gemeente Steenbergen | Mandaatbesluit hoofd uitvoeringsorganisatie ISD

Regeling Mandaatbesluit hoofd uitvoeringsorganisatie ISD

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 11-01-2020
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 07-01-2020
 • Bron bekendmaking gmb-2020-7145
 • Kenmerk voorstel BM1905744

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen Mandaatbesluit hoofd uitvoeringsorganisatie ISD d.d. 7 januari 2020

Overwegende dat

 • -

  Voor een doelmatige uitvoering van de gemeenschappelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van Sociale Zaken en ter versterking van de kwaliteit, continuïteit, effectiviteit en efficiency, door de colleges van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht besloten is tot oprichting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal per 1 januari 2012;

 • -

  Het gewenst is om de daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van het college op grond van het toezicht als bedoeld in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers op te dragen aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie van de ISD Brabantse wal;

 • -

  De gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht reeds mandaat hebben verleend voor bovengenoemde bevoegdheden aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie ISD.

Gelet op artikel 76a Participatiewet, artikel 53 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 53 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, afdeling 10.1.1. Algemene wet bestuursrecht en de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

Besluiten:

 • 1.

  Mandaat te verlenen aan het hoofd van de uitvoeringsinstantie Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD) tot het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht voor het houden van toezicht als bedoeld in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

 • 2.

  Aan het mandaat als bedoeld onder 1 de volgende voorwaarden te verbinden:

  • a.

   Het mandaat te verlenen onder de voorwaarde dat de aanwijzingsbesluiten per ommegaande ter kennisname aan het college van burgemeester en wethouders worden toegezonden;

  • b.

   Ondermandatering door het hoofd van de uitvoeringsorganisatie niet is toegestaan.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan.