3.6 Awb, Gemeente-wet, Wm, Wro, WABO 

B&W, Bm, HA, IA

 

Mandaat

Medewerker

Aansprakelijk stellen partijen i.v.m. schade

Art. 6:162 e.v. BW, WVW

B&W

 

Mandaat Volmacht

Medewerker tot € 25.000,- Teammanager tot € 75.000,-

Opvragen uittreksels Justitiële Documentatie

Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens

Bm

 

Mandaat

Medewerker

Aanvraag verklaringen omtrent gedrag

Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens

Bm

 

Mandaat

Medewerker

Het aanmelden van schadegevallen bij de betreffende verzekering

BW, Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat

Medewerker

Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, boete

BW, Gemeentewet

B&W

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Termijnen

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Verdagen beslistermijn

Art. 4:14 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Medewerker

Verdagen bij ontbreken wettelijke beslistermijn

Art. 4:14 lid 3 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Medewerker

Opleggen hersteltermijn ex art. 4:5 Awb

Art. 4:5 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Medewerker

Besluiten aanvraag niet te behandelen

Art. 4:5 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Medewerker

Het verdagen van een beslistermijn op een beslissing op bezwaar

Art. 7:10 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Medewerker

Verder uitstel van beslissing op bezwaar

Art. 7:10 lid 4 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Medewerker

Overeenkomsten

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Aangaan en ondertekenen verwerkersovereen-komst

BW, Gemeentewet, art. 14 lid 2 Wbp, art. 28 AVG

B&W. Bm

Na afstemming met FG en taakveld juridische zaken

Mandaat Volmacht

Medewerker

Aanbestedingen

Aanbesteding werken

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Tot maximaal € 5.000,- (Niet reguliere inkoop) Hieronder vallen: - het opvragen van offertes - aangaan en ondertekenen van de overeenkomst - tussentijdse beëindiging - verlenging

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171, Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Steenbergen

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Medewerker

Tussen € 5.000,- en € 50.000,- (Enkelvoudig)  Hieronder vallen: - het opvragen van offertes - aangaan en ondertekenen van de overeenkomst - tussentijdse beëindiging - verlenging

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171, Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Steenbergen

B&W, Bm

- Passend binnen onderhoudsprogramma

Mandaat Volmacht

Teammanager

Tussen € 50.000,- en € 750.000,- (Meervoudig)  Hieronder vallen: - het opvragen van offertes - aangaan en ondertekenen van de overeenkomst - tussentijdse beëindiging - verlenging

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171, Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Steenbergen

B&W, Bm

- Passend binnen onderhoudsprogramma

Indien er ‘bezwaar’ wordt ingediend tijdens de standstill-periode, vindt de definitieve gunning plaats door het college

Mandaat Volmacht

DB

€ 750.000,- tot Europees drempelbedrag (Nationaal)  Hieronder vallen: - het opvragen van offertes - aangaan en ondertekenen van de overeenkomst - tussentijdse beëindiging - verlenging

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171, Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Steenbergen

B&W

- Passend binnen onderhoudsprogramma

Indien er ‘bezwaar’ wordt ingediend tijdens de standstill-periode, vindt de definitieve gunning plaats door het college

Volmacht, machtiging

DB

Aanbestedingen leveringen en diensten

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Tot maximaal € 5.000,- (niet reguliere inkoop) Hieronder vallen: - het opvragen van offertes - aangaan en ondertekenen van de overeenkomst - tussentijdse beëindiging - verlenging

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171, Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Steenbergen

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Medewerker

Tussen € 5.000,- en € 25.000,- (Enkelvoudig)  Hieronder vallen: - het opvragen van offertes - aangaan en ondertekenen van de overeenkomst - tussentijdse beëindiging - verlenging

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171, Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Steenbergen

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager Regisseur bestuurlijke opgave

Tussen € 25.000,- en Europees Drempelbedrag (Meervoudig)  Hieronder vallen: - het opvragen van offertes - aangaan en ondertekenen van de overeenkomst - tussentijdse beëindiging - verlenging

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171, Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Steenbergen

B&W, Bm

Indien er ‘bezwaar’ wordt ingediend tijdens de standstill-periode, vindt de definitieve gunning plaats door het college

Mandaat Volmacht

DB

€ 100.000,- tot Europees drempelbedrag (nationaal)  Hieronder vallen: - het opvragen van offertes - aangaan en ondertekenen van de overeenkomst - tussentijdse beëindiging - verlenging

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171, Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Steenbergen

B&W, Bm

Indien er ‘bezwaar’ wordt ingediend tijdens de standstill-periode, vindt de definitieve gunning plaats door het college

Mandaat Volmacht

DB

Aanbesteding sociale en andere specifieke diensten

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Tot € 50.000,- (Enkelvoudig) Hieronder vallen: - het opvragen van offertes - aangaan en ondertekenen van de overeenkomst - tussentijdse beëindiging - verlenging

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171, Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Steenbergen

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager Regisseur bestuurlijke opgave

€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag (Meervoudig)  Hieronder vallen: - het opvragen van offertes - aangaan en ondertekenen van de overeenkomst - tussentijdse beëindiging - verlenging

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171, Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Steenbergen

B&W, Bm

Indien er ‘bezwaar’ wordt ingediend tijdens de standstill-periode, vindt de definitieve gunning plaats door het college

Mandaat Volmacht

DB

€ 350.000,- tot Europees drempelbedrag (Nationaal)  Hieronder vallen: - het opvragen van offertes - aangaan en ondertekenen van de overeenkomst - tussentijdse beëindiging - verlenging

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171, Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Steenbergen

B&W, Bm

 Indien er ‘bezwaar’ wordt ingediend tijdens de standstill-periode, vindt de definitieve gunning plaats door het college.

Mandaat Volmacht

DB

Gerechtelijke) procedures

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Het doen van aangifte van strafbare feiten namens de gemeente Steenbergen als rechtspersoon

WvSv, WvSr, art. 171 lid 2 Gemeentewet

B&W, Bm

- Na overleg met teamleider - Portefeuille-houder dient na aangifte te worden geïnformeerd

Mandaat Volmacht

Medewerker

Voeging bij strafrechtelijke procedures

Art. 160 lid 1 sub f Gemeentewet

B&W

Na afstemming met portefeuille-houder

Mandaat Volmacht

Teammanager

Het in beroep gaan tegen een beschikking van het CJIB

Gemeentewet

B&W

 

Mandaat Volmacht

Medewerker

Wob en Who

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur afhandelen

Wob

B&W, Bm, HA, IA

 

Mandaat

Teammanager

Verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie afhandelen

Who

B&W, Bm, HA, IA

 

Mandaat

Teammanager

Bestuursrechterlijke geldschulden

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Dwangsombeschikkingen in de zin van de Wet dwangsom

Titel 4.1 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Teammanager

Beschikkingen m.b.t. bestuursrechterlijke geldschulden

Titel 4.4 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Teammanager

Betalingsbeschikking

Art. 4:86 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Teammanager

Afgeven kwitantie

Art. 4:90 lid 2 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Medewerker

Uitstelbeschikking

Art. 4:94 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Teammanager

Verlenen/weigeren voorschotbeschikking

Art. 4:95 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Teammanager

Invorderen terug te vorderen voorschot bij dwangbevel

Art. 4:95 lid 5 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Teammanager

Wijzigen of intrekken beschikking tot uitstel van betalingsonderscheidenlijk tot verlening van een voorschot

Art. 4:96 Awb

B&W, Bm

 

Mandaat

Teammanager

Vaststellingsbeschikking wettelijke rente

Art. 4:99

B&W, Bm

 

Mandaat

Teammanager

Schriftelijke aanmaning

Art. 4:112

B&W, Bm

 

Mandaat

Medewerker

Subsidie

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Besluiten omtrent verlening en vaststelling subsidie

Titel 4.2 Awb, ASV, Nadere regels

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Besluiten omtrent weigeren/intrekken subsidie

Titel 4.2 Awb, ASV, Nadere regels

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Beschikbaar stellen donaties bij jubilea sporten andere organisaties

Titel 4.2 Awb, ASV, Nadere regels

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Verlenen van uitstel voor indienen bescheiden i.h.k.v. subsidieaanvragen en –vaststelling

Art. 4:5 Awb, ASV, Nadere regels

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

Klachtenverordening

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Klachtafdoeningsbrief met betrekking tot klachten gericht tegen gedragingen van medewerkers

Art. 9 lid 3 Klachtenverordening gemeente Steenbergen

B&W

 

Mandaat

AD

Personele aangelegenheden Instroom

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Openstellen vacature binnen vastgestelde formatie

CAR-UWO

B&W

Na afstemming met teammanagers en overleg taakveld P&O

Mandaat

AD

Benoemen van personeel binnen de reguliere en als zodanig vastgestelde formatie en binnen de bestaande daartoe beschikbaar gestelde budgetten

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD

Benoemen van personeel na een tijdelijk dienstverband in vaste dienst

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD, DB

Bevorderen van personeel in een aanloopschaal naar de functieschaal of bij gewijzigde indeling in HR21-normfunctie naar de nieuwe functieschaal

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD, DB

Beslissen op verzoeken van personeel om structurele werktijdvermindering dan wel structurele werktijduitbreiding binnen de reguliere en als zodanig vastgestelde formatie en binnen de bestaande daartoe beschikbare budgetten

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

Teammanager bij structurele werktijdvermindering

AD/DB bij structurele werktijd-uitbreiding

Inzet van tijdelijk personeel

BW, Gemeentewet

B&W, Bm

In overleg met AD,teammanager(s) en taakveld P&O

Mandaat

AD, DB

Aangaan van een detacheringsovereen-komst

Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

DB

Bezoldiging en toelagen

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Vaststellen aanvangssalaris

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD

Toekennen waarnemingstoelage

CAR-UWO

B&W

Na afstemming met team-manager(s)

Mandaat

DB

Verlaging salarisschaal bij demotie

CAR-UWO

B&W

Na afstemming met team-manager(s) en taakveld P&O

Mandaat

AD

Toekennen toelage onregelmatige dienst c.q. toepassing bijzondere regeling werktijden

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

DB

Toekennen gratificatie ambtsjubileum en gemeentedienstjubileum

CAR-UWO

B&W

Na afstemming met team-manager(s)

Mandaat

AD, DB

Toekennen persoonlijke- en groepsgratificatie

CAR-UWO

B&W

na afstemming met team-manager(s)

Mandaat

AD, Teammanager bij persoonlijke gratificatie

DB bij groepsgratificatie

Beslissen op verzoeken tot verkoop vakantie-uren

CAR-UWO

B&W

Na afstemming met team-manager(s)

Mandaat

AD

Loondoorbetaling tijdens ziekte in afwijkende individuele gevallen

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD

Toekennen bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD

Vaststellen/wijzigen VWNW-contract binnen kaders hoofdstuk 10d CAR-UWO

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD

Toekennen verplaatsingskosten

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD

(Niet) toekennen (extra) jaarlijkse periodieke verhoging

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD ten behoeve van de DB, FG, CISO, kabinetschef en concerncontroller

DB ten behoeve van de teammanager en medewerker

Toestaan dat door teammanagers buiten het dagvenster wordt gewerkt

 

B&W

 

Mandaat

DB

Toestaan dat buiten het dagvenster wordt gewerkt c.q. wordt overgewerkt waarbij zowel de gewerkte uren als de toeslag wordt uitbetaald

CAR/UWO

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Toestaan dat compensatie-uren (tijdsvergoeding voor extra gewerkte uren c.q. overwerk) worden uitbetaald

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

DB

(Niet) toekennen inconveniëntentoelage

CAR-UWO, Inconveniëntenregeling 2009

B&W

Na afstemming met team-manager(s)

Mandaat

AD, DB

(Niet) toekennen toelage beschikbaarheids dienst

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

DB

Toekennen van schadevergoeding aan ambtenaar tot een bedrag van € 1.000,-

Art. 15:1:23 CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD

Aanwijzen en vergoeden BHV, EHBO en interventieteam

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

DB

Uitstroom

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Ontslag op eigen verzoek

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD, DB

Ontslag wegens (keuze)pensioen

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD, DB

Ontslag wegens volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

CAR-UWO

B&W

Na afstemming met teammanager

Mandaat

AD, DB

Ontslag uit een tijdelijke urenuitbreiding

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD, DB

Gedeeltelijk ontslag na terugbrengen formele arbeidsduur

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD, DB

Herplaatsing in passende arbeid bij langdurige ziekte

Art. 7:16 CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD, DB

Opleiding

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Toekennen van tijd en vergoeding kosten opleiding

CAR-UWO

B&W

Na afstemming met taakveld P&O

Mandaat

AD, DB, teammanager

Vaststellen opleidingsplan

CAR-UWO

B&W

Na afstemming met team-manager(s)

Mandaat

AD, DB

Vaststellen persoonlijk ontwikkelingsplan

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD, DB, teammanager

Verplichten tot het volgen van een opleiding

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD, DB ten aanzien van opleidingen die zijn gericht op de organisatie

Teammanager ten aanzien van vakgerichte opleidingen

Verlof

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Verlenen van gewoon (vakantie)verlof en buitengewoon verlof (kort verzuim) overeenkomstig de geldende regels en het geformuleerde beleid

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Verlenen van langdurig zorgverlof

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD, DB

Overige rechten en verplichtingen

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Persoonlijk gebruik van goederen of diensten

CAR-UWO

B&W

 

Volmacht

AD, DB, teammanager

(Niet) instemmen met nevenwerkzaamheden

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

AD

Verbod betreden arbeidsterrein

Art. 15:1:19 CAR-UWO

B&W

Na afstemming met teammanager

Mandaat

AD

Beheer persoonsgegevens als bedoeld in hoofdstuk 4 Privacyreglement email- en internetgebruik

Privacyreglement email- en internetgebruik

B&W

 

Mandaat

AD

Instellen nader onderzoek naar onrechtmatig gebruik elektronische communicatiemiddelen

Privacyreglement email- en internetgebruik

B&W

 

Mandaat

AD

Afkopen restantverlofuren bij overgang/in diensttreding medewerker

 

B&W

 

Mandaat

DB

Chief Information Security Officer

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen over digitale authenticatiemiddelen

Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

 

Mandaat/volmacht

CISO

Het onder volmacht/machtiging van de burgemeester aangaan van die privaatrechtelijke rechtshandelingen en het beheren van de digitale authenticatiemiddelen

Art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

Bm

 

Volmacht/

machtiging

CISO

De bevoegdheid (submandaat) te verlenen, onder verantwoordelijkheid van de AD, te bepalen welke medewerkers van de gemeente Steenbergen digitale authenticatiemiddelen mogen gebruiken

Art. 10:9 Awb

B&W

 

Mandaat

CISO

(verwerkers)overeenkomsten aangaan, ondertekenen, beëindigen, opzeggen en verlengen onder de zelfde condities

Art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

B&W, Bm

Verwerkers-overeen-komsten moeten vooraf worden afgestemd met de FG en taakveld Juridische Zaken

Mandaat Volmacht

CISO

Team Welzijn & Zorg

Sociaal domein

Subsidie

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Besluiten omtrent verlening en vaststelling subsidie

Titel 4.2 Awb, ASV, Nadere regels

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Ondertekenen van de beschikkingen m.b.t. welzijnssubsidies die door het college zijn vastgesteld

Titel 4.2 Awb, ASV, Subsidieregeling welzijn

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Besluiten omtrent weigeren/intrekken subsidie

Titel 4.2 Awb, ASV, Nadere regels

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Beschikbaar stellen donaties bij jubilea sporten andere organisaties

Titel 4.2 Awb, ASV, Nadere regels

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Verlenen van uitstel voor indienen bescheiden i.h.k.v. subsidieaanvragen en –vaststelling

Art. 4:5 Awb, ASV, Nadere regels

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Gehandicaptenparkeerkaart

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Toekenning / afwijzing gehandicaptenparkeer-kaart

Regeling gehandicapten-parkeerkaart WVW

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Leerlingenvervoer

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Uitvoering Verordening leerlingenvervoer

Verordening Leerlingen-vervoer

B&W

Uitgezonderd zijn besluiten gebaseerd op de hardheid-clausule

Mandaat

Medewerker

ISD

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Beslissing op bezwaar

Awb

B&W

Mandaat strekt alleen voor zover overeenkomstig advies van de commissie behandeling bezwaar-schriften ISD wordt besloten

Mandaat

Medewerker

Kinderopvang

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Bijhouden Landelijk Register Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen

Wet kinderopvang

B&W

 

Mandaat Machtiging

Medewerker

Besluit handhavings-maatregel overtreding inzake kinderopvang

Gemeentelijk Handhavingsbeleid, Wet kinderopvang

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Besluiten in het kader van subsidie ingevolge Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet kinderopvang, Beleid Peuterspeelzaal-werk Nieuw Stijl,Awb, ASV, Nadere regels

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Jeugd & Jongerenwerk 

Jeugdwet

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan/Ondermandaat aan

Het indienen van een verzoek tot advies (VTA) aan de Raad voor de Kinderbescherming;

Het indienen van een verzoek tot onderzoek (VTO)aan de Raad voor de Kinderbescherming;

Het ontvangen van notificaties vanuit de Raad voor de Kinderbescherming en;

Het ontvangen van zorgmeldingen van de politie.

Jeugdwet

B&W

Zie bijlage 2

Mandaat

Directeur- bestuurder van Stichting Veilig Thuis West Brabant e.o. thans mevrouw C.M.P.M. Jansen

Medewerker

Besluiten ingevolge de Jeugdwet, alsmede de afdoening en ondertekening van aangelegenheden verband houdende met de uitvoering van de Jeugdwet.

Jeugdwet

B&W

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Zie bijlage 3

De (her)benoeming van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden van de Klachtencommissie Jeugd

Art. 2, onder c van de Klachtenregeling Jeugd

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Leerplicht

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Uitvoering Leerplichtwet

Leerplichtwet

B&W

 

Mandaat

Leerplicht-ambtenaar

WMO/Vraagwijzer

Wmo

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan/ Onder mandaat aan

Besluiten in het kader van de Wmo 2015

Wmo 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Steenbergen

B&W

Toekenning en afwijzing van alle voorzieningen wordt geman-dateerd aan medewerker, tenzij een besluit tot toekenning van een voorziening ziet op een woningaanpas-sing met een waarde vanaf € 25.000,- , in dat geval is de teammanager bevoegd

Mandaat

Medewerker

Beëindiging Wmo-voorzieningen

Art. 2.3.10 Wmo 2015, art. 19 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Steenbergen

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Blokkering uitkeringen en betalingen Wmo 2015

Wmo 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Steenbergen

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Aanmaning debiteuren Wmo 2015

Awb, Wmo 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Steenbergen

 

 

Mandaat

Medewerker

Besluiten tot aangaan en ondertekening bruikleen-overeenkomsten Wmo 2015

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet Wmo 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Steenbergen

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Medewerker

Besluiten tot aangaan en ondertekening huur-overeenkomsten Wmo 2015

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet, Wmo 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Steenbergen

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Medewerker

Overig

Regeling informatie

Besluitvorming op verzoeken om medegebruik van schoolgebouwen

Wet op het primair onderwijs

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Team Wonen, Werken & Beleven

Ruimte

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten

Bro, Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Het beslissen inzake het vaststellen van een wijzigingsplan op grond van artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wro, inclusief het starten van de procedure, wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend

Art. 3.6 lid 1 onder a Wro

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Het afsluiten van een planschadeverhaals-overeenkomst

Art. 6.4a Wro

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Het ondertekenen van een realisatieovereen-komst ter zekerheids-stelling tot de daadwerkelijke uitvoering van een verplicht groenplan in het kader van een wijzigingsplan

Art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Het afsluiten van een grondexploitatieover-eenkomst in het kader van een wijzigingsplan

Art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Het afwijzen en toekennen van verzoeken tot het van overheidswege aanbrengen van geluidsisolatie aan woningen

Art. 126 Wet geluidhinder

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Verkopen, huur en verhuur, ingebruikgeving goederen

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Medewerker

Gereedmelding en eindverantwoording subsidieregelingen

Provinciale subsidieverordening

B&W

 

Mandaat Machtiging

Teammanager

Aanvragen en versturen van informatie bij subsidie

Provinciale subsidieverordening

B&W

 

Mandaat Machtiging

Medewerker

In behandeling nemen van verzoeken tot planschade

Wro, Bro, Procedureverordening voor advisering in tegemoetkoming in planschade

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Besluiten op verzoeken tot planschade

Wro, Bro, Procedureverordening voor advisering in tegemoetkoming in planschade

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Aanwijzen adviseur o.g.v. art. 3 Prodedure-verordening voor adviseren in planschade

Procedure-verordening voor advisering in tegemoetkoming in planschade

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Wonen

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Toekenning/afwijzing starterslening

Art. 4 lid 1 Verordening Starterslening Steenbergen

B&W

 

Mandaat

Medewerker bij toekennen

Teammanager bij afwijzen

Toekennen/afwijzing stimuleringslening

Art. 4 Verordening Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Steenbergen 

B&W

 

Mandaat

Medewerker bij toekennen

Teammanager bij afwijzen

Toekenning/afwijzing duurzaamheidslening

Art. 5 lid 1 Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Steenbergen

B&W

 

Mandaat

Medewerker bij toekennen

Teammanager bij afwijzen

Afdoen verzoek tot ontheffing van het verbod tot doorverkoop van de woning.

 

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Afdoening verzoek in het kader van Besluit beheer sociale-huursector

Besluit beheer sociale-huursector

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Afdoen recht van terugkoop bij niet nakoming bouwplicht

Algemene voorwaarden voor verkoop en levering van onroerende zaken

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Afwijzen beroep op verjaring van gronden

Art. 3:99 BW en 3:105 BW

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Toewijzen beroep op verjaring. Het mandaat heeft mede betrekking op de ondertekening van de akte van levering

Art. 160 lid 1 onder e Gemeentewet

B&W, Bm

Ondertekening akte van levering

Mandaat Volmacht

Teammanager

VTH

Vergunningen

APV/Bijzondere wetten

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Besluiten Wet op de kansspelen

Wet op de kansspelen

B&W, Bm

 

Mandaat

Medewerker

Collectevergunningen

5:13 APV

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Het nemen van een aanwijzingsbesluit textielinzameling

Afvalstoffenverordening 2018

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Ontheffing geluidshinder

Art. 4:6 lid 2 APV

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Vergunning aanbrengen en hebben reclame

APV

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Standplaatsvergunning

Art. 5:18 lid 1 APV

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Overige Vergunningen /ontheffingen APV

APV

B&W, Bm

 

Mandaat

Medewerker

Ontheffing Drank- en Horecawet

Art. 3 lid 1 en 35 lid 1 Drank- en Horecawet

Bm

 

Mandaat

Medewerker

Afsluiten erfpacht-overeenkomst inzake kermis- standplaatsen

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet, APV

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Medewerker

Verhuur standplaats

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet, APV

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Medewerker

Ontheffing venten

Art. 5:15 APV

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Stookontheffing

Art. 5:34 APV

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Vergunning gebruik openbare plaats anders dan publieke functie

APV

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Vergunning (ter beschikking stellen/aanwezig houden consumentenvuurwerk)

Art. 2:72 APV

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Verlenen/weigeren vergunning tijdelijke verhuur ingevolge Leegstandswet

 

Leegstandwet

B&W

 

Mandaat

Teammanager bij weigeren

Medewerker bij verlenen

Ontheffing wedstrijden op de weg

Art. 148 WVW

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Vergunning bedrijfsmatige activiteiten

Art. 2:40i APV

Burgemeester

 

Mandaat

Medewerker

Ontheffing winkeltijden

Art. 3 Verordening Winkeltijden

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Intrekken wijziging wnkeltijden

Art. 5 Verordening Winkeltijden

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Wabo

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Beschikken op aanvragen i.h.k.v. artt. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 en 2.6 Wabo, in positieve zin ongeacht of er tevoren zienswijzen zijn ingediend.

Wabo

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Beschikken op aanvragen i.h.k.v. artt. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 en 2.6 Wabo, in negatieve zin ongeacht of er tevoren zienswijzen zijn ingediend

Wabo

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Intrekken vergunningen Wabo

Wabo

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Wijzigen vergunningen Wabo

Wabo

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Het vragen van adviezen als bedoeld in art. 2.26 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

Bor, Wabo

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Uitbrengen van advies o.g.v. art. 2.26 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

Bor, Wabo

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in art. 2.27 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

Bor, Wabo

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag o.g.v. art. 4:5 Awb / art. 3.18 Wabo

Awb, Wabo

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Verlengen van een beslistermijn o.g.v. art. 3.9 lid 2 Wabo

Wabo

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Gebruiksmelding

Besluit brandveilig gebruik en basishulp-verlening overige plaatsen

B&W

Advies politie, brandweer in acht nemend

Mandaat houdt tevens in het stellen van voorwaarden als bedoeld in art. 2.4 lid 3 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Mandaat

Medewerker

Accepteren/weigeren melding

Wm

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Beoordeling bodemrapport

Wm en andere relevante wetten

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Beslissen op een aanvraag in het kader van het besluit milieu effect rapportage

Art. 7.17 lid 3 Wet Milieubeheer

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Schrijven van een rappelbrief om een melding ex art. 8.41 Wm in te dienen c.q. aan te vullen

Art. 8.41 Wm juncto afdeling 1.2 Barim

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Bevestigingsbrief en publicatie melding ex art. 8.41 Wm

Art. 8.41 Wm juncto afdeling 1.2 Barim

B&W

 

Mandaat Machtiging

Medewerker

Besluiten tot het opleggen van nadere voorschriften zoals bedoeld in art. 8.42 Wm en publicatie hiervan

Art. 8.42 e.v. Wm

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Bevestigingsbrief en publicatie melding

Art. 3.10 lid 3 Wabo

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Ontheffing geluidshinder en trilling inzake bouw- en sloopwerkzaamheden

Artt. 8.4 en 8.5 Bouwbesluit 2012

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Behandelen/afdoen melding inzake sloopvoornemen

 

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Behandelen en beslissen meldingen en vergunningsverzoeken krachtens Wabo

Wabo Uitvoerings-besluiten

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Aanhouden aanvraag omgevingsvergunning

Art. 3.3 en art. 3.4, art. 3.5 Wabo

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Mededelen besluit af te wijken van welstandsadvies

 

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Overschrijven vergun-ningen i.h.k.v. Wabo

Wabo

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Doorbreken aanhoudingsplicht o.g.v. art. 3.3 Wabo

Wabo

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Basis administraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Uitvoering Wet BAG

Wet BAG

B&W

Uitsluitend constatering en opmaken schriftelijke verklaringen tot signaleren van wijzigingen in feitelijke situaties die van invloed zijn op gebouwenregistraties en die niet in een ander krachtens de wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

Mandaat

Medewerker

Toezicht & Handhaving

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Waarschuwing handhavingmaatregel

Awb, Gemeente-wet, Wm, Wabo, Apv en diverse bijzondere wetten

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Vooraanschrijving handhavingmaatregel

Awb, Gemeente-wet, Wm, Wabo, Apv en diverse bijzondere wetten

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Besluit handhavingsmaatregel

Awb, Gemeente-wet, Wm, Wabo, Apv en diverse bijzondere wetten

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Besluit spoed handhavingsmaatregel

Awb, Gemeente-wet, Wm, Wabo, Apv en diverse bijzondere wetten

 

Voorafgaand overleg met taakveld juridisch zaken en afstemming portefeuille-houder handhaving

Mandaat

Medewerker

Afdoening klachten en verzoeken m.b.t. de openbare ruimte

Div. wet- en regelgeving

B&W

 

Mandaat Machtiging

Medewerker

(Onmiddellijk) stilleggen van een activiteit waarvoor vergunning nodig is

Awb, Gemeente-wet, Wm, Wabo, Apv en diverse bijzondere wetten

B&W

Voorafgaand overleg met taakveld juridisch zaken en afstemming portefeuillehouder handhaving

Mandaat

Medewerker

Eigendom van dier overdragen

Art. 5:8 BW

Burgemeester

 

Volmacht

Medewerker

Stichting Asiel Roosendaal

Basisadministratie adressen en gebouwen (Wet BAG)

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Gedeeltelijke uitvoering Wet BAG

Wet BAG

B&W

Uitsluitend constatering en opmaken schriftelijke verklaringen tot signaleren van wijzigingen in feitelijke situatie die van invloed zijn op gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

Mandaat

Medewerker

Openbare orde & Veiligheid

Veiligheidsregio

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Aanwijzen van personeel districtelijke crisisorganisatie

CAR-UWO

 

Mandaat strekt alleen ten aanzien van personeel in de districtelijke crisisorganisatie Markiezaten voor wat betreft de gemeente Steenbergen

Mandaat

Medewerker openbare orde en veiligheid gemeente Steenbergen

Team Beheer Ruimte & Accommodaties

Beheer openbare ruimte

Verkeer

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan/ Ondermandaat aan

(Intrekken) besluit aanwijzen verkeersregelaars Steenbergen

Art. 56 BABW

Bm

 

Mandaat

Medewerker Burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Tholen en Woensdrecht

Door genoemde burgemeesters te bepalen personen

(Intrekken) besluit aanwijzen verkeersregelaars regionaal

Art. 56 BABW

Bm

Alleen indien de burgemeester toestemming heeft van de burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Tholen en Woensdrecht

Mandaat

Medewerker

Afgifte verklaring van geen bezwaar gebruik gemeentewegen onder voorwaarden

 

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Nemen van verkeers-besluiten t.b.v. aanleg gehandicaptenparkeer-plaatsen

Art. 49 BABW

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Aanwijzen / afwijzen / opheffen gehandicapten-parkeerplaats

BABW, WVW

B&W

Na advies politie en medisch advies. Opheffen enkel op verzoek van houder

Mandaat

Medewerker

Het nemen van verkeersbesluiten

Art. 18 WVW

B&W

Na advies politie

Mandaat

Teammanager

Verlenen en weigeren tijdelijke verkeers-maatregelen

WVW

B&W

Na advies politie

Mandaat

Medeweker

Verlenen ontheffing op grond van art. 87 RVV90

Art. 87 RVV90

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Medewerker slechts t.a.v. art. 25 RVV90 (ontheffing parkeren in parkeerschijf-zone)

Verlenen ontheffing exceptioneel transport met landbouwvoertuigen

BABW

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Instellen tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. werken/ festiviteiten, incl. publicatie

BABW

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Bekendmaking permanente verkeersmaatregelen

Art. 26 BABW

B&W

 

Mandaat Machtiging

Medewerker

Werken

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijkegrondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Verlenen vergunning t.b.v. het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

Art. 2:11 APV

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Besluitvorming en uitvoering o.g.v. AVOI Steenbergen

AVOI Steenbergen

B&W

Met uitzondering van de situatie als bedoeld in art. 3 lid 2 sub f AVOI. Het college is dan bevoegd

Mandaat

Medewerker

Registreren van belang bij het Kadaster t.b.v. de Wet uitwisseling ondergrondse netten

Wet uitwisseling ondergrondse netten

B&W

 

Mandaat Machtiging

Medewerker

Directievoeren bij uitvoering van werken behorende tot de taken van team Beheer Ruimte & Accommodaties

 

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Verlenen ontheffing plaatsen voorwerpen/houtgewas e.d. bij hoogspanningslijn

Art. 2:22 APV

B&W

Geen bouwwerk

Mandaat

Medewerker

Eigendom

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Verhuren standplaats op woonwagenlocatie

APV, Gemeentewet

B&W

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Doorvoeren verhoging huurprijs voor standplaats woonwagen

 

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Verhuur gemeentegrond, snippergroen

Art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet, BW, Beleidsregel verkoop en verhuur groenstroken

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Medewerker enkel t.a.v. volkstuinen en verhuur i.h.k.v. APV

Afdoening aanvragen tot verkrijging van bouwgrond voor industrie en woningbouw, tot het besluit tot formele verkoop

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Aanbieding m.b.t. verkoop van een bouwkavel

BW, art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Gebruiksovereen-komsten grond

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Pachtovereenkomsten

Art. 7:311 e.v. BW, art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Koopovereenkomsten snippergroen

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet, Beleidsregel verkoop en verhuur groenstroken

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Grondverkopen, - verhuur en ingebruikgeving groenstructuurplan

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Inschrijving op belangstellenden-registratie t.b.v. bouwgrond

BW, Gemeentewet

B&W, Bm

 

Volmacht

Medewerker

Inschrijving op belangstellenden-registratie t.b.v. perceelsplitsing

 

B&W, Bm

 

Volmacht

Medewerker

Het aanvragen van een bodemrapport

Wm en andere relevante wetten

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Medewerker

Beoordeling bodemrapport

Wm en andere relevante wetten

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Ingebruikgeving/ verhuur of beëindiging daarvan van verschillende accommodaties bij gemeente in beheer

BW, Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Directievoering werken op basis van de UAV

UAV

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Verkopen, huur en verhuur, ingebruikgeving goederen

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Medewerker

Verlenen en weigeren vergunning voor leggen, kabels, leidingen, etc. in gemeentegrond

Telecommunicatiewet

B&W

Met uitzondering van de situatie als bedoeld in art. 3 lid 2 sub f AVOI. Het college is dan bevoegd.

Mandaat

Medewerker

Accepteren/weigeren melding

 

Wm

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Aanbieding m.b.t. verkoop van een bouwkavel

Regeling uitgifte bouwgrond

B&W

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Jaarlijkse indexering verkoop- en huurprijzen van gronden, niet zijnde bouwgronden

BW, Gemeentewet

B&W

 

Mandaat Volmacht

Medewerker

Afwijzen of toewijzen beroep op verjaring. Bij toewijzen heeft het mandaat mede betrekking op de ondertekening van de akte van levering

BW, Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Zwembad

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Besluitvorming omtrent vaststelling openingstijden en tarieven gemeentelijke zwembaden

BW, Gemeentewet

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Team Servicecentrum

Burgerzaken

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Afgifte paspoort, Europese identiteitskaart

Art. 40 lid 1 sub a Paspoortwet

Burgemeester

 

Mandaat

Medewerker

Afgifte rijbewijs

Art. 116, 117 WVW

Burgemeester

 

Mandaat

Medewerker

Ongeldig verklaren rijbewijs

WVW

Burgemeester

 

Mandaat

Teammanager

Advisering inzake naturalisatie aan justitie

Rijkswet Nederlanderschap

Burgemeester

 

Mandaat

Medewerker

Aanvragen optie Nederlanderschap

Rijkswet Nederlanderschap

Burgemeester

 

Mandaat

Medewerker

Bewijzen van Nederlanderschap en/of verklaring omtrent nationaliteit

Wet BRP

Burgemeester

 

Mandaat

Medewerker

Attestatie de Vita

Wet BRP

Burgemeester

 

Mandaat

Medewerker

Verstrekken/weigeren inlichtingen uit BRP, uitvoeren administratie BRP en nemen besluiten BRP

Wet BRP

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Legaliseren handtekeningen

 

Burgemeester

 

Mandaat

Medewerker

Afgifte gewaarmerkte afschriften/uittreksels

Wet BRP

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Rechtshandelingen t.a.v. algemene begraafplaatsen zoals vergunningen voor reserveren graf, plaatsen gedenksteen, verlengen grafrecht en verhuur/ gebruik aula

Wet op de lijkbezorging, Beheerverordening begraafplaatsen

B&W

 

Mandaat, Machtiging

Medewerker

Uitvoering Wet op de lijkbezorging, bijv. nemen van besluiten i.v.m. opgraving en herbegraving

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

 

Mandaat

Teammanager ABS

Verlenen ontheffing termijn begraven / cremeren

Art. 16, 17 Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

 

Mandaat

Medewerker

Afgifte “Laissez Passer” voor lijken

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

 

Mandaat

Medewerker ABS

Verlof tot ontleding van lijken

Art. 68 Wet op de lijbezorging

Burgemeester

 

Mandaat

Medewerker ABS

Kennisgevingbetreffende verkrijging Nederlandse nationaliteit

Rijkswet Nederlanderschap

Burgemeester

 

Mandaat Machtiging

Medewerker

Handelingen m.b.t. reisdocumenten en rijbewijzen, bijv. richting ministeries

Paspoortwet. WVW

Burgemeester

 

Mandaat Machtiging

Medewerker

Op enkel verzoek van bruidspaar aanwijzen/ aanstellen van externe buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

Besluit burgerlijke stand 1994

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Aanwijzing externe trouwlocaties voor de sluiting van een enkel huwelijk op verzoek van het bruidspaar

Reglement burgerlijke stand

Gemeenteraad, B&W

Trouwlocatie voldoet aan de daarvoor gestelde eisen opgenomen in het reglement burgerlijke stand

Mandaat

Medewerker

(Weigeren van) toestemming voor het sluiten van een huwelijk op tijdstippen die afwijken van de standaardtijdstippen

Reglement burgerlijke stand

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Correspondentie over en verstrekken inlichtingen uit het kiesregister

Kieswet

Burgemeester

 

Machtiging

Medewerker

Bekendmakingen inzake verkiezingen

Kieswet

Burgemeester

 

Mandaat

Medewerker

Uitreiken nieuwe oproepkaarten

Kieswet

Burgemeester

 

Mandaat

Medewerker

Centrale balie/TIP

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Het in ontvangst nemen en beantwoorden van telefonische oproepen, ingekomen e-mails, verzoeken via sociale media en overige digitale media

 

B&W, Burgemeester

 

Machtiging

Medewerker

Het in ontvangst nemen van poststukken waaronder begrepen exploten van een deurwaarder

 

B&W, Burgemeester

 

Machtiging

Medewerker

I&A

Basis administraties adressen en gebouwen

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Uitvoering Wet BAG

Wet BAG

B&W

Alle (rechts)handelingen die voortvloeien uit de Wet BAG

Mandaat

Medewerker

Besluit/kennisgeving/ toekenning/intrekking/ vernummering van huisnummering

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Handelingen t.b.v. het beheer, onderhoud en verstrekking gegevens van de administratie in het kader van Wkpb

Wkpb

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Wet Basisregistratie grootschalige topografie (Wet BGT)

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in art. 7 lid 2 en 3 en art. 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in art. 15 lid 2 en art. 20 Wet BGT

Art. 11 Wet BGT

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen

Art. 12 Wet BGT

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Het voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in de catalogus als bedoeld in art. 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in art. 11 van de Wet BGT

Art. 13 Wet BGT

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels t.a.v. actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in art. 4 Wet BGT worden gesteld

Art. 14 Wet BGT

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Het na ontvangst van een melding als bedoeld in art. 25 lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster

Art. 27 en 28 Wet BGT

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK

Art. 30 Wet BGT

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Belastingen

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Bepalen van de waarde van een onroerende zaak

Wet WOZ

Heffingsambtenaar

 

Mandaat

Medewerker

Vaststellen van belastingaanslagen

Belastingverordening, Gemeentewet, Wet WOZ

Heffingsambtenaar, Invorderingsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Vaststellen van waardebeschikkingen

Wet WOZ

Heffingsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Invordering in eerste aanleg, waaronder het bekendmaken van aanslagbiljetten door uitreiking of toezending en het invorderen van de belastingschuld

Awr, Belastingverordening, Gemeentewet, Wet WOZ

Heffingsambtenaar, Invorderingsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Vaststellen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor een belastingschuld

Awr, Belastingverordening, Gemeentewet, Wet WOZ

Heffingsambtenaar, Invorderingsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Beslissen op ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingen, waardebeschikkingen, heffingen, aanmaningskosten, betekeningkosten

Awb, Awr, Gemeentewet, Wet WOZ

Heffingsambtenaar, Invorderingsambtenaar

Uitgezonderd de bevoegdheid tot het vaststellen van belastingaanslagen en waardebeschikkingen

Mandaat

Medewerker

ICT

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Inroepen externe ondersteuning

BW, Gemeentewet

B&W

Indien storing niet binnen 4 uur oplosbaar is

Mandaat Volmacht

Medewerker

In werking stellen uitwijkcontract

BW, Gemeentewet

B&W

- Indien storing niet binnen 24 uur oplosbaar is - In overeenstemming met Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris / Directeur Bedrijfsvoering

Mandaat Volmacht

Teammanager

Aangaan en ondertekening van gebruiksovereenkomsten van digitale dataondergronden derden

BW, Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Verkoop, inruil inbegrepen, of het om niet afstaan van technisch en economisch afgeschreven personal computers, notebooks, beeldschermen, printers, servers en overige randapparatuur en het bepalen van het daarbij eventueel toe te passen selectie- of verdelingssysteem

BW, Gemeentewet

B&W

 

Volmacht

Medewerker

Webbeheer

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Bekendmakingen, publicaties en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten en regelgeving

Afd. 3.4 en 3.6 Awb, Gemeente-wet, Wm, Wro, WABO 

B&W, Burgemeester

 

Machtiging

Medewerker

Inning

Belastingen

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Beslissen op verzoeken om vrijstelling, verminder, teruggave en ontheffing

Awr, Belastingverordening

HA, IA

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Dwanginvordering waaronder het aanmanen van de belastingschuldige, het uitvaardigen van een dwangbevel, het opdracht geven om tot executie over te gaan, het verhaal onder derden

Awr, Leidraad Invordering, Belastingverordening

HA, IA

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat Volmacht

Medewerker

Verrekenen van belastingschulden

Awr, Leidraad Invordering Belastingverordening

HA, IA

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Verlenen van uitstel van betaling/

betalingsregelingen

Awr, Leidraad Invordering Belastingverordening

HA, IA

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Awr, Leidraad Invordering Belastingverordening

HA, IA

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op administratief beroep

Mandaat

Medewerker

Vaststellen van de door de belastingschuldige in een concreet geval verschuldigde invorderingsrente

Leidraad Invordering

HA, IA

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij beschikking

Art. 4:18 Awb

HA, IA

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Vragen van gegevens en inlichtingen

Awr

HA, IA

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Handelingen ter zake van de heffing en invordering, voor het team relevante leges en gemeentelijke belastingen

Belastingverordeningen, Gemeentewet

HA, IA

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Bezwaar legesverordening

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Beslissen op bezwaarschriften tegen aanslagen en nota’s betreffende de leges als bedoeld in de Legesverordening

Gemeentewet, Awb, Awr, Legesverordening

HA, IA

De primaire beslissing mag niet door dezelfde medewerker (in mandaat) zijn genomen

Mandaat

Medewerker

Beslissen op verzoeken om gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, teruggaaf en ontheffing betreffende de leges als bedoeld in de Legesverordening

Gemeentewet, Awb, Awr, Legesverordening

HA, IA

De primaire beslissing mag niet door dezelfde medewerker (in mandaat) zijn genomen

Mandaat

Medewerker

Ondertekenen en verzenden van besluiten en overige correspondentie betreffende de leges als bedoeld in de Legesverordening

Gemeentewet, Awb, Awr, Legesverordening

HA, IA

 

Mandaat, machtiging

Medewerker

Team Interne Ondersteuning

Secretariële ondersteuning Bestuur en Organisatie

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Ondertekenen van brieven ter zake de acceptatie of verhindering gevolg te geven aan uitnodigingen voor recepties, feestelijke voorstellingen en concerten c.a., gericht aan B&W en/of de burgemeester

 

B&W, Bm

 

Machtiging

Medewerker

Juridische zaken

Aansprakelijkheid

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Het aanmelden van schadegevallen bij de aansprakelijkheids- verzekering

 

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Het doorverwijzen van een indiener naar een derde die de schade heeft veroorzaakt

BW

B&W

 

Machtiging

Medewerker

Beslissen op verzoeken tot vergoeden van schade (aansprakelijkheids-stellingen) zowel toewijzen als afwijzen

BW

B&W

- behoudens letselschade - geclaimd bedrag tot €10.000,-

Mandaat Volmacht

Medewerker

Bezwaar behandeling

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Behandelen bezwaarschriften

Hoofdstukken 6 en 7 Awb

B&W, Bm

m.u.v. beslissing op bezwaar

Mandaat Machtiging

Medewerker

Klachtafhandeling Jeugd

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Behandelen klachten inzake jeugd

Jeugdwet, Klachtenregeling Jeugd

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Rechten en meldingen AVG

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Rechten van betrokkenen

Wbp, Artikel 13 t/m 20 AVG

B&W, Bm, LPA, HA, IA, Raad

 

Mandaat

Teammanager

Melden datalek aan betrokkenen

Wbp, Artikel 33 en 34 AVG

B&W, Bm, LPA, HA, IA, Raad

 

Mandaat

Teammanager

P&O

Instroom

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Overige werkzaamheden m.b.t. sollicitaties

CAR-UWO

B&W

 

Machtiging

Medewerker

Aangaan stageovereenkomsten

CAR-UWO

B&W

 

Volmacht

Teammanager

Bezoldiging en toelagen

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Akkoordverklaring van declaraties inzake reis- en verblijfskosten (dienstreizen, arbo en studie), maaltijden en overige onkosten

CAR-UWO, Beleidsregel inpassen en belonen, Regeling maaltijdvergoeding

B&W

m.u.v. de uitvoering van de regeling waarbij de medewerker zelf belang- hebbende is

Mandaat

Medewerker

Uitvoering van de Vergoedingsregeling reiskosten woon- werkverkeer

CAR-UWO, Vergoedingsregeling reiskosten woon- werkverkeer gemeente Steenbergen 2009

B&W

m.u.v. de uitvoering van de regeling waarbij de medewerker zelf belang- hebbende is

Mandaat

Medewerker

Uitvoering loondoorbetaling tijdens ziekte

Hfdst. 7, paragraaf 3 CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Opleiding

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Toekenning van studie- en examenverlof

CAR-UWO

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Verlof

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Toekennen van kortdurend zorgverlof conform CAR-UWO

CAR-UWO

B&W

Overleg met directe teammanager van de medewerker

Mandaat

Teammanager

Toekennen ouderschapsverlof

CAR-UWO

B&W

Overleg met directe teammanager  van de medewerker

Mandaat

Teammanager

Overig

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Toepassing van de eindheffing conform de fiscale regelgeving in daartoe geëigende gevallen

 

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Opgave loonheffing/ premie volksverzekeringen aan belastingdienst, afdrachten (collectieve) werknemersverzekeringen en afdrachten ABP

BW, Pensioenwet, Wet op de loonbelasting

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Betaling loonheffing/premie volksverzekeringen aan belastingdienst, afdrachten (collectieve) werknemersverzekeringen en ABP

Gemeentewet

B&W

 

Mandaat/

Machtiging

Medewerker

Ondertekening van (gewijzigde) aanstelling- en bevorderingaktes op basis van bevoegd genomen besluiten

 

B&W

Voor zover het de medewerker zelf niet aangaat

Mandaat

Teammanager

Ondertekening van uitgaande brieven en beschikkingen inzake de uitvoering van rechtspositieregelingen met uitzondering van herplaatsing- en ontslagaktes, felicitaties, correspondentie inzake disciplinaire straffen, beslissingen op bezwaar en toepassingen in de beloningssfeer voor zover afwijkend van de algemene regelgeving

 

B&W

 

Mandaat, machtiging

Medewerker

Financiën

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Aanmaning

Awb, BW, Gemeentewet

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Uitstel van betaling

Awb, BW, Gemeentewet

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Betalingsregeling

Awb, BW, Gemeentewet

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Dwangbevelen

Awb, BW, Gemeentewet

B&W

 

Mandaat Volmacht

Medewerker

Oninbaarverklaring vorderingen < € 500,-

BW, Gemeentewet

B&W

 

Mandaat

Teammanager

Doen van aangifte omzetbelasting en loonheffing

Awr

B&W

 

Mandaat

Machtiging

Medewerker

Doen van opgaaf BTW-compensatiefonds

Wet Omzetbelasting

B&W

 

Mandaat

Machtiging

Medewerker

Doen van opgaaf reguliere BTW

Wet Omzetbelasting

B&W

 

Mandaat

Machtiging

Medewerker

Maken van eventuele bezwaren tegen opgelegde aanslagen inzake omzetbelastingen en BTW-compensatiefonds

Wet Omzetbelasting

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Verstrekken kwartaalgegevens (lv3) aan CBS

Wet op het CBS

B&W

 

Machtiging

Medewerker

Verstrekken vastgestelde begroting/jaarrekning aan CBS/provincie

Gemeentewet, Wet op het CBS

B&W

 

Machtiging

Medewerker

Jaarlijks verstrekken SiSa-gegevens

AMvB, SiSa

B&W

 

Machtiging

Medewerker

Afwikkelen van schade en aansprakelijkheidstellingen door en van de gemeente voor bedragen lager dan € 25.000

Awb, BW

B&W

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Afsluiten van verzekeringscontracten waarbij de premie minder dan € 10.000,- bedraagt

BW, 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

B&W, Bm

 

Mandaat Volmacht

Teammanager

Afdoening van verzoeken tot extra aflossing o.g.v. de Financieringsregeling ambtenaren gemeente Steenbergen 2006

Financieringsregeling ambtenaren gemeente Steenbergen 2006

B&W

 

Mandaat

Medewerker

Handelingen ter zake van de heffing en invordering, voor de afdeling relevante, leges en gemeentelijke belastingen

Belastingverordeningen, Gemeentewet

HA, IA

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat, Volmacht, Machtiging

Medewerker

Belastingen

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Bepalen van de waarde van een onroerende zaak

Wet WOZ

HA

 

Mandaat

Medewerker

Vaststellen van belastingaanslagen

Belastingverordeningen, Gemeentewet, Wet WOZ

HA

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Vaststellen van waardebeschikkingen

Wet WOZ

HA

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Invordering in eerste aanleg, waaronder het bekendmaken van aanslagbiljetten door uitreiking of toezending en het invorderen van de belastingschuld

Awr, Belastingverordening, Gemeentewet, Wet WOZ

HA, IA

Uitgezonderd de bevoegdheid van het beslissen op bezwaar

Mandaat

Medewerker

Beslissen op ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingen, waardebeschikkingen, heffingen, aanmaningskosten, betekeniskosten

Awb, Awr, Gemeentewet, Wet WOZ

HA, IA

Uitgezonderde de bevoegdheid tot het vaststellen van belastingaanslagen en waardebeschikkingen

Mandaat

Medewerker

Team Buitendienst

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Overschrijving kentekenbewijzen voertuigen

 

Burgemeester

 

Machtiging

Teammanager

Mandaat aan externen en overigen

ISD

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Besluiten ingevolge de uitvoering van de kinderopvang op grond van een Sociaal Medische Indicatie door de ISD, conform door de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom vastgestelde beleidsregels SMI. Alsmede de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften in dit kader.

Participatiewet, Wet kinderopvang

B&W

 

Mandaat

Klantmanager van de ISD

Besluitvorming in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening

B&W

Besluitvorming pas na advisering door Kredietbank West-Brabant

Mandaat

ISD

Wmo

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan/Onder mandaat aan

Het uitoefenen van toezicht en het uitvoeren van onderzoek

Art. 6.1 Wmo 2015

B&W

 

Mandaat

GGD West-Brabant Medewerkers van de GGD West-Brabant

Beschermd Wonen en Opvang

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan/ Ondermandaat aan

Het ontvangen van meldingen en het doen van onderzoek.

Art. 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 Wmo 2015

B&W

Besluiten en overigen handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld

Mandaat

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Medewerker Bergen op Zoom

Het bepalen van de toegang tot een maatwerkvoorziening, waaronder begrepen het nemen van beslissingen tot (her)indicatie.

Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor water betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld

Mandaat

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Medewerker Bergen op Zoom

Het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van Beschermd Wonen en Opvang waaronder begrepen de beslissingen op aanvragen voor een pgb.

Art. 2.3.5 Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld

Mandaat

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Medewerker Bergen op Zoom

Het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van Beschermd Wonen en Opvang.

Art. 2.3.6 Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld

Mandaat

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Medewerker Bergen op Zoom

Het beslissen inzake een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van Beschermd Wonen en Opvang.

Art. 2.3.8 t/m 2.4.4 Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld

Mandaat

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Medewerker Bergen op Zoom

Bevoegdheden in het kader van de verordening maatschappelijke ondersteuning voor zover het een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang betreft.

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Steenbergen

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld

Mandaat

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Medewerker Bergen op Zoom

Bevoegdheden in het kader van de Verordening Beschermd Wonen en Opvang, voor zover deze is vastgesteld

Verordening Beschermd Wonen en Opvang, voor zover deze is vastgesteld

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor water betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld

Mandaat

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Medewerker Bergen op Zoom

Het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures, administratieve beroepprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten. Onder rechtsgedingen wordt ook verstaan het aanvragen van een kort geding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het doen van een verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening en alle bijbehorende administratieve handelingen.

Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld

Mandaat Volmacht Machtiging

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

 

Medewerker Bergen op Zoom

De privaatrechtelijke rechtshandelingen inclusief ondertekening namens de regiogemeenten die noodzakelijk zijn om als centrumgemeente het regionale beleid voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang uit te kunnen voeren.

BW, art. 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet, Wmo 2015

B&W, Bm

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskader die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld

Mandaat Volmacht

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Medewerker Bergen op Zoom

Overige handelingen die noodzakelijk zijn om als centrumgemeente het regionale beleid voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang te kunnen uitvoeren.

Wmo 2015

B&W

Besluiten en overige handelingen die passen binnen het wettelijk kader en binnen de beleidskaders die voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang regionaal zijn vastgesteld

Mandaat Machtiging

Portefeuillehouder Beschermd Wonen en Opvang van de gemeente Bergen op Zoom

Medewerker Bergen op Zoom

Jeugdwet

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan/ Ondermandaat aan

Het indienen van een verzoek tot advies (VTA) aan de Raad voor de Kinderbescherming;

Het indienen van een verzoek tot onderzoek (VTO)aan de Raad voor de Kinderbescherming;

Het ontvangen van notificaties vanuit de Raad voor de Kinderbescherming en;

Het ontvangen van zorgmeldingen van de politie.

Jeugdwet

B&W

Zie bijlage 2

Mandaat

Directeur- bestuurder van Stichting Veilig Thuis West Brabant e.o. thans mevrouw C.M.P.M. Jansen

 

Medewerker

Veiligheidsregio

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Waarschuwen bevolking in geval van calamiteiten

 

Bm

 

Mandaat Machtiging

Officier van Dienst bevolkingszorg

Aanwijzen toezichthouders diverse wetgeving

APV, Monumenten-verordening, Monumentenwet,Wabo, Woningwet

B&W

Mandaat strekt alleen ten aanzien van de aanwijzing van personeel in dienst van e3 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Mandaat

Regionaal brandweercommandant in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Officier van Dienst

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Opdrachten verlenen tot activiteiten in het kader van de bevolkingszorg-processen

Wet Veiligheidsregio’s , Besluit Veiligheidregio’s

B&W

 

de Officier van Dienst Bevolkingszorg neemt in voorkomend geval altijd contact op met de medewerker openbare orde en veiligheid van gemeente Steenbergen

binnen een budget van maximaal € 25.000,--.

Mandaat

Officier van Dienst Bevolkingszorg, politiedistrict De Markiezaten

Coördinatie te voeren over- en bindende aanwijzingen te geven aan gemeentelijke diensten in het kader van de bevolkingszorg in een situatie tot en met GRIP 1

Wet Veiligheidsregio’s , Besluit Veiligheidregio’s

B&W

De Officier van Dienst Bevolkingszorg neemt in voorkomend geval altijd contact op met de

medewerker openbare orde en veiligheid van gemeente Steenbergen

Mandaat

Officier van Dienst Bevolkingszorg, politiedistrict De Markiezaten

Wet Basisregistratie grootschalige topografie (Wet BGT)

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan

Het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in art. 7 lid 2 en 3 en art. 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in art. 15 lid 2 en art. 20 Wet BGT

Art. 11 Wet BGT

B&W

 

Mandaat

Medewerker Bergen op Zoom

Het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen

Art. 12 Wet BGT

B&W

 

Mandaat

Medewerker Bergen op Zoom

Het voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in de catalogus als bedoeld in art. 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in art. 11 van de Wet BGT

Art. 13 Wet BGT

B&W

 

Mandaat

Medewerker Bergen op Zoom

Het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels t.a.v. actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in art. 4 Wet BGT worden gesteld

Art. 14 Wet BGT

B&W

 

Mandaat

Medewerker Bergen op Zoom

Het na ontvangst van een melding als bedoeld in art. 25 lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster

Art. 27 en 28 Wet BGT

B&W

 

Mandaat

Medewerker Bergen op Zoom

Het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK

Art. 30 Wet BGT

B&W

 

Mandaat

Medewerker Bergen op Zoom

Overigen

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat aan/ Ondermandaat aan

(Intrekken) besluit aanwijzen verkeersregelaars Steenbergen

Art. 56 BABW

Bm

 

Mandaat

Medewerker en de burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Tholen en Woensdrecht

Door genoemde burgemeesters te bepalen

(Intrekken) besluit aanwijzen verkeersregelaars regionaal

Art. 56 BABW

Bm

Alleen indien de burgemeester toestemming heeft van de burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Tholen en Woensdrecht

Mandaat

Medewerker

Besluiten in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod

Art. 10:11 Awb, art. 3, lid 1 Wet tijdelijk huisverbod

Bm

Burgemeester dient door de hulpofficier van justitie in kennis gesteld te worden van het voornemen om een tijdelijk huisverbod op te leggen

Mandaat

Politiechef

Hulpofficier van justitie

Aanwijzen toezichthouders belast met toezicht en naleving prostitutiebeleid

APV, Gemeentewet

B&W

Ondermandaat schriftelijk vastleggen en politiechef is bevoegd in afwijking van art. 5 lid 2 een eigen standaard-ondertekening aan te houden

Mandaat

Politiechef

Medewerker

Afgeven legitimatiebewijzen als bedoeld in 5:12 Awb

Awb

B&W

 

Mandaat

Politiechef

Benoeming geneeskundigen tot gemeentelijk lijkschouwer

Wet op de lijkbezorging

B&W

Mandaat strekt uitsluitend ten aanzien van de benoeming bij de GGD West-Brabant aangestelde forensisch genees-kundigen.

Jaarlijks dient door gemandateerde een geactualiseerd overzicht van benoemde gemeentelijke lijkschouwers toe gestuurd te worden aan B&W

Mandaat

Directeur GGD West-Brabant

Bijlage 2

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen verlenen het mandaat aan de directeur - bestuurder van de Stichting Maatschappelijke Opvang

(hierna: SMO)Breda e.o. (Veilig Thuis), om namens het college de technische uitvoering via de landelijk vastgestelde Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (hierna: CORV) uit te voeren voor de volgende onderdelen:

1. Het indienen van een Verzoek tot Advies (VTA) aan de Raad van de Kinderbescherming

2. Het indienen van een Verzoek tot Onderzoek (VTO) aan de Raad van de Kinderbescherming

3. Het ontvangen van de zorgmeldingen (ZOF) van de politie

4. Het ontvangen van de notificaties van de Raad voor de Kinderbescherming, bedoeld voor het college van burgemeester en wethouders

In het kader van de aansluiting op CORV neemt SMO Breda (Veilig Thuis) gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  De technische aansluiting op de CORV waarbij Veilig Thuis:

  • a.

   Voldoet aan de voorwaarden om aan te sluiten op CORV, zoals door de minister van Veiligheid en Justitie is bepaald;

  • b.

   Communicatie in het kader van CORV die privacy gevoelig is (herleidbaar naar een persoon) beveiligd geschiedt en rekening houdt met relevante wet en regelgeving over het delen van persoonlijke informatie, zoals beschreven in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG). De uitvoering hiervan is controleerbaar gedocumenteerd en de documentatie wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie;

  • c.

   Zich conformeert aan het releasebeleid dat door de beheerorganisatie CORV wordt voorgeschreven en tijdig de juiste versies van berichten ondersteund;

  • d.

   Namens het college medewerking verleent wanneer de verantwoordelijke voor CORV, de minister van Veiligheid en Justitie, een audit verlangt, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij.

  • e.

   Heeft met de Raad van de Kinderbescherming en de Politie afspraken gemaakt over hoe veilig te communiceren indien de aansluiting op CORV (tijdelijk) niet werkt;

  • f.

   De gemeente voorziet van de nader op te stellen anonieme informatie over het berichtenverkeer dat via CORV plaatsvindt;

 • 2.

  In relatie tot het dienen van een Verzoek Tot Advies (VTA) en/of Verzoek Tot Onderzoek (VTO) bij de Raad voor Kinderbescherming:

  • a.

   De VTO/ VTA in te dienen in geval de jeugdprofessional van mening is dat een maatregel met betrekking tot het gezag over een minderjarige die zijn woonplaats heeft binnen zijn gemeente overwogen moet worden;

  • b.

   De informatie voor het VTO/ VTA over te nemen van de geleverde informatie van de jeugdprofessional;

 • 3.

  3.In relatie tot het ontvangen van zorgmeldingen (ZOF) over jeugdigen van de politie:

  • a.

   Veilig Thuis bij het oppakken van de ZOF te laten afwegen door wie de Zorgmelding moet worden behandeld, volgens het vastgesteld werkproces veiligheid West Brabant West.

 • 4.

  In relatie tot het ontvangen van notificaties:

  • a.

   De berichtgeving van de Raad voor de Kinderbescherming die via CORV binnenkomt doorstuurt naar de lokale jeugdprofessional via de afgesproken (veilige) route met de lokale toegang.

Bijlage 3

Ondermandaat aan:

Jeugdprofessional(s) en de medewerkers van de gecertificeerde instellingen (GI)

Het nemen van besluiten ingevolge de Jeugdwet alsmede de afdoening en ondertekening van aangelegenheden verband houdende met de uitvoering van de wet. Tevens hebben de jeugdprofessional en de medewerkers (GI) de bevoegdheid tot het doen van een verzoek tot advies en/of een verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming.

De jeugdprofessional(s) en de medewerkers (GI) zijn niet bevoegd tot het nemen van onderstaande besluiten:

 • 1.

  Besluiten tot het toekennen van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgebonden budget;

 • 2.

  Besluiten tot het weigeren van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgebonden budget;

 • 3.

  Besluiten tot het weigeren van overige vormen van jeugdhulp niet zijnde het verstrekken van een persoonsgebonden budget;

 • 4.

  Besluiten tot het toekennen of weigeren van hoogcomplexe jeugdhulp;

 • 5.

  Tranches: de arrangementen in het jeugdstelsel West-Brabant West waarbij er sprake is van een duurzaam perspectief en er sprake is van tranches (meerdere delen in het arrangement)

 • 6.

  Woonzorgarrangementen licht en zwaar: die vormen van zorg in het kader van het jeugdstelsel West-Brabant West die tot een gecombineerde vorm van wonen en zorg kan leiden;

 • 7.

  Maatwerk; die voorziening waarin niet in de jeugdcatalogus West-Brabrant West is voorzien en die op basis van een offerte van een zorgaanbieder tot een arrangement kan leiden;

 • 8.

  Landelijke Transitie Arrangement: een voorziening die op basis van het jeugdstelsel West-Brabant West , via de landelijk daartoe gemaakte afspraken, tot een arrangement kan leiden.

 

De coördinator Centrum Jeugd en Gezin is bevoegd tot het nemen van de navolgende besluiten:

 • 1.

  Besluiten tot het toekennen van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgeboden budget;

 • 2.

  Besluiten tot weigeren van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgebonden budget;

 • 3.

  Besluiten tot het weigeren van overige vormen van jeugdhulp niet zijnde het verstrekken van een persoonsgebonden budget;

 • 4.

  Besluiten tot het toekennen of weigeren van hoogcomplexe jeugdhulp;

 • 5.

  Tranches: de arrangementen in het jeugdstelsel West-Brabant West waarbij er sprake is van een duurzaam perspectief en er sprake is van tranches (meerdere delen in het arrangement)

 • 6.

  Woonzorgarrangementen licht en zwaar: die vormen van zorg in het kader van het jeugdstelsel West-Brabant West die tot een gecombineerde vorm van wonen en zorg kan leiden;

 • 7.

  Maatwerk; die voorziening waarin niet in de jeugdcatalogus West-Brabrant West is voorzien en die op basis van een offerte van een zorgaanbieder tot een arrangement kan leiden;

 • 8.

  Landelijke Transitie Arrangement: een voorziening die op basis van het jeugdstelsel West-Brabant West , via de landelijk daartoe gemaakte afspraken, tot een arrangement kan leiden.