gemeente Steenbergen | Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Regeling Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 01-01-2020
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 17-12-2019
  • Bron bekendmaking gmb-2019-310871
  • Kenmerk voorstel BBM1901376

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1, artikel 5.2, lid 2, artikel 5.3, artikel 5.2, artikel 5.13, lid 3, sub c, artikel 8.31, lid 1, artikel 8.30, lid 2 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

overwegende dat:

- het college op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg zorg draagt voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht;

- het college zorg draagt voor het verrichten van onderzoek naar die noodzaak, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie;

- het college binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen, zorg draagt voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten verleend met verplichte zorg;

besluit:

1.

De volgende mandaten te verlenen conform onderstaande tabel:

Regeling informatie

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Het zorgdragen voor het in behandeling nemen van meldingen.

Artikel 5:1, Wvggz

B&W

Directeur- bestuurder van Veilig Thuis West-Brabant

Medewerkers

Het zorg dragen voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak.

Artikel 5:2. Lid 2, Wvggz

B&W

Bestuurder van GGZ Westelijk Noord-Brabant

Medewerkers

Het indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging.

Artikel 5:3, Wvggz

B&W

Bestuurder van GGZ Westelijk Noord-Brabant

Medewerkers

Het berichten van degenen die een melding heeft gedaan.

Artikel 5:2, Wvggz

B&W

Bestuurder van GGZ Westelijk Noord-Brabant

Medewerkers

Het plegen van overleg met de zorgverantwoordelijke voorafgaand aan het vaststellen van het zorgplan.

Artikel 5:13, derde lid, sub c, Wvggz

B&W

Adviseur openbare veiligheid

Teammanager Welzijn en Zorg

Wmo consulent

Procesregisseur sociaal domein

Het voeren van periodiek overleg met de officieren van justitie, de geneesheren-directeur van zorgaanbieders, politie en overige ketenpartners in de zorg.

Artikel 8:31, eerste lid, Wvggz

B&W

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom

Medewerkers

Het kosteloos verstrekken van gegevens aan de Minister.

Artikel 8:30, tweede lid, Wvggz

B&W

Teammanager Welzijn en Zorg

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte GGZ

2.

dat de zorgverantwoordelijke voorafgaand aan het vaststellen van het zorgplan voor een betrokkene uit onze gemeente (ingezeten of overwegend verblijft) overleg voert met het college;

3.

dat de geneesheer directeur het college informeert over beëindiging van de crisismaatregel of zorgmachtiging indien dit noodzakelijk is omdat essentiële voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk verkeer ontbreken;

4.

dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020;

5.

dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg”.