gemeente Steenbergen | Mandaatbesluit Collectieve Opdracht RouteerVoorziening

Regeling Mandaatbesluit Collectieve Opdracht RouteerVoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 01-01-2015
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding 22-05-2021
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 16-12-2014
  • Bron bekendmaking gemeenteblad
  • Kenmerk voorstel BM1402513

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen d.d. 9 december 2014

Overwegende dat het uit oogpunt van doelmatigheid, efficiciënte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening aan burgers wenselijk is de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders inzake de uitvoering van de Jeugdwet te mandateren.

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Besluiten:

I

Wijziging van de mandaat-, volmacht- en machtingslijst behorende bij het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2014 dat bij collegebesluit van 8 april 2014 is vastgesteld, inhoudende de navolgende toevoeging onder voorwaarden zoals genoemd in de bijlage behorend bij dit besluit.:

Onder afdeling Beleid, maatschappelijke ontwikkeling:

Regeling informatie

Het indienen van een verzoek tot Advies (VTA) aan de Raad voor de Kinderbescherming; Het indienen van een verzoek tot onderzoek (VOT) aan de Raad voor de Kinderbescherming; Het ontvangen van notificaties vanuit de Raad voor de Kinderbescherming en; Het ontvangen van zorgmeldingen van de politie.

Jeugdwet

B&W

Zie bijlage

Directeur-bestuurder van stichting Veilig Thuis West Brabant e.o., mevrouw C.M.P.M. Jansen

Ja

II

Dit besluit treedt, na bekendmaking, in werking op 1 januari 2015.

Steenbergen, 16 december 2014

Hoogachtend,

De locosecretaris, De burgemeester

R.A.J. M. Bogers J.A.M. Vos