gemeente Steenbergen | Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit werkgeverschap griffie gemeente Steenbergen 2018.

Regeling Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit werkgeverschap griffie gemeente Steenbergen 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 03-11-2018
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 17-10-2018
 • Bron bekendmaking gmb-2018-231669
 • Kenmerk voorstel BM1804707

Inleiding

De werkgeverscommissie, ingesteld door de gemeenteraad van Steenbergen bij besluit van 28 februari 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 1, derde lid van de ‘Verordening werkgeverscommissie Steenbergen 2014’;

mede gelet op het ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Steenbergen 2014’;

b e s l u i t :

vast te stellen het Mandaatbesluit-, volmacht- en machtigingsbesluit werkgeverschap griffie gemeente Steenbergen 2018:

artikel 1 Begripsomschrijvingen

In het besluit wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van de werkgeverscommissie (de mandaatverlener) besluiten te nemen;

 • b.

  mandaatverlener: degene die het mandaat verleent (werkgeverscommissie);

 • c.

  mandaatverkrijger: degene die het mandaat ontvangt (griffier);

 • d.

  mandaatregister: het register als bedoeld in bijlage 1;

 • e.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bevoegd gezag (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

 • f.

  volmachtverlener: degene die de volmacht verleent;

 • g.

  volmachtverkrijger: degene die de volmacht ontvangt;

 • h.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bevoegd gezag (de machtigingverlener) te besluiten tot feitelijke handelingen en deze te verrichten;

 • i.

  machtigingverlener: degene die de machtiging verleent;

 • j.

  machtigingverkrijger: degene die de machtiging ontvangt;

 • k.

  feitelijke handeling: handeling zonder beoogd rechtsgevolg; een handeling die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling is;

 • l.

  griffier: de ambtenaar in dienst van de gemeente Steenbergen en als zodanig door de gemeenteraad benoemd in de functie van griffier;

 • m.

  medewerkers: de ambtenaren in dienst van de gemeente Steenbergen en als zodanig door de werkgeverscommissie benoemd in een functie binnen de griffie;

artikel 2 Bevoegdheden

De griffier oefenent op basis van mandaat, volmacht of machtiging, zoals opgenomen in het mandaatregister (bijlage 1), (deels) het werkgeverschap uit ten aanzien van de op de griffie werkzame medewerkers, zoals dat werkgeverschap door de raad aan de werkgeverscommissie is gedelegeerd..

artikel 3 Grenzen aan het mandaat, de volmacht en de machtiging

 • 1.

  Bij de verlening van mandaat, volmacht of machtiging moet er sprake zijn van efficiëntie en tijdwinst.

 • 2.

  De navolgende zaken komen niet in aanmerking voor mandaat indien:

  • a.

   het besluit voor de aanvrager van negatieve aard is, uitgezonderd de negatieve besluiten die in het mandaatregister met name zijn genoemd;

  • b.

   het besluit een afwijking zou inhouden van geldende wet- en regelgeving, bestaand beleid (beleidsregel of vaste gedragslijn), richtlijnen, voorschriften en bij gebruik van een hardheidsclausule;

  • c.

   het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  • d.

   een verleend mandaat omvat niet de bevoegdheid om een begunstigend besluit in te trekken, tenzij:

  • a.

   het een gebonden beschikking betreft waarbij de wettelijke regeling waarop de beschikking berust zelf voorziet in de mogelijkheid tot intrekking;

  • b.

   het mandaatregister hier expliciet melding van maakt.

 • 3.

  Doet zich één van de onder lid 2 genoemde bepalingen voor, dan wordt het nemen van een besluit overgelaten aan de werkgeverscommissie.

 • 4.

  Wanneer persoonlijke betrokkenheid van de verkrijger van het mandaat bij de uitoefening van bevoegdheden bestaat, vindt besluitvorming plaats door de werkgeverscommissie.

 • 5.

  Indien redelijkerwijs is te verwachten dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, neemt de mandaatverkrijger geen besluit dan nadat de werkgeverscommissie in de gelegenheid is gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de mandaatverkrijger, naar voren te brengen.

artikel 4 Afwezigheid mandaatverkrijger

Bij afwezigheid van de mandaatverkrijger wordt het nemen van een besluit op basis van het mandaatregister overgelaten aan de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Daar waar door de werkgeverscommissie de bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend;

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij dient de volgende formulering te worden aangehouden:

  De werkgeverscommissie van de gemeente Steenbergen,

  namens deze,

  <drie witregels>

  naam mandaatverkrijger (voorletters en achternaam)

  griffier.

Artikel 6

Dit mandaatbesluit treedt in werking op de derde dag na bekendmaking en kan worden aangehaald als “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit werkgeverschap griffie gemeente Steenbergen 2018”.

Bijlage 1Mandaatregister

(Mandaatregister behorende bij het mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit werkgeverschap griffie gemeente Steenbergen 2018, zoals vastgesteld door de werkgeverscommissie op 17 oktober 2018).

Algemeen

Regeling informatie

Onderwerp

 

Wettelijke grondslag

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Opmerkingen

Voorbereidende handelingen behorende bij de uitvoering gemandateerde taken

 

 

Uitsluitend t.b.v. de uitvoering van het werkgeverschap

machtiging

Griffier

 

Mondeling / schriftelijk verstrekken van informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard

 

 

Uitsluitend t.b.v. de uitvoering van het werkgeverschap

machtiging

Griffier

 

Opvragen stukken

 

 

Uitsluitend t.b.v. de uitvoering van het werkgeverschap

 

mandaat

machtiging

Griffier

 

 

Opvragen feitelijke informatie t.b.v. aanvraagprocedures

 

 

Uitsluitend t.b.v. de uitvoering van het werkgeverschap

mandaat

machtiging

Griffier

 

Vragen advies derden / instellingen

 

 

Uitsluitend t.b.v. de uitvoering van het werkgeverschap en indien er geen (administratie) kosten in rekening worden gebracht en er geen rechtsgevolgen volgen

mandaat

Griffier

 

Ondertekenen schriftelijke ontvangstbevestigingen

 

 

Uitsluitend t.b.v. de uitvoering van het werkgeverschap

mandaat

Griffier

 

Bekendmakingen van besluiten en vaststelling regelgeving

 

AWB

Uitsluitend t.b.v. de uitvoering van het werkgeverschap

mandaat

Griffier

 

Aanvragen verklaringen omtrent gedrag

 

Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens

Uitsluitend t.b.v. de uitvoering van het werkgeverschap

mandaat

Griffier

 

Het aanmelden van schadegevallen bij de betreffende verzekering

 

BW,

Gemeentewet

Uitsluitend t.b.v. de uitvoering van het werkgeverschap

mandaat

Griffier

 

     

Griffier

 

Personele aangelegenheden

 

Instroom

 

Regeling informatie

Onderwerp

 

Wettelijke grondslag

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Opmerkingen

Openstellen vacature binnen vastgestelde formatie

 

CAR-UWO

Na afstemming met de voorzitter van de werkgeverscommissie

mandaat

griffier

 

Benoemen van personeel na een tijdelijk dienstverband in vaste dienst

 

CAR-UWO

Na afstemming met de voorzitter van de werkgeverscommissie

mandaat

griffier

 

Bevorderen van personeel in een aanloopschaal naar de functieschaal of bij gewijzigde indeling in HR21-normfunctie naar de nieuwe functieschaal

 

CAR-UWO

Na afstemming met de voorzitter van de werkgeverscommissie

mandaat

griffier

 

Beslissen op verzoeken om structurele werktijdvermindering dan wel structurele werktijduitbreiding binnen de reguliere en als zodanig vastgestelde formatie en binnen de bestaande daartoe beschikbare budgetten

 

CAR-UWO

Na afstemming met de voorzitter van de werkgeverscommissie

mandaat

griffier

 

Inzet van tijdelijk personeel

 

BW, Gemeentewet

In overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie

mandaat

griffier

 

Aangaan van een detacheringovereenkomst

Gemeentewet

In overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie

 

mandaat

griffier

 

Aangaan van stageovereenkomsten

 

CAR-UWO

 

mandaat,

volmacht

griffier

 

   

Bezoldiging en toelagen

  

Regeling informatie

Onderwerp

 

Wettelijke grondslag

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Opmerkingen

Toekennen van een waarnemingstoelage

 

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Toekennen toelage onregelmatige dienst c.q. toepassing bijzondere regeling werktijden

 

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Toekennen gratificatie ambtsjubileum

 

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Toekennen persoonlijke- en groepsgratificatie

 

CAR-UWO

Na afstemming met de voorzitter van de werkgeverscommissie

mandaat

griffier

 

Beslissen op verzoeken tot verkoop vakantie-uren

 

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Toekennen bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

  

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Vaststellen/wijzigen VWNW-contract binnen de kaders van hoofdstuk 10d CAR-UWO

 

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Toekennen verplaatsingskosten

 

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Toestaan dat door medewerkers buiten het dagvenster wordt gewerkt c.q. wordt overgewerkt waarbij zowel de gewerkte uren als de toeslag wordt uitbetaald

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Toestaan dat compensatie-uren (tijdsvergoeding voor extra gewerkte uren c.q. overwerk) worden uitbetaald

 

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

(Niet) toekennen toelage beschikbaarheidsdienst

 

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Toekennen van een schadevergoeding aan medewerker tot een bedrag van € 1.000,--

 

CAR-UWO (art. 15:1:23)

 

mandaat

griffier

 

Aanwijzen en vergoeden BHV, EHBO en interventieteam

  

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Akkoordverklaring van declaraties inzake reis- en verblijfkosten (dienstreizen, arbo, en studie), maaltijden en overige kosten

 

CAR-UWO,

Beleidsregel inpassen en belonen, Regeling maaltijdvergoeding

 

mandaat

griffier

 

Uitvoering van de Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer

 

CAR-UWO,

Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Steenbergen 2009

 

mandaat

griffier

 

Uitvoering loondoorbetaling tijdens ziekte

 

CAR-UWO (hoofdstuk 7, paragraaf 3)

 

mandaat

griffier

 

 

Opleidingen

  

Regeling informatie

Onderwerp

 

Wettelijke grondslag

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Opmerkingen

Toekennen van tijd en vergoeding kosten opleiding

 

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Toekenning van studie- en examenverlof

 

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Vaststellen opleidingsplan

 

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Vaststellen persoonlijk ontwikkelplan

  

CAR-UWO

 

mandaat

griffer

 

Verplichten tot het volgen van een (vak)opleiding

 

CAR-UWO

Na overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie

mandaat

griffier

 

  

Verlof

  

Regeling informatie

Onderwerp

 

Wettelijke grondslag

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Opmerkingen

Verlenen van gewoon (vakantie)verlof en buitengewoon verlof (kort verzuim) overeenkomstig de geldende regels en het geformuleerde beleid

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Verlenen van langdurig zorgverlof

 

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

Toekennen van kortdurend zorgverlof conform CAR-UWO

 

CAR-UWO

 

mandaat

Griffier

 

Toekennen van ouderschapsverlof

 

CAR-UWO

 

mandaat

griffier

 

  

Overige rechten en plichten

  

Regeling informatie

Onderwerp

 

Wettelijke grondslag

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Opmerkingen

(Niet) instemmen met nevenwerkzaamheden

 

CAR-UWO

Na overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie

 

mandaat

griffier

 

Verbod betreden arbeidsterrein

 

CAR-UWO (art. 15:1:19)

Na afstemming met de voorzitter van de werkgeverscommissie

mandaat

griffier

 

Beheer persoonsgegevens als bedoeld in hoofdstuk 4 Privacyreglement, e-mail en internet- gebruik

 

Privacyreglement e-mail en internetgebruik

 

mandaat

griffier

 

Instellen nader onderzoek naar onrechtmatig gebruik elektronische communicatiemiddelen

 

Privacyreglement e-mail en internetgebruik

Na afstemming met de voorzitter van de werkgeverscommissie

mandaat

griffier

 

   

Overig

 

Regeling informatie

Onderwerp

 

Wettelijke grondslag

Voorwaarden

Mandaat, volmacht of machtiging

Mandaat, volmacht of machtiging aan

Opmerkingen

Ondertekening van (gewijzigde) aanstelling- en bevorderingsaktes op basis van bevoegd genomen besluiten

 

 

 

mandaat

griffier

 

Ondertekening van uitgaande brieven en beschikkingen inzake de uitvoering van rechtspositieregelingen met uitzondering van herplaatsings- en ontslagaktes, felicitaties, correspondentie inzake disciplinaire straffen, beslissingen op bezwaar en toepassingen in de beloningssfeer voor zover afwijkend van de algemene regelgeving.

 

 

 

mandaat

griffier