gemeente Steenbergen | Mandaatbesluit

Regeling Mandaatbesluit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 16-05-2014
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 12-05-2014
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1401092

Inleiding

 

De heffingsambtenaar tevens invorderingsambtenaar van de gemeente Steenbergen;

door burgemeester en wethouders bij besluit van 20 februari 2007 aangewezen als ambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid sub b en c van de Gemeentewet, alsmede tot ambtenaar als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet Waardering Onroerende Zaken

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

Vast te stellen het volgende besluit:

 • Artikel

  1 Mandaatverlening

 • 1.

  Aan de heer C.J.G. Suijkerbuijk, algemeen juridisch medewerker werkzaam op de afdeling Staf, wordt mandaat verleend om namens hem:

  • a.

   te beslissen op bezwaarschriften tegen aanslagen en nota’s betreffende de leges als bedoeld in de Legesverordening.

  • b.

   te beslissen op verzoeken om gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, teruggaaf en ontheffing te verlenen betreffende de leges als bedoeld in de Legesverordening.

  • c.

   ondertekenen en verzenden van besluiten en overig correspondentie betreffende de leges als bedoeld in de Legesverordening.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde persoon kan van de in dat lid, onder a, b of c, genoemde bevoegdheden geen ondermandaat verlenen.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Steenbergen, 12 mei 2014.

De heffingsambtenaar tevens invorderingsambtenaar van de gemeente Steenbergen,

R.A.J.M. Bogers